Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6282
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKrzymkowski, Marek-
dc.date.accessioned2013-05-21T11:30:01Z-
dc.date.available2013-05-21T11:30:01Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 4, s. 25-35pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/6282-
dc.description.abstractPojęcie „większość bezwzględna” występuje w szeregu przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Stało się ono przedmiotem kilku orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 20 września 1995 r. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zostało powszechnie zaakceptowane i stało się podstawą regulacji przyjmowanych w statutach jednostek samorządu terytorialnego.pl_PL
dc.description.abstract*The concept of absolute majority is present in a number of provisions contained in the Act on municipal (gmina) self-government of 8 March 1990, the Act on district (poviat) self-government of 5 June 1998 and the Act on regional (voivodship) self-government of the same date. Consequently, it has become a subject of numerous decisions of the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court’s (Trybunał Konstytucyjny) resolution of 20 September 1995. The position of the Constitutional Court presented in the resolution has become widely recognised and constitutes the basis for the regulations adopted in statutes of local self-government entities.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectTrybunał Konstytucyjnypl_PL
dc.subjectNaczelny Sąd Administracyjnypl_PL
dc.subjectwiększość bezwzględnapl_PL
dc.subjectrada gminypl_PL
dc.subjectrada powiatupl_PL
dc.subjectConstitutional Courtpl_PL
dc.subjectSupreme Administrative Courtpl_PL
dc.subjectabsolute majoritypl_PL
dc.subjectself-government entitiespl_PL
dc.titlePOJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYMpl_PL
dc.title.alternativeTHE CONCEPT OF ABSOLUTE MAJORITY IN ACTS ON LOCAL SELF-GOVERNMENTpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. MAREK KRZYMKOWSKI RPEIS 4-2012.pdf136.09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.