Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNiedbała, Zdzisław. Promotor-
dc.contributor.authorAdamczak, Ireneusz-
dc.date.accessioned2010-12-29T11:41:01Z-
dc.date.available2010-12-29T11:41:01Z-
dc.date.issued2010-12-29T11:41:01Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/785-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Instytut Prawa Pracy i Prawa Socjalnegopl_PL
dc.description.abstractProblematyka funkcjonowania osób młodych, w tym absolwentów kończących różnego typu szkoły na rynku pracy jest szczególnie ważna. Młodzi ludzie kończąc naukę niejednokrotnie po ukończeniu szkoły nie mogą znaleźć zatrudnienia. Pozostawanie bez pracy jest dla młodego człowieka niezwykle trudne, powodując często różnorodne negatywne skutki. Bezrobocie stało się zjawiskiem niemal powszechnym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Celem złagodzenia skutków oraz dla prawidłowego funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy istotną rolę odgrywają przepisy prawne. Przepisy te winny regulować i łagodzić skutki pozostawania bez pracy. Kluczową rolę w tym zakresie spełnia ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawodawstwo międzynarodowe (Konwencje i Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy) i uregulowania europejskie. Ustawa ta proponuje aktywne formy neutralizacji bezrobocia wśród młodzieży. Ze względu na wielkość problemu i skalę zjawiska, w pracy dokonana została analiza tego zjawiska na gruncie polskim i europejskim. Dla istoty omawianego problemu kluczowe znaczenie mają przedstawione propozycje rozwiązań prawnych i społecznych problemu bezrobocia wśród ludzi młodych na polskim rynku pracy. Praca zawiera także refleksje dotyczące pracy i bezrobocia dokonane przez Katolicka naukę Kościoła, a w szczególności przez Papieża Jana Pawła II.pl_PL
dc.description.abstractThe issue of functioning of young people, including graduates from various types of school in the labor market is particularly important. The young graduates often cannot find any job. Staying out of work for a young man is extremely difficult, often causing a variety of negative effects. Unemployment became a universally observable fact, not only in Poland but also worldwide. In order to mitigate the effects and to enhance the proper functioning of young people in the labor market legislation plays an important role. The provisions shall regulate and lessen the effects of unemployment. A key role in this respect complies with the Act of 20 April 2004 on promotion of employment and labor market institutions and international law (conventions and recommendations of the International Labour Organization) and European legislation. The Act proposes active forms of neutralizing youth unemployment. Due to the size of the problem and the scale of the issue, the analysis of the problem was based on Polish and European area. To fully understand the problem one must recognize legal and social solutions to the problem of unemployment among young people in the Polish labor market. The paper also contains reflections on work and unemployment made by the Catholic Church's teaching, by Pope John Paul II in particular.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectworkpl_PL
dc.subjectbezrobociepl_PL
dc.subjectunemploymentpl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectemploymentpl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectyouthpl_PL
dc.subjectabsolwencipl_PL
dc.subjectgraduatespl_PL
dc.titlePrawno – społeczne problemy bezrobocia wśród ludzi młodych na współczesnych rynkach pracypl_PL
dc.title.alternativeSocial and legal issues of unemployment among young people in today's labor markets.pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska - Ireneusz Adamczak.pdf
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.