Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/868
Title: DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH JAKO ELEMENT OGRANICZENIA RYZYKA PODATKOWEGO
Other Titles: DOCUMENTATION OF TRANSFER PRICES AS AN ELEMENT
Authors: Grenda, Sylwia
Keywords: Ceny transferowe
Tansfer prices
Dokumentacja cen transferowych
Documentation of transfer prices
Transfer pricing
Transfer pricing
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 197-213.
Abstract: Ceny transferowe są ostatnio tematem coraz częstszych kontroli podatkowych. Organy podatkowe zazwyczaj rozpoczynają kontrolę od sprawdzenia, czy podatnik posiada poprawną dokumentację cen transferowych, opisującą warunki zawartej transakcji oraz weryfikującą, czy cena ustalona pomiędzy podmiotami powiązanymi jest ceną ustaloną na poziomie rynkowym. Celem artykułu jest wskazanie dokumentacji cen transferowych jako narzędzia, które może wykorzystać jednostka gospodarcza do samodzielnego ograniczenia ryzyka podatkowego. Praca porusza temat obowiązku sporządzenia dokumentacji oraz krótko charakteryzuje – wymagane przez prawo – poszczególne jej elementy. Opisuje także skutki jej niesporządzenia oraz wskazuje wyznaczniki, jakimi kierują się Urzędy Kontroli Skarbowej wybierając poszczególne podmioty gospodarcze do zrewidowania. Artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do problematyki cen transferowych, która powinna być rozpatrywana indywidualnie dla każdego z podmiotów powiązanych. Swym zakresem obejmuje również problematykę terminów tworzenia dokumentacji oraz kładzie duży nacisk na odpowiednio wczesne przeprowadzenie analizy potwierdzającej przyjęte warunki, uzasadniającej charakter ustalonej ceny, przyjętą strategię oraz ewentualne ryzyka. Przygotowanie tych elementów przed zawarciem transakcji stanowi duże uproszczenie w razie konieczności przedstawienia organom podatkowym pełnej dokumentacji cen transferowych. Zadaniem pracy jest również zasygnalizowanie szerszego spojrzenia na analizowany zakres prowadzonej działalności, w tym uznania dokumentacji cen transferowych za jeden z obszarów ryzyka podatkowego, który przedsiębiorstwo jest w stanie samodzielnie zminimalizować bez konieczności korzystania z pomocy firm zewnętrznych i ponoszenia dużych kosztów.
Transfer prices have recently become a frequent focus of attention of tax control agencies. Tax control usually starts with ascertaining whether the tax payer has maintained correct documentation of transfer prices (which should contain a description of the transactions) and whether the prices established by and between the related parties reflect the existing level of market prices. The paper aims to show how the documentation of transfer prices may serve as a tool used for limiting tax risk. It outlines the basic elements of the documentation that business entities are obliged to keep and shows the consequences if that obligation is not fulfilled. The paper introduces the subject of transfer pricing which should be considered individually for each related party concerned. It also discusses the issues related to the dates at which the documentation must be prepared, and explains how a beforehand analysis of the adopted assumptions justifying the nature of the price and the adopted strategy as well as the possible risks, may in the future simplify the process of preparing full documentation of the transfer prices for the inspection by Tax Authorities. Another goal of the paper is to propose a wider approach to the scope of business activities undertaken by an entity, and a proposal to regard documentation of transfer prices as one of the areas of tax risk that an entity may itself control.
URI: http://hdl.handle.net/10593/868
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. SYLWIA GRENDA RPEiS 2-2010.pdf88.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.