Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8761
Title: The Middle East Peace Process: Towards Another Stalemate?
Other Titles: Bliskowschodni proces pokojowy. W stronę kolejnego impasu?
Authors: Osiewicz, Przemysław
Keywords: Israel
Palestine
peace process
the Arab-Israeli conflict
negotiations
Izrael
Palestyna
proces pokojowy
konflikt arabsko-izraelski
negocjacje
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 47-58.
Abstract: The Middle East conflict has remained one of the core issues of contemporary international relations since World War II. One of the most important matters is to define whether the Middle East peace process is related to the Middle East conflict or, more precisely, to the Arab-Israeli conflict. With respect to land, there are two possible scenarios. Firstly, Palestinians living under Israeli administration. Secondly, a two-state solution, namely an official recognition of the state of Israel by all Arab states and the foundation of a Palestinian state. So far, there have been dozens of peace plans, for example, the Oslo Peace Process, the Taba talks of 2001, the Road Map of 2003, and the Annapolis Conference of 2007. None of them resulted in a comprehensive solution. The question is, if the international community will face another stalemate in case of the Middle East peace process. Might the so-called Arab awakening, namely all the ongoing political and social processes in the Arab states, change the situation in the region?
Konflikt bliskowschodni pozostaje jedną z najważniejszych kwestii w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Jedną z najważniejszych wyzwań jest określenie czy bliskowschodni proces pokojowy jest związany z szeroko pojmowanym konfliktem bliskowschodnim czy też, ujmując rzecz precyzyjniej, z konfliktem arabsko-izraelskim. W kontekście kontroli nad terytorium można wyróżnić dwa możliwe scenariusze. Po pierwsze, Palestyńczycy żyjący pod zarządem izraelskim. Po drugie, rozwiązanie na bazie utworzenia dwóch niepodległych państw, czyli uznanie państwa Izrael przez wszystkie państwa arabskie w zamian za zgodę na utworzenie państwa palestyńskiego. Dotychczas przedstawiono wiele planów uregulowania tego problemu, na przykład, podczas negocjacji pokojowych w Oslo, spotkania w Tabie w 2001 roku czy też konferencji w Annapolis w 2007. Jednak żaden z nich nie doprowadzić do przyjęcia całościowego rozwiązania konfliktu. Pojawia się pytanie czy społeczność międzynarodowa będzie musiała pogodzić się z kolejnym impasem w ramach bliskowschodniego procesu pokojowego. A może tak zwane arabskie przebudzenie, czyli trwające procesy zmian społeczno-politycznych w państwach arabskich, doprowadzą do zmiany sytuacji w regionie i umożliwią zawarcie porozumienia?
URI: http://hdl.handle.net/10593/8761
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
047-058.pdf90.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.