Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1229
Title: EFEKTYWNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W CZASIE KRYZYSU FINANSOWEGO
Other Titles: THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT STRATEGIES OF HEDGE FUNDS DURING THE FINANCIAL CRISIS
Authors: Markiewicz, Marcin
Keywords: Hedge funds
Fundusze hedgingowe
Dodatnia stopa zwrotu
Positive rate of return
Kryzys finansowy
Financial crisis
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 151-165
Abstract: Artykuł zawiera opis badania efektywności najpopularniejszych strategii inwestycyjnych stosowanych przez fundusze hedgingowe. Analiza obejmuje dwa horyzonty czasowe: okres długi − od początku 1994 r. do lutego 2009 r., oraz okres krótki − czas bessy uznawanej za odzwierciedlenie kryzysu finansowego na świecie − od czerwca 2007 r. do lutego 2009 r. Wyniki badania nie potwierdzają popularnej tezy, według której fundusze hedgingowe są w stanie wypracować dodatnią stopę zwrotu, wyższą od inwestycji wolnej od ryzyka, niezależnie od koniunktury panującej na rynkach akcji. Było to możliwe jedynie dla dwóch z czternastu analizowanych strategii, tj. Global Macro oraz Managed Futures. Ostateczna ocena funduszy hedgingowych jest jednak pozytywna – każda omawiana strategia uzyskała w czasie kryzysu finansowego wynik lepszy niż rynek akcji, a wartość aktywów charakteryzowała się znacznie mniejszą zmiennością.
*The paper contains a description of an analysis of the most common investment strategies implemented by hedge funds. It covers two time horizons: a long time period – from the beginning of 1994 to February 2009, and a short time period, i.e. the time of the bear market being a reflection of the world financial crisis – from June 2007 to February 2009. The test results do not confirm the popular thesis that hedge funds are capable of achieving a positive rate of return, higher than the risk-free investment, regardless of the situation on the equity markets. This was only possible for two out of fourteen analysed strategies: Global Macro and Managed Futures. However, the overall assessment of the hedge fund industry is positive – each strategy performed better than the stock market during the financial crisis and the value of assets under management was much less volatile.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1229
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. MARCIN MARKIEWICZ RPEiS 4-2010.pdf389.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.