Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSielski, Jerzy. Promotor-
dc.contributor.authorPiskorski, Mateusz-
dc.date.accessioned2010-12-21T12:04:46Z-
dc.date.available2010-12-21T12:04:46Z-
dc.date.issued2010-12-21T12:04:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/766-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl_PL
dc.description.abstractPraca stanowi monografię poświęconą partii protestu w polskim systemie partyjnym. Bierze pod uwagę specyficzny charakter systemu w okresie transformacji, analizując rozwój i rolę nietypowego ugrupowania politycznego na przykładzie Samoobrony RP. Rozdział I zawiera teoretyczne wprowadzenie oraz głos w dyskusji na temat zastosowania terminów „partia protestu” oraz „partia antysystemowa” w typologii środkowoeuropejskich partii politycznych. Wprowadza istotne rozróżnienie pomiędzy dwoma wspomnianymi powyżej typami ugrupowań. Rozdział II zawiera omówienie historii Samoobrony RP od momentu powstania związku zawodowego o tej nazwie do wyborów parlamentarnych w 2007 roku zakończonych porażką ugrupowania. Rozdział III poświęcony jest omówieniu technik marketingowych wykorzystywanych przez ugrupowanie oraz wizerunkowi formacji A. Leppera. Dodatkowo zawiera rozważania na temat geograficznych i socjodemograficznych determinant poparcia dla Samoobrony RP. Rozdział IV stanowi omówienie koncepcji programowych oraz inspiracji doktrynalnych najistotniejszych w przypadku Samoobrony A. Leppera. Dodatkowo przedstawia również analizę formacji pod kątem dwóch kryteriów typologizacyjnych: materialnego oraz organizacyjnego. Rozdział V prezentuje strukturę organizacyjną partii, z jej charakterystycznym dualizmem wywodzącym się ze związkowego charakteru ruchu. Rozdział VI omawia rolę ugrupowania w polskim systemie partyjnym pod kątem wybranych teorii systemów partyjnych. W Zakończeniu przedstawiono wnioski ogólne dotyczące prawidłowości funkcjonowania partii protestu na rynku politycznym.pl_PL
dc.description.abstractThe work is an elaboration on a protest party in Polish party system. It takes into account the specific period of systemic transformation, to describe the development and role of a non-standard political party on the example of Self Defense. Chapter I consists of a theoretical guide and a voice in a debate on the meaning of such notions as “protest party” and “antisystem party” in typologies of Central European political groupings. It brings a clear differentiation between the two types mentioned above. Chapter II shows the history of Self Defense party from its very beginning to its electoral collapse in Polish parliamentary election 2007. Chapter III is devoted to political marketing instruments used by the party, as well as to the general image of A. Lepper’s party. Additionally it brings some analyses of geographical and sociodemographical factors shaping the party’s support. Chapter IV discusses some programmatic concepts and political concepts revealed as relevant inspiration for the party. Then it analyses the party from the perspectives of two approaches: the material one, and the organizational one. Chapter V focuses on the research of party’s structural / organizational model, showing its characteristics springing from trade-union founding traditions. Chapter VI presents the political role of Self Defense in Polish party system from different perspectives and scientific approaches. In the final part general conclusions are made about some regularities of protest parties and their impact on political markets.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectPartiapl_PL
dc.subjectPartypl_PL
dc.subjectRuch protestupl_PL
dc.subjectProtest movementpl_PL
dc.subjectSystem partyjnypl_PL
dc.subjectParty systempl_PL
dc.subjectPopulizmpl_PL
dc.subjectPopulizmpl_PL
dc.subjectMarketing politycznypl_PL
dc.subjectPolitical marketingpl_PL
dc.titleSamoobrona RP w polskim systemie partyjnympl_PL
dc.title.alternativeSelf Defense of the Republic of Poland in the Polish Party Systempl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DR.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.