Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/894
Title: NOWE ŚRODKI OCHRONY POKRZYWDZONEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM PROCESOWYM NA TLE EUROPEJSKIEJ POLITYKI KARNEJ
Other Titles: NEW MEASURES PROTECTING THE VICTIM IN POLISH CRIMINAL PROCEEDINGS
Authors: Paluszkiewicz, Hanna
Keywords: Proces karny
Polish criminal proceedings
Ochrona pokrzywdzonych
Protection of victim
Pomoc ofiarom przestępstw
Supporting the victim
Nowelizacja k.p.k. z 2010 r.
Amendments to the Polish Code of Criminal Procedure of 8 June 2010
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 29-38.
Abstract: Przedmiotem rozważań są w szczególności nowe rozwiązania karnoprocesowe, które w wyniku zmian Kodeksu postępowania karnego ustawą z 5 listopada 2009 r., zaczęły obowiązywać w polskim porządku prawnym z dniem 8 czerwca 2010 r. Analiza postanowień Decyzji Ramowej 2001/220 WSiSW i uczynienie jej punktem odniesienia oceny ostatnich zmian w polskim prawie karnym procesowym pozwala uznać, że znowelizowane lub nowe przepisy – w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji procesowej pokrzywdzonego – powinny być postrzegane jako instrumenty ochrony karnoprocesowej i pomocy karnoprocesowej dla ofiar przestępstw. Polski ustawodawca w omawianej nowelizacji rozszerza zakres uprawnień procesowych pokrzywdzonych będących osobami fizycznymi, ale tym samym jednocześnie wyrównuje (w zakresie przyznanych środków ochrony i pomocy karnoprocesowej) ich pozycję procesową z pozycją posiadaną już przed nowelizacją przez pokrzywdzonych nie będących osobami fizycznymi. Procesowa ochrona pokrzywdzonych w toku procesu karnego jest realizowana na kilku płaszczyznach i różnymi środkami. Wprowadzone do polskiego systemu prawa zmiany wpisują się w europejski nurt ochrony karnoprocesowej ofiar przestępstw i jako środki pomocy karnoprocesowej mogą stanowić realne wsparcie dla pokrzywdzonych.
The paper focuses on the new solutions in criminal proceedings arising from the amended Code of Criminal Procedure in force in Poland as of 8 June 2010. The assessment of the recent changes in Polish criminal proceedings was made using the analysis of the Framework Decision 2001 220 of the Justice and Home Affairs Council of the EU which served as a reference point. It was established that the amended, or new, regulations aim to provide instruments that protect and support the victim. The rights of a victim who is a natural person have been extended and levelled up to the position of victims who are not natural persons which was already guaranteed to them before the Code was amended. The procedural protection of victims in the course of a criminal trial is offered at many levels, or platforms, using different methods. The recent amendments to the Polish Code of Criminal Procedure are in line with the developments in that area in the EU and provide a more comprehensive protection of a victim while ensuring general support as well.
URI: http://hdl.handle.net/10593/894
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. HANNA PALUSZKIEWICZ RPEiS 3-2010.pdf62.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.