Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6282
Title: POJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
Other Titles: THE CONCEPT OF ABSOLUTE MAJORITY IN ACTS ON LOCAL SELF-GOVERNMENT
Authors: Krzymkowski, Marek
Keywords: Trybunał Konstytucyjny
Naczelny Sąd Administracyjny
większość bezwzględna
rada gminy
rada powiatu
Constitutional Court
Supreme Administrative Court
absolute majority
self-government entities
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 4, s. 25-35
Abstract: Pojęcie „większość bezwzględna” występuje w szeregu przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Stało się ono przedmiotem kilku orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 20 września 1995 r. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zostało powszechnie zaakceptowane i stało się podstawą regulacji przyjmowanych w statutach jednostek samorządu terytorialnego.
*The concept of absolute majority is present in a number of provisions contained in the Act on municipal (gmina) self-government of 8 March 1990, the Act on district (poviat) self-government of 5 June 1998 and the Act on regional (voivodship) self-government of the same date. Consequently, it has become a subject of numerous decisions of the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court’s (Trybunał Konstytucyjny) resolution of 20 September 1995. The position of the Constitutional Court presented in the resolution has become widely recognised and constitutes the basis for the regulations adopted in statutes of local self-government entities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6282
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. MAREK KRZYMKOWSKI RPEIS 4-2012.pdf136.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.