Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/450
Title: Regionalne szlaki tematyczne jako oferta turystyki kulturowej
Other Titles: Regional themed routes as an offer of cultural tourism
Authors: Mikos, Armin
Advisor: Sójka, Jacek. Promotor
Keywords: Turystyka kulturowa
Cultural tourism
Szlak kulturowy
Culture route
Szlak tematyczny
Themed trail
Potencjał turystyczny
Tourist potential
Issue Date: 14-Jun-2010
Abstract: Przedmiotem pracy jest grupa szlaków turystyczno-kulturowych o zasięgu regionalnym. Celem pracy jest zdefiniowanie i klasyfikacja szlaków turystyczno-kulturowych jako osobnej grupy linearnych systemów penetracji turystycznej i jednocześnie zorganizowanych ofert zwiedzania z wiodącym aspektem kulturowym, prezentacja metody analizy potencjału turystycznego polskich szlaków tematycznych o zasięgu regionalnym, ustalenie i porównaniem potencjału kulturowego, atrakcyjności turystycznej, stanu zaawansowania organizacyjnego oraz poziomu bazy infrastrukturalno-usługowej wybranych szlaków o zasięgu regionalnym, funkcjonujących w Polsce, określenie silnych i słabych stron oferty turystycznej polskich szlaków tematycznych oraz sformułowanie postulatów modyfikacji tej oferty, w celu zwiększenia jej atrakcyjności dla turystów kulturowych. Trzy pierwsze rozdziały pracy zawierają analizy teoretyczne z zakresu nauki o turystyce, dotyczące koncepcji turystyki, turystyki kulturowej i szlaków turystycznych (rozdział 1 Wprowadzenie w problematykę pracy, rozdział 2 Kwestie definicyjne i podstawy teoretyczne badań, rozdział 3 Szlaki turystyczne i kulturowo-turystyczne). Treścią trzech kolejnych rozdziałów są rozważania o charakterze marketingowo-praktycznym, odnoszące się do planowania, organizowania, funkcjonowania i zarządzania polskimi regionalnymi szlakami turystyki kulturowej (rozdział 4 Metoda oceny potencjału regionalnych tematycznych szlaków kulturowych, rozdział 5 Waloryzacja potencjału turystycznego i analiza wyników dla poszczególnych systemów, rozdział 6 Zbiorcza interpretacja wyników analizy potencjału regionalnych szlaków tematycznych). Pracę kończą szczegółowe wnioski dotyczące modyfikacji oferty polskich regionalnych szlaków kulturowych.
The subject of this dissertation is a group of cultural-tourism routes of a regional reach. The object is to define and classify the cultural-tourist routes as a separate group of linear systems of tourist penetration and at the same time an organized sightseeing offer with a leading cultural aspect, presentation of a method that analyzes the tourism potential of Polish thematic routes with regional reach, determine and compare the cultural potential, tourist attraction, stage of the organizational development and the level of infrastructural-service base of selected regional routes, functioning in Poland, determine the strong and weak points of the tourist offer of Polish thematic trails and formulate demands on modifying this offers to increase their attractiveness for cultural tourism. The first three chapters include theoretical analysis on the study of tourism, concerning the concept of tourism, cultural tourism and tourist routes (chapter 1 Introduction to the issues, chapter 2 Definitional issues and theoretical basis of the research, chapter 3 Tourist and cultural-tourism routes). The contents of the next three chapters are analysis of a marketing-practical nature, referring to planning, organizing, functioning and management of Polish regional routes of cultural tourism (chapter 4 Method of judging the potential of regional thematic cultural routes, chapter 5 Valorization the tourism potential and the analysis of results for particular systems, chapter 6 Collective interpretation of results of the analysis for the potential of regional thematic routes). The paper ends with a detailed conclusions regarding the modification of the offer for Polish regional cultural routes.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/450
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REGIONALNE SZLAKI TEMATYCZNE.pdf
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.