Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5874
Title: Biblijny obraz ludzkiej społeczności jako wzorczy normatyw ładu społecznego
Other Titles: Biblical Image of the Human Society as a Normative Model of Social Order
Authors: Zabielski, Józef
Keywords: porządek społeczny
social order
życie społeczno-moralne
socio-moral life
społeczeństwo
human society
objawienie
divine revelation
dekalog
decalogue
Jezus Chrystus
Jesus Christ
przykazanie miłości
commandment of love
hierarchia wartości
hierarchy of values
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Teologiczny, UAM
Citation: Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 167-183.
Abstract: Współcześnie bardzo często obserwujemy różne formy zakłócania społecznego ładu i porządku. Ludzie szukają jednak sposobu przezwyciężenia tego problemu. Dla chrześcijan Objawienie Boże stanowi wyraz Bożej woli w tym względzie. W Biblii zostało ukazane, że Bóg człowieka uczynił panem wszechświata. Ludzie powinni okazywać posłuszeństwo Bogu i tylko na tym budować społeczny porządek. W Starym Testamencie podstawą ładu społecznego było zjednoczenie Izraela z Bogiem i Dekalog. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus stanowi osobowe centrum ludzkiej społeczności, zaś przykazanie miłości jest normatywnym fundamentem społecznego porządku. Na tych podstawach winna być budowana jedność międzyludzka oraz zjednoczenie ludzi z Bogiem. To także stanowi gwarancję trwałego pokoju oraz zapewnia ład społeczny.
Today we can often observe various forms of disturbance of social order. However, people seek ways of dealing with this problem. For Christians, Divine Revelation is a manifestation of God's will in this respect. The Bible shows that God made man the lord of the universe. People should obey God and build social order on this obedience. In the Old Testament social order was based on the union of Israel with God and on the Decalogue. In the New Testament, Jesus Christ is the personal centre of human society whereas the commandment of love is the normative foundation of social order. This should be the grounding of unity among people and the unity of people with God. It is also a guaranty of lasting peace and stable social order.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5874
ISBN: 978-83-63266-80-6
ISSN: 1898-2964
Appears in Collections:Teologia i Moralność, 2011, Tom 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TiM_10_Zabielski_167-183.pdf315.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.