Repository logo

Communities in AMUR

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 32 of 32

Recent Submissions

Item
Mediacja dyskursu politycznego: Samoprezentacja w mediach społecznościowych i przesunięcie ideologiczne w tłumaczeniu ustnym
(2023) Dobkiewicz, Patryk; Fabiszak, Małgorzata. Promotor; Chmiel, Agnieszka. Promotor
Niniejsza rozprawa doktorska będąca cyklem publikacji stanowi próbę wypełnienia tej luki w badaniach naukowych poprzez zgłębienie samoprezentacji radykalnych aktorów politycznych na będącym platformą opartą na obrazach Instagramie oraz w tłumaczeniu symultanicznym nacechowanych ideologicznie wystąpień parlamentarnych. Na przestrzeni trzech artykułów, bieżąca rozprawa podejmuje jako nadrzędny cel zbadanie tego, jak różne rodzaje mediacji dyskursów mogą prowadzić do mitygacji radykalnych tekstów politycznych w oczach ich odbiorców. Artykuł 1 (Dobkiewicz 2019) stanowi studium przypadku kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku na platformie Instagram. Kampania została przeanalizowana w perspektywie trzech kluczowych cech skrajnie prawicowego populizmu, spośród których populistyczny podział społeczeństw na „lud” i „elity” był wizualnie prominentny, acz powierzchowny, autorytaryzm był samozaprzeczający, a natywizm był wyraźnie niedoreprezentowany. Wnioski te, będące częściowo niezgodnymi z wynikami badań innych obszarów kampanii prezydenckiej tego samego kandydata, wskazuje, że mediacja dyskursu poprzez multimodalne media społecznościowe ma wysoki potencjał mitygacji komunikacji politycznej. Artykuł 2 (Dobkiewicz, w druku) zajmuje się mediacją dyskursu politycznego poprzez tłumaczenie symultaniczne pomiędzy językiem angielskim i polskim Parlamencie Europejskim. Wyniki dostarczają dalszych dowodów na istnienie szerokiego wachlarza strategii językowych, które przyczyniają się do przesunięć ideologicznych w tłumaczeniu ustnym, a także pokazuje, że strategie nominacji realizowane są w tekstach docelowych bardziej neutralnie niż strategie predykacji. Nie znaleziono jednak statystycznie znaczącego związku pomiędzy obecnością przesunięć ideologicznych a konkretną orientacją ideologiczną danego tekstu źródłowego. Artykuł 3 (Dobkiewicz i in. 2023) stanowi bezpośrednie rozwinięcie poprzedniego badania. Występowanie przesunięcia ideologicznego analizowane jest w wyprodukowanych w warunkach eksperymentalnych tłumaczeniach symultanicznych tekstów o kontrolowanym nacechowaniu ideologicznym. Elementem mającym eksploracyjny charakter jest zmierzenie za pomocą kwestionariusza orientacji politycznej uczestniczących w badaniu tłumaczy. Uzyskane w ten sposób dane włączone są do analizy jako zmienna zależna. Wyniki badania potwierdzają tendencje liczbowe zaobserwowane w Artykule 2; orientacja polityczna uczestniczących w badaniu tłumaczy, z kolei, nie ma statycznie znaczącego wpływu na występowanie przesunięć ideologicznych. Całościowe wyniki rozprawy doktorskiej wskazują na to, że teksty polityczne, zwłaszcza te najbardziej nacechowane ideologicznie i najbardziej radykalne, są wysoce podatne na mitygację w wyniku mediacji w postaci strategicznej samoprezentacji i prezentacji innych aktorów społecznych na mediach społecznościowych opartych na obrazach oraz w postaci tłumaczenia symultanicznego debat parlamentarnych. This article-based PhD thesis explores the self-presentation of radical political actors on image-based Instagram and the simultaneous interpreting of ideologically loaded parliamentary speeches. Over its three constitutive papers, this thesis takes the overarching aim of investigating how different types of discourse mediation may result in radical political texts being mitigated for their target audiences. Paper 1 (Dobkiewicz 2019) is a case study of Donald Trump’s 2016 presidential campaign on Instagram. The campaign is evaluated for the three features of the populist far-right ideology. The results stand in partial contrast to analyses of other outlets of the same candidate’s campaign and indicate that discourse mediation via multimodal social media has a highly mitigatory potential in political communication. Paper 2 (Dobkiewicz, in press) is concerned with mediation of political discourse via simultaneous interpreting between English and Polish in the European Parliament. The results give further evidence of the wide array of linguistic strategies which contribute to ideological shifts in interpreting, while also indicating that nomination strategies are realised more neutrally in the target texts than predication strategies. However, no statistically significant relationship was found between the presence of ideological shifts and the specific ideological orientation of a source text. Paper 3 (Dobkiewicz et al. 2023) is a direct continuation of the previous study, where the occurrence of ideological shifts is analysed in interpretations of source texts controlled for their ideological orientation and produced in an experimental environment. The study includes an exploratory element, where participating interpreters’ political orientations are included in the analysis as a dependent variable. The results confirm the numerical trends observed in Paper 2; interpreters’ own political orientations, meanwhile, appears to have no significant effect on the occurrence of ideological shifts. The findings of the thesis suggest that political texts, especially the most ideologically salient and most radical ones, are highly susceptible to mediation-induced mitigation through strategic self- and other-presentation on image-based social media, and simultaneous interpreting of parliamentary debates.
Item
Cosplay a kształtowanie tożsamości młodzieży w narracjach nastoletnich cosplayerek
(2023) Wrona, Daria; Jankowiak, Barbara. Promotorka
Adolescencja to okres, który związany jest z kształtowaniem się tożsamości u nastolatków. Na ten proces ma wpływ wiele czynników, takich jak środowisko, rodzina, grupa rówieśnicza, zainteresowania, napotykane trudności czy podejmowane przez jednostkę aktywności. Globalizacja i rozwój Internetu przyśpieszyły wymianę kulturową i umożliwił adolescentom dostęp do szerokiej gamy możliwości, dając możliwość szerszej eksploracji. Doprowadziło to także do rozwoju kultury popularnej i wielu związanych z nią aktywności. Jedną z takowych jest cosplay, który umożliwia jednostce wcielanie się w postaci pochodzące z popkultury. Podczas wcielania się, jednostka staje się jednocześnie sobą i kimś innym, jednocześnie stale utrzymując posiadaną tożsamość. Głębokie powiązanie wykreowanej postaci z jednostką zdaje się mieć związek z procesem kształtowania się tożsamości u jednostki podejmującej się bycia cosplayerem. Celem niniejszej pracy jest zbadanie tego, jak adolescentki zaangażowane w cosplay postrzegają rolę cosplayu w kształtowaniu się własnej tożsamości. W tym projekcie wybrane zostało zbiorowe studium przypadku, a przyjęta technika to otwarty wywiad pogłębiony częściowo ustrukturyzowany. W badaniu wzięło udział czternaście adolescentek w wieku od piętnastego do dziewiętnastego roku życia. Respondentki są aktywnie zaangażowanymi w cosplay cosplayerkami. Jakościowa analiza wykazała, że z punktu widzenia cosplayerek kultura popularna stanowi dla nich możliwość partycypowania w trendach, zdobywanie inspiracji do tworzenia kostiumów i rodzaj eskapizmu, który rozumiany jest w sposób pozytywny, nie zaś pejoratywny. Ścisły związek z wybieranymi przez cosplayerki postaciami, w które się wcielają oraz aktywne uczestniczenie w cosplayu ma w ich narracjach związek z kształtowaniem się tożsamości jednostkowej każdej z nich. Cosplay zdaje się również odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu się tożsamości grupowej, na co uczestniczki zwracały uwagę przytaczając aktywności wykonywane z innymi osobami. W zakresie ról płciowych widoczne jest złagodzenie zasad, przez co cosplayerki mogą dowolnie z nimi eksperymentować, a niektóre wskazują na wzrost poczucia kobiecości w wyniku interakcji z wybranymi postaciami. W narracjach cosplayerek pojawia się, iż wybrane postaci stanowią dla nich realnych nauczycieli, od których czerpią schematy postępowania i adaptują je do życia codziennego. Respondentki wypowiadają się także klarownie w zakresie zagrożeń związanych z cosplayem, przez co wydają się zdawać sobie sprawę z negatywnych stron partycypowania w cosplayu. Adolescence is a period, which is connected with creating of adolescents’ identity. This process is influenced by many factors, such as the environment, family, peer group, interests, difficulties encountered or activities undertaken by the individual. Globalization and development of the Internet has accelerated cultural exchange and has enabled adolescents to access a wide range of opportunities, giving them the opportunity to explore more. It caused also development of popular culture and many related activities. One of them is cosplay, which let individual impersonate in character which come from popular culture. During impersonate individual become both himself and someone else in the same time, while constantly maintaining the identity he has. The deep connection of the created character with the individual seems to be related to the process of identity formation in the individual who undertakes to be a cosplayer. The purpose of PhD thesis is to examine how adolescents involved in cosplay perceive the role of cosplay in creating their own identity. Method used for this purpose is collective case study, technique was an open, semi-structured in-depth interview. In research took part fourteen adolescents in age between fifteen and nineteen years old. The respondents are actively engaged in cosplay cosplayers. The qualitative analysis showed that from the point of view of cosplayers, popular culture is an opportunity for them to participate in trends, gain inspiration for creating costumes and a kind of escapism, which is understood in a positive, not pejorative way. In their narratives, the close connection with the characters they choose to impersonate and active participation in cosplay is related to the formation of the individual identity of each of them. Cosplay also seems to play a significant role in the formation of group identity, which the participants pointed out when citing activities performed with other people. In terms of gender roles, there is a visible relaxation of the rules, thanks to which cosplayers can freely experiment with them, and some indicate an increase in the sense of femininity as a result of interaction with selected characters. In the narratives of cosplayers, it appears that selected characters are real teachers for them, from whom they draw patterns of behavior and adapt them to everyday life. The respondents also speak clearly about the risks associated with cosplay, which makes them seem to be aware of the negative sides of participating in cosplay.
Item
Nowy Instytucjonalizm – postulat czy praktyka? Krytyczna analiza kulturowa działalności wybranych instytucji kultury i sztuki w Polsce po 1989 roku
(2023) Walczyk, Jakub Aleksander; Michałowska, Marianna. Promotor
Głównym celem dysertacji doktorskiej było sprawdzenie na ile polskie publiczne instytucje sztuki otwierają się na nowe, niesprofesjonalizowane publiczności. Inspiracją dla prowadzenia badań był zaproponowany przez Jonasa Ekeberga model Nowego Instytucjonalizmy, który stanowi istotną przeciwwagę dla dominującego w europejskim i amerykańskim kontekście oświeceniowego modelu instytucji kultury i sztuki. The main aim of the PhD thesis is to verify to what extent Polish public art institutions open themselves to new, non-professionalized audiences. The research is inspired by the model of New Institutionalism proposed by Jonas Ekeberg, which constitutes an important opposition to the Enlightenment model of culture and art institutions dominating in the European and American context.
Item
Kompetencje medialne w kontekście współczesnej konwergencji mediów
(2023) Jabłońska, Monika; Piontek, Dorota. Promotor; Secler, Bartłomiej. Promotor pomocniczy
Dysertacja pt. „Kompetencje medialne w kontekście współczesnej konwergencji mediów” obejmuje rozważania naukowe w dwóch obszarach: konwergencji w perspektywie nowych mediów, występującej na gruncie badań medioznawczych oraz kompetencji medialnych przynależnych do badań edukacyjnych. Te dwie dziedziny łączy użytkownik mediów, który w oparciu o nabyte umiejętności i wiedzę w określony sposób korzysta z mediów, wpływając tym samym na ostateczny kształt kultury medialnej. Głównym celem dysertacji jest diagnoza deklaratywnego i rzeczywistego poziomu kompetencji w zakresie krytycznej analizy przekazów medialnych użytkowników mediów sieciowych oraz weryfikacja występowania ewentualnych zależności w dwóch obszarach: kompetencji, które nabywane są w procesie edukacji systemowej i kompetencji wynikających ze stale ewoluującego procesu konwergencji w obszarze użytkowników mediów. W części empirycznej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego do zbadania deklaratywnego poziomu kompetencji oraz diagnozy formalnej za pośrednictwem ustandaryzowanego testu kompetencji do zbadania rzeczywistego poziomu kompetencji respondentów. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem multimedialnej platformy zawierającej elementy grywalizacji. The dissertation entitled "Media Competence in the Context of Contemporary Media Convergence" covers scientific considerations in two areas: convergence in the perspective of new media in media studies and media competence in educational research. These two fields are linked by the media user, who, based on acquired skills and knowledge, uses the media in a specific way, thereby influencing media, thereby influencing the final shape of media culture. The main objective of the dissertation is to diagnose the declarative and actual level of competence in the critical analysis of media messages of online media users and to verify the existence of possible correlations in two areas: competences that are acquired in the process of systemic education and competences that result from the constantly evolving process of convergence in the area of media users. In the empirical part, a diagnostic survey method was used to examine the declarative level of competences and a formal diagnosis via a standardized competence test was used to examine the actual level of competences of respondents. The study was conducted using a multimedia platform containing elements of gamification.
Item
Mutacje sacrum. Cerkiew św. Jerzego we wsi Złatolist w Bułgarii jako przestrzeń przenikania się sfer sacrum i profanum
(2023) Michalska, Aleksandra F.; Jewdokimow, Dorota. Promotor
Celem mojej dysertacji jest wskazanie działania określonych mechanizmów kultury na przykładzie wybranego przeze mnie fragmentu rzeczywistości kulturowej Bułgarii. Pozostaje nim cerkiew św. Jerzego we wsi Złatolist, którą ze względu na jej szczególną specyfikę analizuję, uwzględniając szereg poziomów jej recepcji. Szczegółowy opis konkretnej przestrzeni sakralnej w odniesieniu do szerokiego kontekstu historyczno-kulturowego z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie badań historycznokulturowych, antropologii obrazu, hermeneutyki i fenomenologii pozwala mi na dogłębną analizę fenomenu działania mechanizmu przenikania się sfer sacrum i profanum. Analizie poddaję przestrzeń cerkwi św. Jerzego we wsi Złatolist w Bułgarii w jej trzech głównych wymiarach: (1) ikonografii cerkwi – malarstwie ściennym naw bocznych, części emporowej świątyni oraz ikonostasie nawy głównej; (2) przestrzeni sakralnej w kontekście współczesnych przemian religijności; (3) kulcie prorokini Prepodobnej (baby) Stojny jako „wirtuozki religijnej”. W swojej pracy naukowej analizuję lokalną kulturę religijną opartą na wierze chrześcijańskiej, konfesji prawosławnej na obszarze południowo-zachodniej Bułgarii. Teren ten traktuję jako przykład funkcjonowania modelu religijności, charakterystycznego dla tego regionu Bałkanów. Zakładam, iż wnioski wywiedzione z analizy małego fragmentu rzeczywistości kulturowej, wyniki badań prowadzonych w skali mikro, w następstwie będą poddawały się uogólnieniu na obszar większej całości, w skali makro. The aim of my dissertation is to examine the influence of specific cultural mechanisms using a case study of a selected fragment of Bulgarian cultural reality. I have chosen St. George's Orthodox Church in the village of Zlatolist as my focal point, due to its unique characteristics. I analyze this church by considering various levels of its reception. To provide a comprehensive description of this sacred space within a broader historical and cultural context, I employ tools developed in the fields of historical and cultural studies, visual anthropology, hermeneutics, and phenomenology. These methodologies enable me to conduct a detailed analysis of the interplay between the sacred and the profane. My analysis focuses on three main dimensions of St. George's Orthodox Church in Zlatolist, Bulgaria: (1) the church's iconography, encompassing the wall paintings of the side aisles, the emporium section of the temple, and the iconostasis of the nave; (2) the sacred space in relation to contemporary transformations of religiosity; and (3) the cult of the blind prophetess Prepodobna (baba) Stoyna as a 'religious virtuoso'. Through my research, I analyze the local religious culture based on the Christian faith and the Orthodox confession in the southwestern region of Bulgaria. I consider this area as an example of a specific model of religiosity that characterizes the Balkan region. I assume that the conclusions drawn from analyzing this small fragment of cultural reality, obtained through micro-scale research, can be generalized to the larger whole on a macro-scale.
Item
Wpływ wybranych strategii marketingu politycznego na wynik wyborów prezydenckich w Polsce w latach 2000-2015
(2023) Dylik-Duda, Beata; Wallas, Tadeusz. Promotor
Analizując kampanie prezydenckie po roku 2000, zauważyć można, że celem zasadniczym każdego z kandydatów była wygrana w wyborach. Ze względu na pozycję wyjściową, zaplecze organizacyjne, finansowe każdy kandydat musiał oprzeć strategię na innych założeniach, dlatego też wyróżnić można cztery podstawowe strategie wyborcze: strategię utrzymania pozycji lidera; strategię zajęcia pozycji lidera; strategię rebrandingu/zmiany wizerunku; strategię wprowadzenia nowego aktora politycznego. Elementy wymienionych strategii można podzielić na trzy kategorie: wyniki sondażowe, działania kandydata, działania zaplecza wyborczego kandydata. Każda taktyka ma zespół cech charakterystycznych dla danego etapu kampanii. Pretendenci realizowali więcej niż jedną strategię w zależności od zmieniających się części składowych założeń każdej z nich. Szczególnie ważne w zmianie taktyki były wyniki sondaży. Dysertacja składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział jest teoretyczny, dotyczy definicji oraz historii zastosowania marketingu politycznego, najważniejszych jego cech, technik, takich jak reklama polityczna i wizerunek polityczny. Cztery kolejne rozdziały dotyczą analizy kampanii wyborczych przed wyborami prezydenckimi w latach 2000-2015. Analiza ta obejmowała takie zagadnienia, jak: charakterystyka rynku politycznego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce; marketingowe strategie wyborcze kandydatów, którzy osiągnęli dwa najlepsze wyniki, przedstawienie ich sylwetek, deklaracji i programu; komunikację marketingową kandydatów; zarządzanie kampanią wyborczą; efektywność prowadzonej kampanii wyborczej. Analyzing presidential campaigns after 2000, it is clear that the main goal of each candidate was to win the election. However, due to the starting position and differences in organizational, financial, and other resources, each candidate had to choose an appropriate strategy. As a result, there are four basic electoral strategies for presidential candidates: Strategy to maintain the leading position; Leadership strategy; Rebranding/image change strategy; Strategy of introducing a new political actor. The elements of these strategies can be categorized into three groups: poll results, candidate's actions, and actions of the candidate's electoral base. Each tactic possesses specific features corresponding to different stages of the campaign. Challengers implemented more than one strategy depending on the evolving components of their assumptions, with the poll results playing a particularly important role in determining tactical changes. The dissertation consists of five chapters. The first chapter provides a theoretical framework, covering the definition and history of political marketing, its essential characteristics, and techniques such as political advertising and political image. The subsequent four chapters analyze the presidential campaigns in 2000-2015, addressing the following topics: Characteristics of the political market; Marketing election strategies of the candidates who achieved the top two results; Candidates' communication channels; Structure of the election campaign management in terms of candidate's campaign staff; Effectiveness of the election campaigns and survey results.
Item
Znaczenie i ewolucja dyplomacji biznesowej w XXI wieku
(2023) Panek, Aleksandra; Wojciechowski, Sebastian. Promotor; Sakson-Boulet, Anna. Promotor pomocniczy
Przedmiotem pracy jest analiza znaczenia i ewolucji dyplomacji biznesowej w XXI wieku ukazana przez pryzmat aktywności korporacji transnarodowych. Ocenie poddana została działalność zagranicznych przedsiębiorstw, które w Polsce posiadają swoje oddziały/filie, a także aktywność polskich firm prowadzących ekspansję zagraniczną. Choć dyplomacja biznesowa jest nowym pojęciem, a korporacje transnarodowe nie posiadają w swoich strukturach organizacyjnych departamentów odpowiedzialnych za jej wypełnianie, to o ich aktywności dyplomatycznej świadczą codzienne zadania wykonywane przez przedstawicieli różnych działów i specjalizacji. W rezultacie w pracy ukazano zarówno kształtowanie się pojęcia dyplomacji biznesowej, przedstawiono działania korporacji transnarodowych wpisujące się w realizację przez nie funkcji dyplomatycznych i wskazujące na istotność kompetencji dyplomatycznych w środowisku biznesowym, a także zaprezentowano potencjalne scenariusze dalszej ewolucji dyplomacji biznesowej. The subject of the thesis concerns an analysis of the importance and evolution of business diplomacy in the 21st century, shown through the prism of the activity of transnational corporations - foreign enterprises with branches/subsidiaries in Poland, as well as the Polish companies expanding abroad. Although business diplomacy is a new concept, and transnational corporations do not have departments responsible for its implementation, their diplomatic activity is evidenced by the daily tasks performed by representatives of various departments and specializations. As a result, the thesis shows the development of the concept of business diplomacy, discusses the activities of transnational corporations that prove the implementation of diplomatic functions and indicate the importance of diplomatic competences in the business environment, and also presents potential scenarios for the further evolution of business diplomacy.
Item
Das sozialistische Buch. Multinationale Editionsreihen im europäischen Ostblock
(Harrassowitz-Verlag, 2023) Zajas, Paweł
The paper analyses the cultural-political conditions of multinational edition series that appeared or were planned in countries of the European Eastern Bloc from the mid-1970s. Attention is drawn to (i) the cultural-political context of the Helsinki Final Act, which gave a decisive impetus to the increased transfer of literature within the Eastern Bloc, (ii) the “Library of Victory” realized in the years 1975–1981, and (iii) the “Library of European Poetry of the Twentieth Century” initiated in 1976. All three aspects are developed using selected text constellations and unpublished archival material and related to general methodological-theoretical problems.
Item
"Should I stay or should I go?" Wzorce normatywne migracji i osiadłości wśród migrantów i migrantek wielokrotnych z Polski po 1989 roku
(2023) Kluszczyńska, Marta; Podemski, Krzysztof. Promotor; Salamońska, Justyna. Promotor pomocniczy
Głównym celem badania była konstruktywistyczna analiza normatywnych wymiarów postrzegania i praktykowania mobilności i osiadłości na przykładzie migrantów i migrantek wielokrotnych z Polski po 1989 roku. Zastosowana metodologia: podłużne badania jakościowe, realizowane w formie trzech fal wywiadów, oparte na istotnym komponencie biograficznym, z siedemdziesięcioma osobami zamieszkującymi najróżniejsze miejsca na świecie, pozwoliły na uzyskanie zróżnicowanego materiału empirycznego. Analiza z wykorzystaniem teorii ugruntowanej umożliwiła przedstawienie materiału empirycznego z dwóch głównych perspektyw. Po pierwsze – z perspektywy klasowej – poprzez zastosowanie koncepcji kapitałów Pierre'a Bourdieu, co umożliwiło analizę zróżnicowania wzorców normatywnych i postaw w zakresie strategii migracyjnych i osiedleńczych, możliwości i warunków różnicujących. Po drugie – odwołując się do koncepcji biegu życia – co pokazało, jak normy migracyjne i osiedleńcze zmieniają się zależnie od wieku i faz cyklu życia. Perspektywa redefinicji normatywnych włączona do koncepcji habitusu pozwoliła przeanalizować i opisać normatywną zmienność i zróżnicowanie mobilności i osiadłego trybu życia, źródła norm, a także zjawisko pracy normatywnej. Praca normatywna ma miejsce, gdy społecznokulturowe wzorce oczekiwań, które określają przebieg indywidualnej biografii, nie odpowiadają indywidualnym potrzebom, postawom, planom i praktykom. Wzorce te stają się bardziej wyraziste, a ich redefinicje wiążą się z przekształcaniem, włączaniem lub (częściowym) odrzucaniem. Funkcjonowanie w świecie charakteryzującym się wielością wzorców normatywnych oznacza, że część pracy normatywnej obejmuje również wybór wzorców i ich wzajemne przeciwstawianie. Ważnym elementem towarzyszącym pracy normatywnej może być poczucie dysonansu normatywnego, gdy realizowane normy nie odpowiadają dyspozycjom wynikającym z habitusu. Praca normatywna może przybierać formę nagłych przewrotów normatywnych, gdy postawy i normy są zmieniane w krótkim czasie, lub powolnych przemian w habitusie. W każdym przypadku można jednak zaobserwować próby dostosowania nowych norm związanych z osiadłością i mobilnością do ważnych wartości i innych współistniejących systemów normatywnych, takich jak role płciowe lub normy związane z wiekiem. The main objective of the research was a constructivist analysis of the normative aspects of contemporary perceptions and practices of mobility and sedentarism on the example of multiple migrants from Poland after 1989. Applied methodology: longitudinal qualitative research, realized through three waves of interviews, based on a significant biographical component, with seventy people residing in the most diverse places of the world, allowed to obtain diverse empirical material. Analysis with the use of grounded theory made it possible to describe the empirical material from two main perspectives. The first – from the class perspective – by applying Pierre Bourdieu's concept of capitals, made it possible to describe the variation in normative patterns and attitudes of migration and settlement strategies, opportunities and differentiating conditions. The second – referring to the concept of the life course – showed how migratory and sedentary norms change in terms of age and life cycle phases. Normative redefinitions incorporated within the concept of habitus made it possible to analyze and describe normative differentiation in mobility and sedentarism, sources of norms, as well as the phenomenon of normative work. Normative work occurs when socio-cultural patterns of expectations that define the course of individual biography do not correspond to individual needs, attitudes, plans and practices' Such patterns become more distinctive and their redefinitions involve transforming, incorporating or (partially) rejecting them. Functioning in a world with multiple normative patterns means that part of normative work also involves selecting patterns and contrasting them with each other. An important element accompanying normative work can be a sense of normative dissonance, when the norms realized do not correspond to the dispositions and I norms derived from the habitus. Normative work can take the form of sudden normative overturns, when attitudes and norms are changed in a short period of time, or slow changes in the habitus. In each case, however, one can see attempts to align new norms related to sedentarism and mobility with important values and other co-existing normative regimes, such as gender roles, norms or age-related norms.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego