Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/483
Title: Tożsamość polityczna współczesnej Szwecji
Other Titles: The political identity of contemporary Sweden
Authors: Wójcicka, Agnieszka
Advisor: Wojciechowski, Sebastian. Promotor
Keywords: Tożsamość zbiorowa
Collective identity
Mit polityczny
Political myth
Społeczny konstruktywizm
Social constructivism
Szwecja
Sweden
Państwa nordyckie
Nordic countries
Sekularyzacja
Secularization
Państwo dobrobytu
Welfare state
Polityka neutralności
Policy of neutrality
Issue Date: 7-Jul-2010
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest dekonstrukcja tożsamości politycznej współczesnej Szwecji oraz analiza ewolucji tej tożsamości poprzez kategorię „mitu tożsamościowego”. Problem badawczy dotyczy ustalenia elementów, które ją konstytuują, a głównym celem dysertacji jest ich analiza oraz wskazanie zachodzących relacji między nimi i ich otoczeniem.Podstawowa hipoteza znajduje wyraz w założeniu, że tożsamość polityczną współczesnej Szwecji konstytuuje pięć „mitów tożsamościowych”: modernizacja, homogenizacja i rola protestantyzmu, demarkacja Szwecji wobec Europy Kontynentalnej, folkhem (dom ludzi) i państwo dobrobytu oraz polityka neutralności (alliansfrihet), z których modernizacja pełni rolę nadrzędną wobec pozostałych elementów.Szwecja jako wielokulturowe państwo dobrobytu, będące członkiem Unii Europejskiej, a zarazem prowadzące politykę neutralności, uczestniczy równocześnie w procesach nordyzacji i europeizacji. Z jednej strony w Szwecji zachodzi zjawisko demarkacji, konceptualizowane przez tzw. teorię „czterech K” Larsa Trägårdha, które obrazuje przeciwieństwo postępowej, liberalnej, protestanckiej Skandynawii wobec kapitalistycznej, konserwatywnej, katolickiej oraz historycznie kolonialnej Europy. Z drugiej strony, weryfikacji podlega teoria fuzji Lee Milesa, która podkreśla rolę integracji Szwecji z Unią Europejską i malejące znaczenie tzw. „federosceptycyzmu” na rzecz rozwiązań supranarodowych. Powyższe uwarunkowania, obrazują dynamikę tożsamości politycznej współczesnej Szwecji.Analiza systemowa i strukturalna to kluczowe metody stosowane w dysertacji. Ta pierwsza jest przydatna w przedstawieniu wewnętrznie zintegrowanego modelu pięciu mitów kształtujących tożsamość polityczną współczesnej Szwecji, a ta druga w podkreśleniu sprzężenia zwrotnego pomiędzy tymi komponentami oraz w ukazaniu tożsamości politycznej jako struktury „otwartej”. Natomiast procedura dekonstrukcji, zaproponowana przez Jacquesa Derridę, została zastosowana w celu redefinicji poszczególnych „mitów tożsamościowych” poprzez rozszerzenie pojęcia tożsamości politycznej o nowe elementy analizy, uwzględniając np. specyfikę regionu, dynamikę zachodzących zmian czy syndrom globalizacji. Metoda porównawcza pozwala na wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy procesami zachodzącymi we współczesnej Szwecji. Z kolei metoda behawioralna służy m.in. tzw. obserwacji bezpośredniej zmian zachodzących w obrębie tożsamości politycznej współczesnej Szwecji. Bardzo istotne jest także opracowanie wyników badań własnych przeprowadzonych podczas pobytów na stypendiach naukowych w Sztokholmie w 2005 i 2008 roku oraz w Trondheim w 2009 roku (metody statystyczne) – analiza liczbowa dynamiki oraz analiza korelacji. Wykorzystanie teorii konstruktywizmu społecznego Alexandra Wendta, modelu „stawania się społeczeństwa” Piotra Sztompki czy neogramscizmu Andreasa Bielera umożliwiło wielopłaszczyznową i wieloaspektową analizę tożsamości politycznej współczesnej Szwecji. Teorie te posłużyły także podkreśleniu procesualności (zmienności i dynamiki) tożsamości współczesnej Szwecji, która wymaga apriorycznych założeń o swoistym typie społeczeństwa i państwa oraz a posteriori badań empirycznych.Cel rozprawy, jej główna hipoteza oraz metody badawcze uwarunkowały układ pracy, który obrazuje strukturę problemu badawczego (pięć mitów konstytuujących tożsamość polityczną współczesnej Szwecji). W kolejnych rozdziałach zostały omówione poszczególne komponenty – „mity tożsamościowe” współczesnej Szwecji, które są ściśle ze sobą powiązane. Dysertacja obejmuje: wstęp, sześć rozdziałów, zakończenie, bibliografię, spis diagramów, map, zdjęć, tabel i wykresów oraz aneksy.Praca doktorska stanowi próbę rozwiązania problemu naukowego dotyczącego weryfikacji empirycznej koncepcji tożsamości zbiorowej, której kolektywnym podmiotem jest państwo.
Sweden, as a multicultural welfare state, a member of the European Union that also holds a policy of neutrality, is taking part both in the processes of Europeanization and Nordicization. These factors indicate the dynamics of political identity of contemporary Sweden. The specified research problem regards those elements which constitute the political identity of contemporary Sweden while the main hypothesis seeks to delineate that it is composed of five “identity-creating myths” including: modernization, homogenization and the role of Protestantism, folkhem (the people’s home) and welfare state, Swedish demarcation from Continental Europe and neutrality policy (alliansfrihet). Modernization is treated as a founding myth which the other ones result from. The primary goal of the dissertation is to analyze those components and the mutual interdependence between them.The most important methods of research are: system analysis and the structural method. The first is useful to portray the inwardly integrated model of the five myths constituting the political identity of Sweden while the second corresponds to the essential feedback between these myths and represents Swedish political identity as an open structure. The deconstruction method proposed by Jacques Derrida is helpful in redefining each myth and presenting new angles on them, as well as adding new elements to their structures. In order to show the resemblances and differences between various processes occurring in contemporary Sweden, the comparative method is applied. Furthermore, the behavioral method allows us to observe the evolution of svenskhet (Swedishness). The application of this method resulted in multilevel research (based on questionnaires) being undertaken in Stockholm in 2005 and continued in 2008 as well as in Trondheim in 2009. Finally, applying the statistical method, the gathered data could be represented.The methods applied correspond to certain theories used in the dissertation. Social constructivism (Alexander Wendt) combined with the theory of social becoming (Piotr Sztompka) or the neo-Gramscian idea of the integral state (Andreas Bieler) stress that the political identity of contemporary Sweden is not static but dynamic, fluent, flexible, changeable and requires a priori assumptions about a specific type of society and state and a posteriori empirical research. The main aim of the dissertation, its primary hypothesis and research methods conditioned the arrangement of its content. It illustrates the structure of the research problem therefore each chapter discusses a particular component of political identity of Sweden. The dissertation includes a preface, six chapters, conclusion, bibliography, a list of diagrams, maps, photos, tables and charts, and appendices. The thesis is an attempt to solve the problem concerning the empirical verification of the concept of collective identity while the state constitutes its entity.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Studiów Strategicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/483
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A.Wójcicka_doktorat.pdf
  Restricted Access
8.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.