Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/866
Title: OCENA WYBRANYCH INSTYTUCJI SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
Other Titles: EVALUATION OF SELECTED INSTITUTIONS
Authors: Filipkowski, Wojciech
Keywords: Przestępczość zorganizowana
Organized crime
Prawo karne materialne
Substantive criminal law
Prawo karne procesowe
Criminal procedure
Prawo policyjne
Police law
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 157-172.
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów wydziałów karnych sądów apelacyjnych w Polsce. Przedstawione zostały opinie ankietowanych w zakresie istniejącego instrumentarium prawnego i organizacyjnego służącego walce z przestępczością zorganizowaną. W szczególności ocenie zostały poddane wybrane instytucje prawa policyjnego, karnego materialnego i procesowego. Drugim obszarem badań była przydatność istniejących organów państwowych i instytucji prywatnych w walce z tym zjawiskiem. Ostatnim obszarem badań były kierunki zmian polityki zwalczania zjawiska przestępczości zorganizowanej. Uzyskane wyniki należy potraktować jako przyczynek do dyskusji nad strategią walki z tym zjawiskiem.
The paper presents the results of a survey carried out among judges of criminal departments of appellate courts in Poland in which they were asked their opinions on the currently available instruments of law and the existing institutions aimed at combating organised crime. First of all, selected institutions of police regulations, substantive criminal law and criminal procedure were evaluated. That part of the survey was completed through a series of questions about the efficiency of government agencies and private organisations in the prevention of and fighting organised crime. Next, the directions of change in the criminal policy regulating those issues were reviewed. The results of the survey may be used as a starting point in the discussion on the whole system of instruments available for fighting organised crime.
URI: http://hdl.handle.net/10593/866
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. WOJCIECH FILIPKOWSKI RPEiS 2-2010.pdf117.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.