Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/845
Title: ZASTOSOWANIE PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO DO SPORTU W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Other Titles: APPLICATION OF THE U.S. ANTITRUST LAW TO SPORT
Authors: Kolasiński, Marek
Keywords: prawo antymonopolowe
antitrust law
prawo sportowe
sport law
poza ustawowe zwolnienie pracy
non-statutory labor exemption
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 1, s. 31-43
Abstract: W artykule przedstawiono zarys relacji pomiędzy prawem antymonopolowym Stanów Zjednoczonych a działalnością sportową. Autor zwraca uwagę na napięcie istniejące pomiędzy sportem a interwencją antymonopolową. Podkreśla, że rywalizacja sportowa, zwłaszcza na profesjonalnym poziomie, musi być w jakiś sposób zorganizowana. Regulacje dotyczące organizacji sportu często ograniczają konkurencję i stanowią naturalny przedmiot zainteresowania prawa antymonopolowego. W pierwszym punkcie artykułu wskazano na przepisy antymonopolowe mające zastosowanie do sportu. Następnie przedstawiono koncepcję antymonopolowego zwolnienia baseballu, zarysowano generalne zasady zastosowania prawa antymonopolowego Stanów Zjednoczonych do sportów innych niż baseball, konstrukcję pozaustawowego zwolnienia układów zbiorowych oraz koncepcję obrony single entity. Zbadano również zagadnienie stosunków istniejących pomiędzy prawem antymonopolowym a sportem amatorskim. Autor dochodzi do wniosku, że w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych występuje tendencja do systematycznego poszerzania zakresu interwencji antymonopolowej do sportu. Zjawisku temu towarzyszy jednak duża ostrożność sądów w stosowaniu ustawy Shermana w przypadkach, w których zarysowuje się niebezpieczeństwo wywołania zaburzeń w działalności sportowej. W podsumowaniu wskazano również, że unijna judykatura powinna korzystać z doświadczeń amerykańskich.
The paper analyses the relationships between sports activity and antitrust law in the United States antitrust law. It focuses on the tension existing between sport and antitrust. Each sport, and professional sport in particular, must be organised in some way, but the rules concerning the organisation of sports events often limit competition and are therefore a natural subject of interest of antitrust law. The first part of the paper describes the antitrust legal regulation which may be applied to sport. In this context the baseball antitrust exemption is discussed and general rules of application of antitrust law to sports other than baseball are presented. The meaning of the notion of non-statutory labour exemption and the issue of a single entity defence is also mentioned. Finally, the relationship between antitrust and amateur sport is analysed. The U.S. legal system tends to favour a wider application of antitrust law to sports. At the same time US courts are aware that too far-reaching intervention of antitrust law may disturb sports activity. It is further recommended that the experiences of the U.S. antitrust law should be taken into account in European jurisdiction. 88 C-519 04. 89 Punkt 27 wyroku. 90 Por. S. Colucci, Sport in the EU Treaty: In the Name of Specificity and Autonomy, w: The Future of Sports Law
URI: http://hdl.handle.net/10593/845
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. MAREK KOLASIŃSKI RPEiS 1-2010.pdf94.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.