Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/617
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStawicka-Pirecka, Barbara. Promotor-
dc.contributor.authorSagermann Bustinza, Leonor-
dc.date.accessioned2010-10-21T14:38:23Z-
dc.date.available2010-10-21T14:38:23Z-
dc.date.issued2010-10-21T14:38:23Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/617-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiejpl_PL
dc.description.abstract(pol.) Ricardo Palma (1833-1919) to peruwiański intelektualista, odkrywający peruwiańską przeszłość. Dowodem tego są Tradiciones peruanas - zbiór opowiadań, które ukazywały się w seriach. Autor w sposób przystępny i łatwy w odbiorze pisze krótkie opowiadania o dawnych czasach, i jednocześnie odnosi się do czasów mu współczesnych. Daje też własną wizję peruwiańskości. W niniejszej rozprawie postawiono tezę, że Ricardo Palma jest kronikarzem peruwiańskości. W celu weryfikacji tezy, posłużono się Tradiciones peruanas completas (TPC) Ricarda Palmy, opublikowane w roku 2000 przez Espasa-Calpe. Wybrano ten materiał ze względu na to, iż stanowi on świadomą spuściznę autora. Ricardo Palma pozostawił sprawdzoną i poprawioną osobiście wersję TPC, stanowiącą podstawą do kolejnych edycji tego dzieła. Celem pracy nie jest zweryfikowanie wiarygodności historycznej TPC, lecz pokazanie, jaki jest wkład twórczości literackiej Ricarda Palmy w podaną przez nas definicję peruwiańskości. Uwzględni się zatem wszystkie teksty składające się na TPC, wraz z elementami historycznymi i fikcją literacką. Wyniki przedstawionych badań potwierdzają, że spuścizna zawarta w TPC jest bogatym źródłem informacji o historii, społeczeństwie, zwyczajach i obyczajach Peru, jest kroniką skupiającą wiele aspektów peruwiańskości. Listy literackie oraz artykuły krytyczne, składające się na TPC, potwierdzają troskę Ricardo Palmy i zarazem wielką pasję autora do swojego kraju i jego historii.pl_PL
dc.description.abstract(ang.) Ricardo Palma (1833-1919) is a Peruvian intellectualist searching the Peruvian history, what was confirmed by a storybook publisher in series called ‘Tradiciones Peruanas Completas’. The author in a clear manner writes short stories about the past and as well as treats about the contemporary Peruvian periods. He gives his own imagination of Peru. A thesis that Ricardo Palma was a chronicler of Peru was proposed. In order to verify this thesis the TPC edited in 2000 by Espasa-Calpe were used. They are known as a literary legacy of Palma. Palma has left a reliable and self-correct version of TPC being a basis to the following editions of his work. The aim of this thesis is not to verify a historical reliability of TPC, but to show his literacy contribution in given by himself a definition of Peruvianity. All texts consist on TPC, with their historical elements and literary fiction was taken under consideration. The results confirmed that the literacy legacy contained in TPC are an extensive source of information about Peruvian history, society, customs and tradition, is a chronicle of many aspects of Peruvianity. Literary letters and critical articles consists on TPC confirmed the authors cares and a great passion to his country and history.pl_PL
dc.description.abstract(hiszp.) Ricardo Palma (1833-1919) es un intelectual peruano, que redescubre el pasado de su país. Una prueba de ello son las Tradiciones peruanas – un conjunto de relatos que fue editado en series. El autor, de una forma accesible, escribe relatos sobre el pasado peruano, a su vez haciendo referencias al presente. Así, muestra su visión de lo peruano. En el presente trabajo Se sustenta que Ricardo Palma es un ironista de la peruanidad. Para demostrarlo nos hemos sevido de las Tradiciones peruanas completas (TPC) de Ricardo Palma, publicadas el año 2000 por Espasa-Calpe. Hemos escogido esta pbra, dado a que constituye una consciente herencia intelectual de su autor. Ricardo Palma dejó una versión revisada y corregida de sus TPC, que es la base de Tomas sus ediciones póstumas. El fin del presente trabajo no es la verificación de la historicidad de las TPC, sino mostrar cuál es el aporte de la creación literaria de Ricardo Palma para la definición de la peruanidad que proporcionamos. Es por ello que en el trabajo se toma en cuenta todos los textos que conforman las TPC, tanto con sus elementos históricos como ficcionales. Los resultados de nuestra investigación confirman que la herencia que incluyen las TPC es una rica fuente de información sobre la historia, sociedad, costumbres y tradiciones peruanas. Demuestran que es una crónica que contiene muchos aspectos de la peruanidad. Las cartas literarias y artículos críticosque forman parte de las TPC, confirman la preocupación y la gran pasión del autor por su país y su historia.pl_PL
dc.language.isoespl_PL
dc.subjectRicardo Palmapl_PL
dc.subjectPerupl_PL
dc.subjectKronikapl_PL
dc.subjectChroniclepl_PL
dc.subjectTradycjapl_PL
dc.subjectTraditionpl_PL
dc.subjectHistoriapl_PL
dc.subjectHistorypl_PL
dc.title‘Tradiciones peruanas’ Ricarda Palmy jako kronika peruwiańskościpl_PL
dc.title.alternative‘Peruvian traditions’ according to Ricardo Palma as the chronicle of Peruvianitypl_PL
dc.title.alternativeLas TRADICIONES PERUANAS de Ricardo Palma como crónica de la peruanidad-
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Leonor Sagermann Bustinza IFROM 2010.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.