Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4825
Title: Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu
Other Titles: The Acculturation Fear of Foreigners with Respect to Identity and Integration Processes in the New State of Residence
Authors: Wallas, Małgorzata
Keywords: cudzoziemcy
stres akulturacyjny
autotransformacja
tożsamość dwukulturowa
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4, s. 85-117.
Abstract: Wielokulturowość i wzajemne pokojowe współistnienie to współcześnie problem globalny. Integracja kulturowa cudzoziemca w nowym kraju pobytu, chociaż zależna jest od wielu czynników: tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, wymaga od jednostki indywidualnego zaangażowania. Liberalne prawo kraju przyjmującego niewiele pomoże, jeśli cudzoziemcy w procesie akulturacji nie podejmują ze swej strony osobistego wysiłku. Wysoki poziom samoświadomości pozwala wykorzystać stres akulturacyjny i jego skutki w sposób pozytywny dla własnego, kreatywnego rozwoju nawet przez osobowości o rysie lękowym, prowadząc do autotransformacji w obszarze tożsamości kulturowej. Poziom natężenia lęku akulturacyjnego, wywołując u obcego określone konsekwencje emocjonalne i behawioralne, implikuje różne formy integracji kulturowej: od jej braku, poprzez złudzenie integracji, integrację bierną, czynną, aż do integracji pełnej. Założenie rodziny dwukulturowej, mimo zderzenia różnic kulturowych i nasilenia stresu akulturacyjnego, motywuje do autotransformacji oraz integracji z nową kulturą w większym stopniu, niż w przypadku osób samotnych. Dzięki zmianie wewnętrznej w systemie wartości cudzoziemiec wykształca w sobie tożsamość dwukulturową. Związki dwukulturowe dają poczucie przynależności do nowej grupy kulturowej, rozwój kompetencji międzykulturowych w postaci norm, reguł i rytuałów, co podnosi poziom wzajemnego zaufania, tolerancji oraz poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając osiągnięcie większej efektywności akulturacyjnej.
Multiculturality and peaceful coexistence has recently become a global issue. A foreigner’s cultural integration in his/her new country of residence may depend on numerous external and internal factors, yet it requires the individual’s personal involvement. The liberal law of the host country will hardly be helpful if the foreigners do not exert their own effort in the course of the acculturation process. Ahigh level of self-awareness allows them to use the stress of acculturation and its consequences in a way that is advantageous to their own creative development, even if the individuals concerned display anxiety, thus resulting in the self-transformation of an individual’s cultural identity. The level of acculturation anxiety produces defined emotional and behavioral outcomes in aliens, while it implies various forms of cultural integration: from its absence, through illusionary integration, passive and active integration, to full integration. Despite the clash of cultural differences and intensified acculturation stress, setting up a bi-cultural family induces self-transformation and integration with the new culture to a larger extent than in the case of single persons. Owing to the internal change of the value system, a foreigner develops a bi-cultural identity. Bi-cultural relations give their members the sense of belonging to a new cultural group, ensure the development of inter-cultural competence in the form of norms, rules and rituals, which increases the degree of mutual trust, tolerance and the sense of security, thus allowing them to achieve higher acculturation efficiency.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4825
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Wallas.pdf134.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.