Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/572
Title: Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2007
Other Titles: The policy of supporting the smal land medium-seized enterprises in Poland and in the European Union in 2000-2007
Authors: Lamczyk, Stanisław
Advisor: Gwiazda, Adam. Promotor
Keywords: Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Sektor MSP
Sector of SMEnterprises
Polityka wspierania MSP
Policy of SME supporting
Issue Date: 22-Sep-2010
Abstract: Polityka wspierania przedsiębiorczości jest jedną z najważniejszych polityk sektorowych każdego państwa.Celem pracy było wykazanie wpływu tej polityki na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw(MSP) w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.W rozdziale I omówiono różne definicje MSP, w tym także w ujęciu politologicznym , w który takie przedsiębiorstwo postrzegane jest jako społeczna wspólnota realizująca cele wolności, odpowiedzialności oraz istotne obowiązki obywatelskie.W tej części pracy przedstawiono też wpływ transformacji systemowej w Polsce na warunki działania MSP.W rozdziale II przeanalizowano tendencje rozwojowe MSP w Polsce w latach 1995-2006 oraz bariery utrudniające rozwój tej formy przedsiębiorczości.W rozdziale III omówiono ewolucję polityki rządu RP wobec MSP, w tym szczególnie zmiany w ustawodawstwie oraz najważniejsze ,instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości.W rozdziale IV zawarto analizę porównawczą polskich i unijnych form pomocy publicznej dla MSP oraz przedstawiono znaczenie tych przedsiębiorstw w Strategii Lizbońskiej.W tej części pracy omówiono też pomoc dla MSP z funduszy unijnych.W zakończeniu przedstawiono wnioski wynikające w całości rozważań w tej pracy.
The policy supporting the small and medium seized enterprrises (SME) or in general supporting the entrepreneurship belongs to the most important secotral policy in etery state.The Basic aim of this PhD work was to prove the importance of that policy on the development of the SME in Poland and in the selected countries of the European Union (EU)..The various definitions of the SME were discussed and evaluated in the charter I, including the sociologist and political scientis, s approach according to which such an enterprise is perceived as the social community fullfiling the liberty and responsibility golas as well as other important civic obligations and duties. In this part ot the work the impast of systemie transformation in Poland on the conditions of activity of the SME was also presented.Chapter II was devoted to the analysis of the development trends of the Polish SME in the years 1995-2006.The most important barriers hindering that development were also discussed in the second part of that charter.The evolution of policy of the Polish government towards the SME , including the changes in the legislation, was described and evaluated in the charter III.In that charter also other form sof institutionhal suport of the SME were discussed in detail.And the charter IV contains the comparative analysis of the Polish and the European Union, s form sof suport to the SME.Also the significannce of the SME in the Lizbon Strategy and the suport to those enterprises granted by the EU funds was discussed in that charter. In the final section of this work the concluding remarks concerning the efficiency of the policy supporting the development of the SME in Poland and the EU were presented.
Description: Wydział Nauk Społecznych UG i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/572
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca dyplomowa.pdf
  Restricted Access
814.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.