Repository logo

Communities in AMUR

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 32 of 32

Recent Submissions

Item
M. Heller, Jak być uczonym, Copernicus Center Press, Kraków 2017, wybór i opracowanie: Małgorzata Szczerińska-Polak, ss. 64.
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Tomaszyk, Mikołaj
Item
Przedmiot badań politologicznych w Polsce
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Nocoń, Jarosław; Kufliński, Mateusz
Głównym zagadnieniem artykułu jest przedmiot badań politologicznych w Polsce. Autorzy starają się odtworzyć kształtowanie się owego przedmiotu na przestrzeni ostatnich kilku dekad, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji polskich teoretyków i teoretyczek polityki. Tekst został podzielony na trzy główne części. Pierwsza dotyczy czynników strukturyzujących przedmiot badań politologicznych (indywidualne zainteresowania badawcze, kształtowanie się poszczególnych paradygmatów i metateorii, moda, polityka organizacji dyscyplinarnej). Druga stanowi syntetyczną rekonstrukcję kształtowania się politologicznego przedmiotu badań. Ostatnia zaś, zawiera przegląd węzłowych problemów badawczych w interesującym autorów zakresie. The main topic of the paper is the subject of political science research in Poland. The authors try to reconstruct the formation of this subject over the last several decades, with a special focus on the reflections of Polish political theorists and theorists. The text is divided into three main parts. The first deals with the factors structuring the subject of political science research (individual research interests, the formation of particular paradigms and metatheories, fashion, the politics of disciplinary organization). The second is a synthetic reconstruction of the formation of the political science research object. And the last, provides an overview of the knotty research problems in the field of interest to the authors.
Item
In memoriam Profesora Marcelego Kosmana (1940–2023)
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Wallas, Tadeusz
Item
Renesans czy rozpad politologii?– artykuł postulatywny (wstęp do dyskusji programowej)
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Obacz, Piotr
Wobec złożonych wyzwań, z jakimi musi się obecnie mierzyć polska politologia, zachodzi paląca potrzeba poważnej debaty nad kierunkiem ewolucji politologii w Polsce, zmian na gruncie tej dyscypliny, nad jej przyszłością. Rezultatem tej debaty powinien być program działań, które wzmocnią politologię polską, pozwolą na jej dalszy owocny rozwój, a także spowodują, że rozwiane zostaną wątpliwości odnośnie do naukowego znaczenia i społecznej roli politologii. Wszystko jednak zależy od samych uczonych – od ich zaangażowania, stąd pytanie: „renesans czy rozpad politologii?” pozostaje (niestety) otwartym. Niniejszy artykuł może być postrzegany jako swoista „zachęta” do podjęcia szerszej i systematycznej debaty środowiskowej, rezultatem której mogłyby być zręby nowego politologicznego programu naukowego, który z kolei mógłby zainspirować do nowych rozwiązań organizacyjnych i nowych formuł badawczych oraz stymulowałby procesy integracyjne w obrębie tegoż środowiska. Na potrzeby takiej debaty, w artykule przedstawiono zręby autorskiej koncepcji „IKR”: Integracja – Konsolidacja – Rekonfiguracja tematyczna. Jest to propozycja celująca w naprawę relacji naukowych (zawodowych) w obrębie polskiego środowiska politologicznego i poprawę kondycji naukowej dyscypliny, jak również zawierająca pewne postulaty organizacyjne oraz związane z badaniami i dydaktyką. Na końcu opracowania znalazły się dodatkowo pewne uwagi dotyczące miejsca teorii polityki w owym ewentualnym przyszłym programie rozwoju politologii. Autor broni stanowiska, zgodnie z którym teoria polityki mogłaby pełnić rolę facylitacyjną w procesie rozwoju polskiej politologii. In the face of complex challenges Polish political science is now struggling with, there is an urgent need for a serious debate on the evolution of political science in Poland, on changes on its ground, and on its future. The outcome of such a debate should be a program of actions, which would strengthen Polish political science, allow for its further fruitful development, as well as will dispel the doubts about scientific meaning and social role of political science. However, everything depends on the scientists themselves – on their commitment; hence the question: “a renaissance or a breakup of political science?” remains (unfortunately) open. The paper may be perceived as an incentive to perform an extensive and systematic debate within political science community, which could be an inspiration for new organizational solutions and new research formulas, as well as would stimulate integrational processes within the community of political scientists. For the purpose of such a debate, the article presents the author’s concept of “ICTR”: Integration – Consolidation – Thematic Reconfiguration. It is a proposition aiming at repairing scientific (professional) relations within Polish political science community and improving the condition of the discipline, and it includes some organizational postulates and postulates referring to research and didactics. At the end of the paper some additional comments were made concerning the role of political theory in the future program of development of political science. The author defend the thesis that political theory could serve facilitation role in the process of development of Polish political science.
Item
Zjawisko phubbingu jako konsekwencja mediatyzacji życia społecznego
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Łokić, Paweł
Przedmiotem analizy podjętej w tekście jest zjawisko phubbingu – nowy fenomen behawioralny wynikający z powszechności wykorzystywania nowoczesnych technologii i mediów online w codziennym życiu. Zjawisko to w przekonaniu Autora stanowi niezwykle użyteczną egzemplifikację wpływu rozwoju technologii współczesnych mediów masowych na odbiorców, które – zgodnie z założeniami determinizmu technologicznego zmieniają użytkowników, ich relacje społeczne i instytucjonalne w procesie określanym w literaturze jako mediatyzacja. Celem tekstu jest poddanie analizie zjawiska phubbingu w oparciu o metodę kwerendy źródeł naukowych. Omawiane zjawisko ma bowiem charakter interdyscyplinarny i przyciąga uwagę psychologów, socjologów, badaczy komunikowania, politologów oraz przedstawicieli innych dziedzin. Artykuł w treści odpowiada na pytania badawcze o definicję phubbingu, jego rodzaje, przyczyny oraz konsekwencje tego zjawiska – w kontekście społecznym oraz z uwzględnieniem sfery komunikowania politycznego. Tekst jest również próbą osadzenia phubbingu w szerszym kontekście przemian wywoływanych przez mediatyzację życia społecznego, która w obliczu rozwoju i popularyzacji mediów online odgrywa coraz istotniejszą rolę w komunikowaniu politycznym. The subject of this article is the phenomenon of phubbing – a new social behavior resulting from the widespread use of modern technologies and online media in everyday life. In the author’s opinion, this phenomenon is an extremely useful exemplification of the consequences of the development of modern mass media technologies and their impact on society, referred in the literature as mediatization. The aim of the text is to collect and present knowledge about phubbing based on a query of sources from various disciplines of social sciences. The phenomenon is interdisciplinary in nature and attracts the attention of psychologists, sociologists, political scientists, communication researchers and representatives of other fields. The article answers research questions about the definition of phubbing, its types, causes and consequences of this phenomenon – in the social context and taking into account the sphere of political communication. The text is also an attempt to place phubbing in a broader context of changes caused by the mediatization of social life, which, in the face of the development and popularization of online media, plays an increasingly important role in political communication.
Item
Wizerunki medialne Ukrainek w dobie wojny z Rosją w tygodniku „Newsweek Polska” – obraz zmian reprezentacji prasowych kobiet w perspektywie roku wojny
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Balczyńska-Kosman, Alina
Celem artykułu jest ukazanie wizerunków medialnych Ukrainek w tygodniku opinii „Newsweek Polska” na początku wojny z Rosją, jak i z perspektywy roku od rozpoczęcia działań wojennych. W procesie informowania o przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej szczególną rolę odegrały media, ukazujące mieszkanki Ukrainy w zróżnicowanych rolach matek, żon, opiekunek domowego ogniska, ale także kobiet aktywnych, często żołnierek walczących z najeźdźcą. Analiza zawartości przekazów na łamach „Newsweeka” wykazała zmiany w sposobach ukazywania Ukrainek. Medialne reprezentacje kobiet Ukrainy w tygodniku „Newsweek”, jako konsekwencja wojny uległy przeobrażeniu – od stereotypowych ról, w których ukazywane są najczęściej kobiety, poprzez ofiary wojny, do obrazów osób walczących ramię w ramię z mężczyznami. W 2023 roku w badaniach odnotowano ponadto spadek zainteresowania problematyką wojny rosyjsko-ukraińskiej na łamach tygodnika „Newsweek Polska”. The aim of this article is to present media images of Ukrainian women in the weekly opinion magazine Newsweek Polska at the beginning of the war with Russia, as well as from the perspective of a year after the start of the military actions. The media played a special role in the process of reporting on the course of the Russian-Ukrainian war, portraying Ukrainian women in the varied roles of mothers, wives, caretakers of the household, but also active women, often soldiers fighting against the invader. An analysis of the content of Newsweek’s coverage has shown changes in the ways Ukrainian women are portrayed. Media representations of Ukrainian women in Newsweek, as a consequence of the war, have been transformed – from the stereotypical roles in which women are most often shown, through victims of war, to images of people fighting side-by-side with men. In addition, at the beginning of 2023, the studies showed a decline in interest in the topic of the Russian-Ukrainian war in the pages of Newsweek Polska.
Item
Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce. Analiza porównawcza głównych wydań „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu z 2014 i 2021 roku
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Ossowski, Szymon; Kendzior, Dagmara
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy zawartości głównych wydań audycji informacyjnych trzech największych nadawców telewizyjnych w Polsce – publicznego i dwóch komercyjnych. Łącznie autorzy przeanalizowali 42 główne wydania „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu w latach 2014 i 2021 (po dwa środkowe dni z każdego tygodnia sierpnia). W badaniu szczególną uwagę zwrócono na przemiany w telewizji w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście sposobu relacjonowania polityki w mediach i respektowania zasady pluralizmu, który zmienił się po wyborach w 2015 roku. Pod tym kątem skupiono się najbardziej na sprawdzeniu, jak nadawca publiczny realizuje wymogi zawarte w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji. This article attempts to analyze the content of the main news broadcasts of the three largest television broadcasters in Poland – the public one and two commercial. In total, the authors analyzed 42 main editions of “Wiadomości” TVP1, “Fakty” TVN and “Wydarzenia” Polsat in 2014 and 2021 (two middle days of each week in August). The study paid particular attention to changes in television in recent years, especially in the context of the way how politics is reported in the media and how media respects for the principle of pluralism, which changed after the 2015 elections. In this respect, the main focus was on checking how the public broadcaster meets the requirements contained in art. 21 of the Broadcasting Act (polish media law).
Item
The Elections in Crisis: Media Coverage of the Postponed 2020 Presidential Elections in Poland
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Stępińska, Agnieszka
In Poland, the presidential elections were primarily scheduled on May 10th, 2020. However, due to the COVID-19 circumstances, the elections were postponed and eventually took place in late June (first round) and mid-July (second round) 2020. The aim of the paper is to examine media coverage of the postponed presidential elections in Poland. In particular, the paper explores frames used by journalists in their coverage of the postponed elections. For the purpose of this study we conducted a quantitative content analysis of news items from three TV newscasts, four radio stations, and three online platforms. The material was collected on May 10th (a day of primarily scheduled the first round of elections), and June 30th (a day when the results of the first round of postponed elections were officially announced). The findings showed that both amount of the news coverage and the main frames used by the media across time differed. Although episodic frame prevailed in the media coverage on both days. thematic frame was used more often in the media coverage on the day when voting was supposed to take place, than on the day when results of the first round of presidential elections were announced. On contrary, conflict frame was used more often in the media coverage of results of the elections than on a day without election. The political orientation of the media outlets affected the way journalist employed responsibility and consequences frames. Wybory prezydenckie w Polsce zostały pierwotnie zaplanowane na 10 maja 2020 r. Niemniej, z uwagi na okoliczności, które powstały w związku z pandemią COVID-19, głosowanie zostało przełożone i odbyło się pod koniec czerwca (I tura) i w połowie lipca 2020 roku (II tura). Celem artykułu jest zbadanie sposobu, w jaki media relacjonowały przełożone wybory prezydenckie w Polsce. W szczególności celem badania jest rozpoznanie ram interpretacyjnych stosowanych przez dziennikarzy podczas relacjonowania wydarzeń związanych z tymi wyborami. Przeprowadzona została ilościowa analiza zawartości przekazów pochodzących z audycji informacyjnych trzech stacji telewizyjnych, czterech stacji radiowych i trzech platform online. Materiał badawczy został zebrany 10 maja (czyli w dniu, w którym pierwotnie głosowanie miało się odbyć) oraz 30 czerwca (czyli w dniu, w którym oficjalnie ogłoszono wyniki I tury wyborów). Wyniki analizy ukazały różnice w sposobie relacjonowania wyborów pomiędzy pierwszym i drugim dniem uwzględnionym w badaniu. Co prawda rama epizodyczna dominowała w medialnym przekazie w obu dniach, ale rama tematyczna była częściej wykorzystywana w dniu, gdy zaplanowane wcześniej wybory ostatecznie się nie odbyły, niż w dniu, w którym ogłoszono wyniki. Rama konfliktu była częściej wykorzystywana w materiałach dziennikarskich w dniu ogłoszenia wyników niż w dniu bez głosowania. Wyniki ukazały także wpływ orientacji politycznej organizacji medialnej na sposób wykorzystania ramy odpowiedzialności i ramy konsekwencji.
Item
The United Right and Rights of Polish Women
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Kaczmarek, Jolanta
The election victories of the United Right in 2015 and 2019 are associated with limiting women’s rights. This applies mainly to reproduction, security in the home place, the labour market or politics. Changes in the situation of the Polish women under the rule of the conservative coalition are the subject of this article. Its aim is to present the process of implementing the right-wing vision of the role of women in society. The researchers asked the following questions: Do legal regulations sufficiently protect the safety of Polish women under the rule of United Right? What is the process of changes taking place in the labour market from the point of view of women? Is there a slight but systematic increase in the number of women in parliament and their promotion to other high political positions? In order to obtain answers to the above questions, an analysis of the texts of documents and magazines was used. The analysis showed a radical restriction of women’s rights. Zwycięstwa wyborcze Zjednoczonej Prawicy w latach 2015 i 2019 wiążą się z ograniczaniem praw kobiet. Dotyczy to głównie sfery reprodukcji, ale dotyka także bezpieczeństwa w przestrzeni domowej, rynku pracy czy udziału w podejmowaniu decyzji. Zmiany w sytuacji Polek pod rządami konserwatywnej koalicji są przedmiotem analizy niniejszego artykułu. Jego celem jest zaprezentowanie procesu realizacji prawicowej wizji roli kobiet w społeczeństwie. Postawiono następujące pytania badacze: Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy regulacje prawne w dostateczny sposób chronią bezpieczeństwo Polek? Jak wygląda proces zmian zachodzących na rynku pracy z punktu widzenia sytuacji kobiet? Czy wraz z niewielkim, lecz systematycznym wzrostem liczby kobiet w parlamencie idzie ich awans na inne wysokie pozycje w polityce? W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania posłużono się analizą tekstów dokumentów i czasopism.
Item
Deliberative Mini-publics as a Response to the Crisis of Representative Democracy: First Attempts at Institutionalization in European Cities
(Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2023) Podgórska-Rykała, Joanna
The growing crisis of representative democracy and associated citizen dissatisfaction has stimulated innovative thinking about democracy. Over the past two decades, a wide range of democratic innovations have emerged to increase the involvement of ordinary people in politics, combining direct mass participation with in-depth dialogue on pressing public policy issues. The innovations are rapidly spreading territorially, becoming increasingly institutionalised and tailored to specific political, cultural and social contexts. Mini-publics, which are forums for small-scale debate, are particularly remarkable. Faced with citizens’ dissatisfaction with the practice of the public sphere, there are attempts to institutionalise one-off deliberative forums and make them part of a broader political system. This challenge was first taken up by the German-speaking community of Belgium (Ostelbelgien) and followed by other public authorities. Attempts to incorporate mini-publics into the decision-making space have also been made by local authorities – Paris, Newham and Aachen. In this article I argue that citizens’ assemblies are the most advanced method of institutionalising deliberative democracy. I demonstrate that although the first citizen assemblies realised in the world were one-offs, following their example, particularly because of the success of the unique Ostelbelgien model, subsequent public authorities have begun to see this innovation as an opportunity to permanently (rather than just one-off) power democracy and make it more resilient to crises. I also show that local authorities can play a leading role in strengthening and institutionalising deliberative processes using mini-publics. Rosnący kryzys demokracji przedstawicielskiej i związane z nim niezadowolenie obywateli pobudziło innowacyjne myślenie o demokracji. W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawił się szeroki wachlarz demokratycznych innowacji, które mają na celu zwiększenie zaangażowania „zwykłych ludzi” w politykę, łącząc bezpośrednie masowe uczestnictwo z pogłębionym dialogiem na temat pilnych kwestii polityki publicznej. Innowacje szybko rozprzestrzeniają się terytorialnie, stają się coraz bardziej zinstytucjonalizowane i dostosowane do konkretnych kontekstów politycznych, kulturowych i społecznych. Na uwagę zasługują szczególnie mini-publiki, będące forami debaty na małą skalę. W obliczu niezadowolenia obywateli z praktyki funkcjonowania sfery publicznej pojawiają się próby instytucjonalizacji jednorazowych forów deliberatywnych i uczynienia ich częścią szerszego systemu politycznego. Wyzwanie to podjęła najpierw niemieckojęzyczna wspólnota Belgii (Ostelbelgien), a za nią poszły inne władze publiczne. Próby włączenia w przestrzeń decyzyjną mini-publik podjęły też władze lokalne – Paryża, Newham i Akwizgranu. W artykule twierdzę, że panele obywatelskie są najbardziej zaawansowaną metodą instytucjonalizacji demokracji deliberatywnej. Dowodzę, że choć pierwsze zrealizowane na świecie panele obywatelskie były jednorazowe, to za ich przykładem, szczególnie za przyczyną sukcesu unikalnego modelu Ostelbelgien, kolejne władze publiczne zaczęły postrzegać tę innowację jako szansę na stałe (a nie tylko jednorazowe) zasilenie demokracji i uczynienie jej bardziej odporną na kryzysy. Wykazuję też, że władze lokalne mogą odgrywać wiodącą rolę we wzmacnianiu i instytucjonalizacji procesów deliberatywnych z wykorzystaniem mini-publik.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego