Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10920
Title: Rola wojsk specjalnych w systemie obronnym RP
Other Titles: Role of Special Forces in Defence System of Republic of Poland
Authors: Wiśniewski, Rafał
Keywords: Wojska specjalne
Special forces
System obronny
Defence system
Polska
Poland
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 59-80.
Abstract: Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wojska specjalne stały się ważnym elementem systemów obronnych wielu państw, wnosząc istotny wkład w prowadzone operacje wojskowe, oraz ogólny potencjał realizacji stawianych przed nimi zadań. Wynika to z unikalnych zdolności tego rodzaju wojsk, czyniących je szczególnie użytecznymi we współczesnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Czynniki te zadecydowały również o daleko idącej ewolucji i dynamicznym rozwoju polskich Wojsk Specjalnych. Celem artykułu jest analiza użyteczności jednostek specjalnych dla realizacji zasadniczych misji Sil Zbrojnych RP (zapisanych w Strategii Obronności RP) oraz prezentacja perspektyw ich dalszego rozwoju (przez pryzmat szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń).
In the last two decades special operations forces became an important component of many states’ defence systems, providing important contributions to actual military operations, as well as to a general potential for the achievement of given objectives. It stems chiefly from unique capabilities of those forces, which make them especially useful in the current international security environment. Those factors proved to be decisive for the far reaching evolution and dynamic development of Polish special forces. This article aims to analyse special operations forces’ utility for the fulfilment of the Polish Armed Forces’ basic missions (as stated in the Defence Doctrine), as well as to present perspectives for their further development (through the opportunities, challenges, risks and threats framework).
URI: http://hdl.handle.net/10593/10920
DOI: 10.14746/ps.2014.1.6
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. WISNIEWSKI.pdf127.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.