Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/999
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMąkol, Joanna. Promotor-
dc.contributor.authorŁaydanowicz, Joanna-
dc.date.accessioned2011-04-28T12:19:04Z-
dc.date.available2011-04-28T12:19:04Z-
dc.date.issued2011-04-28T12:19:04Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/999-
dc.descriptionWydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego: Instytut Biologii Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowcówpl_PL
dc.description.abstractCelem badań było monograficzne opracowanie Parasitengona terrestria, uwzględniające analizę rozmieszczenia taksonów w zależności od wysokości n.p.m. oraz powiązanie z sekcjami klimatycznymi, strefami roślinności i typami wegetacyjnymi. W opracowaniu uwzględniono roztocze reprezentujące wszystkie aktywne stadia rozwojowe (łącznie 1 870 okazów) pozyskane z prób jakościowych metodą ekstrakcji w aparatach Tullgrena oraz metodą bezpośrednią. W trakcie przeprowadzonych badań potwierdzono występowanie w Norwegii 25 gatunków Parasitengona terrestria, wykazano dwa gatunki nowe dla wiedzy oraz 20 gatunków nowych dla fauny Norwegii. W przeglądzie systematycznym uwzględniono opisy, tabele z morfometrią oraz mapy obrazujące rozmieszczenie na terenie Norwegii. W odniesieniu do taksonów licznie reprezentowanych podjęto próbę prześledzenia fenologii. Zweryfikowano pogląd na temat liczby gatunków nominalnych zaliczanych do Abrolophus, Erythraeus, Leptus, Dactylothrombium. Analiza cech morfologicznych pozwoliła na rozszerzenie zakresów zmienności cech metrycznych i merystycznych na poziomie wewnątrzgatunkowym. Poszerzono wiedzę na temat spektrum żywicielskiego L. molochinus i Podothrombium filipes. Analiza statystyczna wykazała zależność występowania niektórych taksonów od wysokości n.p.m. (Sucidothrombium sucidum) oraz od typów wegetacyjnych (D. pulcherrimum).pl_PL
dc.description.abstractThe studies aimed at preparation of the monograph work on terrestrial Parasitengona mites of boreal and alpine part of Norway. A special reference was given to the analysis of taxa distribution depending on the altitude, climatic sections, vegetation zones and types. Representatives of all active instars were taken into account. Altogether 1 870 specimens extracted from soil samples in Tullgren funnels, or collected directly, were examined. The presence of 25 species recorded from Norway was confirmed. Two species new for science and twenty species new to the fauna of Norway, were stated within the study area. The characteristics of each taxon contains the verified description, morphometric analysis, distribution map and data on biology. The variability range of metric and meristic characters of particular taxa was extended and the diagnostic value of some structures, not previously taken into account, was depicted. In case of species represented by long series of specimens, an attempt at phenological analysis was made. Studies allowed for verification of the number of nominal species belonging to Abrolophus, Erythraeus, Leptus and Dactylothrombium. In case of some species, the results of statistical analysis revealed the relationship between the distribution and altitude (Sucidothrombium sucidum) and between the distribution and vegetation types (D. pulcherrimum).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectParasitengona terrestriapl_PL
dc.subjectTerrestrial Parasitengonapl_PL
dc.subjectNorwegiapl_PL
dc.subjectNorwaypl_PL
dc.subjectsystematykapl_PL
dc.subjectsystematicspl_PL
dc.subjectbiologiapl_PL
dc.subjectbiologypl_PL
dc.subjectrozmieszczeniepl_PL
dc.subjectDistributionpl_PL
dc.titleParasitengona terrestria (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) borealnej i alpejskiej części Norwegiipl_PL
dc.title.alternativeParasitengona terrestria (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) of boreal and alpine part of Norwaypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JOANNA ŁAYDANOWICZ_DOKTORAT.pdf
  Restricted Access
9.9 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.