Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/636
Title: Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013
Other Titles: Structural funds for libraries in the agenda for 2007-2013
Authors: Wojcińska, Maria
Wojciński, Damian
Keywords: biblioteka
library
Unia Europejska
European Union
programy operacyjne
operational programmes
fundusze strukturalne
structural funds
środki pozabudżetowe
non-budgetary funds
fundusze bibliotek
library funds
Issue Date: 2009
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 111-121
Abstract: Polska w ramach funduszy strukturalnych otrzyma w okresie programowania 2007-2013 około 67,3 mld euro. Jest to największa pomoc przyznana dotychczas państwu członkowskiemu w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Przed bibliotekami – zarówno naukowymi, jak również publicznymi czy nawet szkolnymi pojawiła się więc kolejna szansa na dofinansowanie działalności. W artykule przedstawione są możliwości skorzystania przez te instytucje z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Within the framework of the structural funds Poland will receive approximately 67.3 billion euros between the years 2007-2013. It is the biggest offered financial support a member state has been assigned to within the Cohesion Policy of the European Union ever. Hence, libraries in Poland, both academic and public, or even school libraries, have been given another chance of co-financing their activity. The article presents the possibilities at hand of these institutions offered by the structural funds for 2007-2013 within the following priority projects: the Operational Programme Infrastructure and Environment, the Operational Programme Development of Eastern Poland, the Wielkopolska Regional Operational Programme and the Operational Programme Human Capital.
URI: http://hdl.handle.net/10593/636
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf546.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.