Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrzechczyn, Krzysztof. Promotor-
dc.contributor.authorKarczyńska, Eliza-
dc.date.accessioned2013-10-07T08:20:09Z-
dc.date.available2013-10-07T08:20:09Z-
dc.date.issued2013-10-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/7821-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofiipl_PL
dc.description.abstractSpołeczeństwa przedkapitalistyczne mogą być opisywane poprzez kategorie władzy i własności. W poniższej pracy interpretuję strukturę oraz rozwój społeczeństwa osmańskiego z perspektywy tych dwóch kategorii. Do moich analiz używam aparatury pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Kolejno przedstawiam stratyfikację polityczną, ekonomiczną oraz duchową tego społeczeństwa. Następnie interpretuję rozwój imperialny państwa Osmanów. Celem mojej pracy jest pokazanie, iż w śród społeczeństw przedkapitalistycznych wyróżnić można takie, w których dochodziło do kumulacji władzy i własności w rękach jednej klasy społecznej. Jednocześnie istniały tam osobne klasy społeczne władców oraz właścicieli. Innymi przykładami tego typu społeczeństw są: społeczeństwo rosyjskie, społeczeństwo meksykańskie pod panowaniem hiszpańskim oraz społeczeństwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach Wschodnich. Na podstawie tych czterech przypadków możliwe jest wyszczególnienie odrębnej linii rozwojowej w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego.pl_PL
dc.description.abstractPrecapitalistic societies can be described by categories of power and property. In this work I interpret the scructure and the development of Ottoman society from the perspective of thouse two categories. For my analyses I use notional apparatus of non-Marxian historical materialism. Respectively, I present political, economical and spiritual stratification of this society. Furthermore, I interpret the development of Ottoman empire. The goal of my work is to show, that among precapitalistic societies it is posible to highlight those in which the cumulation of the power and the property in the hands of one social class took place. At the same time there existed separate social classes of rulers and owners. Other exampels of such societies are: Russian society, Mexican society under Spanisch ruling and society in Estern Prusia under Tetuonic Knights. On the basis of those four examples it is possible to specify a separate development line within the non-Marxian historical materialism.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectpowerpl_PL
dc.subjectwłasnośćpl_PL
dc.subjectpropertypl_PL
dc.subjectimperium osmańskiepl_PL
dc.subjectOttoman Empirepl_PL
dc.subjectnie-Marksowski materializm historycznypl_PL
dc.subjectnon-Marxian historical materialismpl_PL
dc.titleWładza i własność w społeczeństwach przedkapitalistycznych. Próba analizy teoretycznej struktury społeczeństwa osmańskiegopl_PL
dc.title.alternativeThe power and the property in precapitalistic societes The attempt to analyse the teoretical structure of Ottoman societypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karczynska_doktorat.pdf
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.