Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/899
Title: EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2004 I 2007
Other Titles: EFFECTIVENESS OF UTILISING INTELLECTUAL CAPITAL IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES IN 2004 AND 2007
Authors: Osińska, Monika
Keywords: Kapitał intelektualny
Intellectual capital
Rynek pracy
Labour market
stopa bezrobocia
Unemployment
NICI
National Intellectual Capital Index
Gospodarka oparta na wiedzy
Knowledge-based economy
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 99-121.
Abstract: Wzrost gospodarki XXI w., określanej mianem „gospodarki opartej na wiedzy” lub „gospodarki napędzanej wiedzą”, jest wywoływany głównie dzięki kapitałowi intelektualnemu, a w szczególności dzięki wykwalifikowanej sile roboczej. Z roku na rok rosną wymagania stawiane potencjalnym pracownikom, którzy bardzo często nie są w stanie im sprostać i nie znajdują zatrudnienia na legalnym rynku pracy. W niniejszym artykule zaproponowano wskaźniki pomiaru potencjału intelektualnego na poziomie krajów z punktu widzenia walki z bezrobociem, biernością zawodową oraz wspierania legalnego zatrudnienia. Mierniki te stanowią pewną modyfikację wskaźnika NICI (National Intellectual Capital Index) zaproponowanego przez Nicka Bontisa w 2004 r. Stworzono również ranking krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na poziom kapitału intelektualnego mierzonego za pomocą tych wskaźników oraz podjęto próbę zbadania efektywności wykorzystania swego kapitału intelektualnego na rynku pracy przez te kraje w latach 2004-2007.
The growth of economy of the 21st century, called ‘‘knowledge-based economy’’ or ‘‘knowledge- driven economy’’, is mainly accelerated by intellectual capital, and highly-qualified workforce, in particular. The requirements that potential employees are expected to meet get more demanding each year and the employer’s expectations may rarely be satisfied. Consequently, there is not much chance of employment in the legal labour market. The author proposes indicators of the intellectual potential of the EU Member States for reducing unemployment, eliminating passivity at work, and increasing employment in the legal labour market. These indicators are modifications of the NICI (National Intellectual Capital Index) proposed by Nick Bontis in 2004.
URI: http://hdl.handle.net/10593/899
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. MONIKA OSIŃSKA RPEiS 3-2010.pdf277.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.