Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4667
Title: Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim
Other Titles: Early childhood education and care in Poland in the European context
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Czub, Magdalena
Keywords: Wczesne dzieciństwo
Wiek przedszkolny
Podzielony i zintegrowany system wczesnej opieki i edukacji
Selekcja
Optymalizacja
Kompensacja
Podejście siedliskowe
Early childhood
Preschool age
Split and unitary early care and education system
Selection
Optimization
Compensation
Settings approach
Issue Date: 2012
Citation: Brzezińska, A. I., Czub, M. (2012). Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim. Polityka Społeczna, numer tematyczny pt.: Polityka edukacyjna: wyzwania i szanse, 1, 15-19.
Abstract: The paper presents the contemporary approach to education understood as a process starting from the beginning of life. Describes the basic quality benchmarks of early childhood education and care and shows the status of the system existing in Poland, compared to solutions and requirements in Europe. It also indicates the need to introduce changes in Poland. Considering the need for change, the authors, in the analysis of the current system of early childhood education and care, suggest to use the U. Bronfenbrenner’s ecological approach to development and the P. B. Baltes’s concept of resources – SOC (selection, optimization, compensation).
Artykuł przedstawia współczesne podejście do edukacji ujmowanej jako proces rozpoczynający się od początku życia. Opisuje podstawowe wymogi jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem i przedstawia stan istniejący w Polsce na tle rozwiązań i wymogów stosowanych w Europie. Wskazuje również na zmiany konieczne do wprowadzenia w Polsce. Rozpatrując potrzebę zmian, autorki, do analizy systemu wczesnej opieki i edukacji, proponują przyjęcie, za U. Bronfenbrennerem, podejścia ekologicznego oraz koncepcji SOC - P. B. Baltesa, dotyczącej modyfikacji zasobów – selekcji, optymalizacji i kompensacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4667
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012 Polityka Społeczna 1 tematyczny 3 teksty AB MC TC KA.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.