Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/749
Title: Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki
Other Titles: Sexualisation of culture and risky sexual behaviors. A need for an effective prophylactic
Authors: Miśko, Patrycja
Keywords: Ryzykowne zachowania seksualne
Risky sexual behaviors
Liberalizm w dziedzinie zachowań seksualnych
Liberalism in sexual behaviors
Wczesna inicjacja seksualna
Early sexual initiation
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość
Abstract: W ostatnich latach seksualność człowieka staje się obszarem problemów zdrowotnych i psychospołecznych. Badania potwierdzają, że coraz większa część polskiej młodzieży przejawia liberalizm w dziedzinie zachowań seksualnych, który charakteryzował do niedawna głównie kraje Europy Zachodniej i USA. Największym problemem są ciąże nastolatek i zarażenie wirusem HIV/AIDS oraz chorobami wenerycznymi. Jedną z głównych przyczyn wczesnej inicjacji i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych jest seksualizacja kultury. Mamy do czynienia z tendencją do coraz wcześniejszego rozpoczynania życia seksualnego przez dzieci, na co wpływają głównie wzorce przekazywane przez mass media, rodzinę, a przede wszystkim przez rówieśników. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że trzeba zadbać o skuteczną profilaktykę. Konieczny jest spójny program edukacyjny oraz integracja podejmowanych działań na poziomie rodziny, szkoły, środowiska, polityki oraz mediów.
In the last years a person’s sexuality is becoming an area of health and psycho-social problems. The studies confirm that there’s an increased amount of polish youths whom exhibit a liberalism in sexual behaviors. Until recently this phenomena mainly characterized the countries of Western Europe and the USA. The most problematic are the pregnancies of teenagers, infection with HIV/AIDS and venereal diseases. One of the main reasons of early initiation and taking up risky sexual behaviors is the sexualisation of culture. We are dealing with a trend towards an earlier start of children’s sexual life, which is affected by models conveyed by mass media, family and by peers. That is the reason why an effective prophylactic is needed. A coherent educational program and the integration of the undertaken actions at the family, school, environmental, political and media levels is also necessary.
URI: http://hdl.handle.net/10593/749
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecz-nej profilaktyki.pdf288.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.