Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/855
Title: KONWERGENCJA DOCHODÓW W NIEMCZECH W LATACH 1991-2007
Other Titles: CONVERGENCE OF INCOMES IN GERMANY DURING 1991-2007
Authors: Götz, Marta
Keywords: zjednoczenie Niemiec
German Reunification
sigma-konwergencja
sigma-convergence
procesy doganiania
catching-up
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 93-114
Abstract: W 2010 r. mija 20 rocznica zjednoczenia Niemiec, rocznica ta stanowi okazję do oceny międzyregionalnego zróżnicowania pod względem dochodów. Niniejszy artykuł bada trzy kategorie PKB (PKB, PKB p.c. i PKB na pracującego) na czterech poziomach podziału administracyjno-terytorialnego kraju (2 regionów, 16 krajów związkowych, 39 Regierungsbezirke i 427 Landkreise). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy – tak jak to zakłada koncepcja doganiania – obszary biedniejsze w momencie początkowym rzeczywiście rozwijały się szybciej oraz czy różnice dochodowe między regionami malały wraz z upływem czasu, a więc czy zaobserwowano sigma-konwergencję. Otrzymane rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że zasadniczo można potwierdzić występowanie w Niemczech konwergencji dochodów, jakkolwiek jest to bardzo powolny proces z perspektywą kontynuacji w długim horyzoncie czasowym.
In 2010 Germany will celebrate the 20th Anniversary of its Reunification. Two decades of one Federal Republic of Germany is a good opportunity to look back and appraise the country’s inter-regional economic differences that have continued till today. This paper examines three categories of GDP (GDP, GDP per capita and GDP per worker) on four NUTS levels (ex-DDR, ex-BRD; Länder, Regierungsbezirke, Landkreise) with the aim to determine whether the poor regions indeed grow faster than the richer ones as is presumed in the concept of the catching up, and whether the differences among regions measured by a standard deviation have reduced over time, i.e. whether the -convergence has been observed. The obtained results allow some tentative conclusions: basically, it seems that convergence does happen among German regions, although it is a very slow process that is expected to continue over many years.
URI: http://hdl.handle.net/10593/855
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. MARTA GÖTZ RPEiS 1-2010.pdf523.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.