Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/929
Title: Komunikacja jako dyscyplina praktyczna
Other Titles: Communication as a Practical Discipline
Authors: Kulczycki, Emanuel
Advisor: Andrzejewski, Bolesław. Promotor
Keywords: Komunikacja
Communication
Dyscyplina praktyczna
Practical Discipline
Komunikologia
Communicology
Teoria komunikacji
Theory of Communication
Issue Date: 9-Mar-2011
Abstract: Celem pracy jest wypracowanie filozoficznego gruntu do: 1) refleksji nad procesem komunikacji oraz 2) rozważań nad statusem dyscyplinarnym odnośnej refleksji. Rozprawa stanowi próbę przedstawienia warunków, jakie należy spełnić, aby można było w sposób nieinstytucjonalny usamodzielnić badania nad komunikacją. Praca jest propozycją przekroczenia ograniczeń tzw. nauki o komunikacji poprzez ujęcie dyscypliny komunikacji jako jednej z dyscyplin praktycznych. Pierwszy rozdział dysertacji poświęcony jest kulturowym i historycznym źródłom współczesnych ujęć procesu komunikacji. Rozdział drugi jest głosem w dyskusji dotyczącej statusu dyscyplinarnego studiów nad komunikacją. Prezentację projektu komunikacji jako dyscypliny praktycznej w oparciu o rozważania Roberta T. Craiga zawiera rozdział trzeci. W ostatnim rozdziale Autor wskazuje warunki, jakie należy nałożyć na proces komunikacji, aby mógł być on postrzegany jako podstawowy przedmiot badawczy samodzielnej dyscypliny reflektującej nad nim.
The purpose of the thesis is to work out a philosophical basis for: 1) reflection about communication and 2) considerations about disciplinary status of this reflection. The thesis is an attempt at showing conditions which have to be fulfilled to achieve non-institutional autonomization of communication research. The dissertation is a proposal to go beyond the limits of – the so called – communication science: the communication discipline is understood as one of practical disciplines. The first chapter examines cultural and historical genesis of the modern conception of the process of communication. The second chapter is a voice in the discussion about the disciplinary status of communication studies. The third chapter contains a presentation of the project of communication as a practical discipline (based on Robert T. Craig's considerations). In the last chapter of the thesis the author indicates conditions which have to be imposed on the process of communication to be perceived as the basic subject of research for an independent communication discipline.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii
URI: http://hdl.handle.net/10593/929
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - Emanuel Kulczycki.pdf
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.