Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7142
Title: NIEKTÓRE DYDAKTYCZNE CZYNNIKI INTENSYFIKUJĄCE NAUCZANIE W SZKOLE WYŻSZEJ
Other Titles: ZU EINIGEN DEN LEHRPROZEß AN DEN HOCHSCHULEN INTENSIVIERENDEN DIDAKTISCHEN FAKTOREN
Authors: Vasiliev, Grigor
Keywords: kierunki dydaktyczne
didactic factors
aktywność pedagogiczna
pedagogical activity
modernizacja techniczna
technical modernization
kwalifikacje
qualifications
Issue Date: 1991
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 20, 1991, pp. 17-25.
Abstract: Jest to artykuł o charakterze przeglądowym, podejmujący próbę wskazania możliwości podniesienia efektywności nauczania - uczenia się w szkole wyższej, tkwiące zarówno w innej organizacji treści nauczania, form i metod tego nauczania, stosowanych środków, jak i sposobu pracy studentów. Autor krótko omawia każdy z tych elementóe systemu, wskazując najbardziej - jest zdaniem - obiecujące możliwości jego udoskonalenia. Szczególnie dużo miejsca poświęcone tu różnym zachowaniem się nauczyciela akademickiego podczas prowadzenia wykładu, a także tzw. metodom aktywizującym, zwłaszcza grom dydaktycznym.
Der vorliegende Aufsatz bietet eine Übersicht über die Möglichkeiten der Erhöhung der Effektivleistung im Lehr- und Lernprozeß an der Erhöhung der Effektivleistung im Lehr- und Lernprozeß an der Hochschule. Es geht hier um die Neugestaltung des Inhalts sowie der Formen, Methoden und Mittel im Unterrichtsprozeß, ferner um die Neugestaltung der Arbeitsweise der Studenten. Der Verfasser bespricht kurz die einzelnen Elemente dieses Systems, wobei er auf die, seiner Meinung nach, effektivsten Möglichkeiten dessen Entwicklung hinweist Viel Aufmerksamkeit wurde verschiedenen Verhaltensweisen eines Hochschullehrers während des Vortrags sowie den sog. Aktivierungsmethoden, insbesondere den didaktischen Spielen, gewidmet.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7142
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 20, 1991

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_Grigor_Wasiljew_NIEKT_RE_DYDAKTYCZNE_CZYNNO_CI_17-25.pdf315.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.