Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4741
Title: Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki.
Authors: Nowakowski, Paweł
Keywords: biolingwistyka
wypowiedzi językowe
emocje a język
bioelektronika
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.143-155
Abstract: W artykule przedstawiono podstawowe założenia biolingwistyki – dyscypliny zajmującej się analizą zachowań komunikacyjnych zwierząt (także człowieka) z perspektywy nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom emocjonalnego podłoża wszystkich wypowiedzi. Stanowi ono siłę napędową aktywności językowej oraz innych racjonalnych działań zwierzęcia i współtworzy świadomość. W zarysie omówiono związki emocji z procesami pamięci, uczenia się i motywacji w perspektywie ewolucyjnej i neurobiologicznej. Odnotowano także rzadko do tej pory uwzględniane próby analizy biosu na poziomie kwantowym w bioelektronice. Emocje i język są podstawowymi procesami adaptacyjnymi, wpływają dodatnio na pamięć i uczenie się oraz stanowią czynnik motywacyjny w zakresie podstawowych funkcji życiowych.
The paper discusses basic fundamentals of biolinguistics – a discipline dealing with the analysis of communicative behaviour of animals (and also human beings) from the perspective of natural science. The author puts emphasis on the emotion-based roots of all utterances. It is a driving force of linguistic and other rational activities of animals and it co-creates consciousness. The bonds between emotion and memory processes, learning and motivation from the evolutionary and neuro-biologic perspective are discussed in outline. A bios analysis on the quantum level in bio-electronics has been touched upon which has been rarely done so far. Emotion and language are basic adaptation processes which positively influence memory and learning and they constitute a motivating factor in the field of basic vital functions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4741
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-Nowakowski.pdf212.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.