Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6262
Title: Społeczne funkcje edukacji
Authors: Michałowska, Danuta Anna
Issue Date: 20-May-2013
Series/Report no.: Filozofia edukacji;
Abstract: Społeczne funkcje edukacji zostały ukształtowane pod wpływem myśli filozoficznej. Teorie filozoficzne determinują działalność edukacyjną oraz sposoby diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych. Jaką rolę ma do odegrania szkoła w życiu młodego człowieka? Jest to jedno z ważnych i trudnych pytań, z jakimi musi się zmierzyć każdy pedagog, wychowawca i nauczyciel.
Description: Materiał dydaktyczny przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia pedagogicznego jak i merytorycznego na kierunku Filozofia. Prezentowane zagadnienia stanowią podstawową i niezbędną wiedzę filozoficzną umożliwiającą profesjonalne pełnienie roli wychowawcy oraz nauczyciela. Przedstawiony materiał umożliwia zaznajomienie się ze strukturą pojęć w filozofii i z myślą filozoficzną, na których bazują teorie edukacji i nauki wspierające działalność pedagogiczną. Jest to wprowadzenie do rozważań nad problemami wychowawczymi, edukacyjnymi oraz nad polityką oświatową i wizją współczesnej szkoły w kontekście wybranych teorii filozoficznych. Prezentacje w serii Filozofia edukacji, w połączeniu ze studiowaniem literatury przedmiotu, stanowią bazę dla analizy wpływu pluralizmu światopoglądowego na model współczesnej szkoły, program nauczania, cele, treści, modele i metody kształcenia, środki dydaktyczne, formy kontroli i oceny efektów kształcenia oraz organizację procesu nauczania i uczenia się.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6262
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Społeczne funkcje edukacji.pdf638.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons