Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/912
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBryła, Jolanta. Promotor-
dc.contributor.authorMagiera, Maciej-
dc.date.accessioned2011-02-14T10:29:45Z-
dc.date.available2011-02-14T10:29:45Z-
dc.date.issued2011-02-14T10:29:45Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/912-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Stosunków Międzynarodowychpl_PL
dc.description.abstractDysertacja ma na celu ukazanie genezy i ewolucji podstaw doktrynalnych amerykańskiej polityki zagranicznej, czyli elementów permanentnie występujących w prezydenckich doktrynach USA. Dzięki case study doktryny George'a W. Busha (w tym: analizie pojęcia doktryny amerykańskiej i nurtu neokonserwatywnego) wydaje się, że amerykańska polityka zagraniczna po 11 września 2001 roku nie była przypadkowa, ale stanowiła przemyślane działania realizowane zgodnie z założeniami neokonserwatywnych ideologów. Wstępne dociekania ukazały sprowadzenie przez Amerykanów doktryny do działań wyjątkowo legitymizowanych, które odwoływały się do trzech wymiarów (legalnego, religijnego i ideowego) i stanowiły odpowiedź na aktualne zagrożenia. Specyficzna prezydentura George'a W. Busha umożliwiła szczegółowe porównanie amerykańskiej polityki zagranicznej z początku XXI wieku z wcześniejszym dwuwiekowym okresem. W konsekwencji zastosowania metody retrogresywnej udało się odnaleźć cztery współzależne od siebie składniki doktrynalne, które dodatkowo charakteryzują się nadrzędnością, ponieważ próby odrzucenia jednego lub kilku z nich zawsze kończyły się ponownym ich przywróceniem. Owo ścisłe uzależnienie amerykańskich doktryn prezydenckich od wilsonizmu, unilateralizmu, wymogu militarnej dominacji i interwencjonizmu ukształtowało na przestrzeni dwóch wieków amerykańską tradycję doktrynalną.pl_PL
dc.description.abstractThis dissertation aims to show the origin and evolution of the doctrinal fundamentals of American Foreign Policy - elements frequently found in the US presidential doctrines. Through a case study of George W. Bush's doctrine (including the analysis of the concept of American doctrine and of the neoconservative current) it was shown that American Foreign Policy after September 11, 2001 was not accidental but constituted deliberate actions carried out in line with the assumptions of neoconservative ideologues. Initial research revealed the reduction of doctrine by Americans to actions that refer to three dimensions (legal, religious and ideological) and these are exceptionally legitimized and constitute a response to current threats. The specific presidency of George W. Bush made possible a detailed comparison of US Foreign Policy of early 21st century with that of the past two centuries. By using the the retrogressive method, it was possible to find four interdependent doctrinal components, which also display primacy, as any attempts to reject one or more of them always ends in their being reinstated. This strict dependence of American presidential doctrines on wilsonism, unilateralism and the need for military dominance and interventionism has shaped American doctrinal tradition over two centuries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectGeorge W. Bushpl_PL
dc.subjectDoktrynapl_PL
dc.subjectDoctrinepl_PL
dc.subjectUnilateralizmpl_PL
dc.subjectUnilateralismpl_PL
dc.subjectInterwencjonizmpl_PL
dc.subjectInterventionismpl_PL
dc.subjectWilsonizmpl_PL
dc.subjectWilsonismpl_PL
dc.subjectMilitarna dominacjapl_PL
dc.subjectMilitary dominationpl_PL
dc.titleDoktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej. Case study doktryny George'a W. Bushapl_PL
dc.title.alternativeThe Doctrinal Fundamentals of American Foreign Policy. Case Study of George W. Bush's Doctrinepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej Magiera praca doktorska.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.