Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/961
Title: „Imperium” w rozważaniach Nialla Fergusona
Other Titles: "Imperium” in thought of Niall Ferguson
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: Imperium
Imperium
Imperium wolności
Imperium of liberty
Imperium liberalne
Liberal imperium
Mocarstwo
Great Power
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: Interpretacje polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. M. Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. R. Băcker, W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki, Toruń 2010, pp. 452-464.
Abstract: Niall Ferguson jest jednym z najbardziej znanych historyków brytyjskich, który w swoich rozważaniach analizuje historią imperiów – w szczególności imperium rzymskim oraz brytyjskim. W swoich licznych artykułach i książkach zajmuje się On percepcją pojęcia „imperium”, jak również uważany jest przez grono naukowców na całym świecie za twórcę koncepcji „imperium dobra”. Opisując wielkie imperia świata, ich potęgę zarówno „twardych” jak i „miękkich czynników siły”, przestrzega on Imperium Americanum przed popełnionymi błędami poprzedników oraz zwraca uwagę na wypieranie się przez Stany Zjednoczone swojej imperialności, a więc prawdziwego przywództwa. Autor bada w swych rozważaniach o istocie imperium, nie tylko te mocarstwa, które dysponują wielkim terytorium, siłą militarną i gospodarczą, ale przede wszystkim mocą oddziaływania swoich wartości, a także całej kultury w celu zachęcenia innych podmiotów środowiska międzynarodowego do krzewienia idei uniwersalistycznych. Miarą potęgi imperialnej nie jest więc tylko imperialność, rozumiana jako poszerzanie swojego terytorium, ale koncepcja „dobrego imperium”, które nie tylko dba o swój wąsko pojęty interes narodowy, lecz przede wszystkim przewodzi światu dbając o całą społeczność międzynarodową, otaczając inne podmioty swą opieką i chęcią współpracy, a nie agresją i byciem najlepszym za wszelką cenę.
Niall Ferguson is one of the most known British historians, who analyses the history of empires – with particularly the Roman empire and British. In his numerous articles and books, he reflect and compose the perception of empire and also he is creator of conception " liberal empire ”. Describing great empires of world, both hard and soft sources of power, he warns Imperium Americanum before commited mistakes its predecessors and pays back the attention on imperialism – dispace it and true leadership. The Author takes into consideration in his research on nature of empire, not only these power, which they have great territory, military power and economic, but first of all power of influence, values, and also whole culture. The main aim is encouraging different members of international arena to promote universal ideas. It can show that, the measure of imperial power is not only spread on hegemony on territory, but conception of the "liperal empire ” (imperium of good), which does not care of national interest but also, at first takes care about international affairs and leads the Wolrd. Surrounding different actors desire of co-operation, and not the aggression and being the best for every price.
URI: http://hdl.handle.net/10593/961
ISBN: 9788376117386
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imperium w rozważaniach N. Fergusona.pdf173.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.