Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/910
Title: Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007)
Other Titles: Television news magazines in Poland in the process of manipulation and persuasion (2004-2007)
Authors: Zdrowicka-Wawrzyniak, Magdalena
Advisor: Sobczak, Jacek. Promotor
Keywords: Wiadomości telewizyjne
Television news
Widz
Viewer
Odbiór
Reception
Perswazja
Persuasion
Manipulacja
Manipulation
Issue Date: 14-Feb-2011
Abstract: Każda stacja telewizyjna stara się usilnie, by jej dziennik był najlepszy, skupiał jak najszersze grono widzów. Jednak podczas przygotowywania tych programów – z założenia kierowanych do masowego odbiorcy – wielokrotnie zapomina się o widzu, po prostu nie liczy się z potrzebami konsumenta. Wniosek ten jest wynikiem własnych obserwacji autorki pracy, jak również dyskusji na temat współczesnych telewizyjnych serwisów informacyjnych ze studentami filologii polskiej o specjalności dziennikarskiej. Ci, posiadający już pewną wiedzę na temat budowy informacji, sposobów jej podawania, zwracali uwagę na wiele uchybień w przekazie informacji, jako ‘doświadczeni odbiorcy’ przyznawali się częstokroć nawet do niezrozumienia komunikatu. Zgodnie z założeniem, że informacja jest komunikatem, który cechuje: zwarta forma, jasny (dokładny) wykład, najprostsza rzeczowość, newsy telewizyjnych magazynów informacyjnych winny trafiać do każdego dorosłego, który zasiądzie przed telewizorem. Rzeczywistość okazuje się jednak zgoła inna.W pracy starano się z jednej strony dokonać analizy synchronicznej magazynów wiodących stacji, z drugiej zaś zorientować się, jak programy te oceniane są przez przeciętnego widza. Przyglądano się głównym serwisom wiodących stacji telewizyjnych w Polsce, czyli „Wiadomościom” TVP1, „Wydarzeniom” POLSAT-u, „Faktom” TVN oraz „Wiadomościom” tv TRWAM.
Each television channel exert themselves for their news to be the best and gather the widest range of viewers. However, during the preparation of these programmes – directed at the mass recipient – the viewer is frequently forgotten and their needs not taken into account. This inference resulted from personal observations of the author of this dissertation as well as from discussions on the subject of the current television news bulletins conducted with Polish Philology students with major in Journalism. Those, already having certain knowledge of the information structure and means of its delivery, directed their attention to numerous deficiencies in broadcasting the information, and as ‘experienced recipients’ oftentimes admitted even lack of understanding of the news item communicated. Consequently to the assumption that information is a communicated news item characterised by its compact form, clear (exact) delivery and simple matter-of-factness, news broadcasted by television information magazines should be comprehensible to any adult who sit themselves in front of a TV. The reality, however, presents itself differently. This paper is an attempt, on one hand, to conduct a synchronic analysis of magazines delivered by major channels, and on the other hand, to discern how these programs are judged by the average viewer. Main news bulletins of the leading television channels in Poland were researched, that is „Wiadomości” TVP1, „Wydarzenia” by POLSAT, “Fakty” by TVN and “Wiadomości” TV TRWAM.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/910
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MagdalenaZdrowickaWawrzyniak.pdf
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.