Językowy i kulturowy potencjał komiksu w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-10-21
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Linguistic and cultural potential of comics in teaching German as a foreign language
Abstract
Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie językowego i kulturowego potencjału komiksu w kontekście nauczania języka niemieckiego jako obcego w Polsce. W centrum pracy znajduje się komiks rozumiany jako forma narracyjna, charakteryzująca się integracją obrazu i tekstu. Zdefiniowanie komiksu jako medium narracyjnego pozwala na zbliżenie się do niego z perspektywy teorii narracji. Jednocześnie w fachowej literaturze dydaktycznej komiks z reguły postrzegany jest jako obraz. Z tego względu podejście literaturoznawcze uzupełnione zostaje również o rozważania z zakresu dydaktyki obrazu. Centralnym zagadnieniem jest pytanie o wykorzystanie konkretnych możliwości językowych i kulturowych komiksu w nauczaniu języka niemieckiego. Odpowiedź na to pytanie umożliwia obszerna analiza porównawcza podręczników, uwzględniająca takie aspekty jak występowanie komiksu w podręcznikach na różnych poziomach kształcenia, jego autentyczność, tematyka, funkcje oraz rola w kształceniu sprawności językowych. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosków odnośnie aktualnych tendencji w zastosowaniu komiksu w nauczaniu języka niemieckiego w Polsce. Na tej podstawie opracowane zostały materiały dydaktyczne dla młodzieży, których przedmiotem jest autentyczny komiks niemiecki. Przygotowane materiały wypróbowane zostały w praktyce szkolnej, przy czym przeprowadzonym zajęciom towarzyszyły metody badawcze obserwacji i sondażu. Uzyskane za pomocą tych metod wyniki otwierają perspektywy dla dalszych badań odnośnie potencjału dydaktycznego komiksu w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego.
The purpose of this dissertation is to examine the linguistic and cultural potential of comics in the context of teaching German as a foreign language in Poland. The thesis focuses on a comic as a form of narrative, characterized by the integration of the image and the text. Defining comics as a narrative medium allows for approaching it from the perspective of narratology. At the same time in language teaching books a comic is usually perceived as an image. Therefore the approach of literary studies is also supplemented by considerations concerning teaching through image. The main issue refers to the use of specific linguistic and cultural values of comics in teaching German. The answer to this question can be provided by a widespread contrastive analysis of textbooks, which takes into account aspects such as the occurrence of a comic in textbooks at different levels of education, its authenticity, topics, functions and its position in the development of language skills. The results allow for drawing conclusions about the latest trends in the use of comics in teaching German in Poland. On those grounds educational materials for young people based on the authentic German comics have been developed. Those materials have been tried out in schools. Moreover, the lessons were facilitated with the research tools such as observations and research questionnaires. The results obtained in such a way create prospects for further research regarding the use of comics in teaching German as a foreign language.
Description
Wydział Neofilologii
Sponsor
Keywords
Komiks, Comics, Dydaktyka, Didactics, Język niemiecki, German language
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License