Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKołecki, Hubert. Promotor-
dc.contributor.authorStrzelecki, Michał-
dc.date.accessioned2017-11-03T10:08:03Z-
dc.date.available2017-11-03T10:08:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/20419-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractRozprawa dotyczy sposobów popełniania i wykrywania oszustw na szkodę Unii Europejskiej – tak zwanych oszustw subwencyjnych. Z kryminalistycznego punktu widzenia uzasadnione jest traktowanie takich wyłudzeń jako przestępstw odrębnego typu, ponieważ pod wieloma względami różnią się od klasycznych oszustw na szkodę osób prywatnych. Główna hipoteza niniejszego studium, to założenie że istnieje ograniczona liczba możliwych schematów wyłudzenia pomocy unijnej i te schematy są powtarzane w oszustwach popełnianych przez różnych sprawców, działających niezależnie od siebie. Praca oparta jest na danych zebranych w wyniku badań aktowych. Zbadano akta 137 spraw karnych, w tym 116 rozpoznanych przez sądy i 21 umorzonych na etapie postępowania przygotowawczego. Oprócz sposobów działania sprawców, zbadano także rodzaje pozostawianych przez nich śladów i możliwości wykorzystania ich jako dowodów.pl_PL
dc.description.abstractThis dissertation examines the methods of perpetration and detection of fraud against the financial interests of the European Union – so called subsidy fraud. From the forensic point of view it is reasonable to treat such deception as a separate type of crime because in many ways it is different from the classic fraud against a private property. The main hypothesis of the study is that there are limited numbers of possible fraud schemes (or fraud patterns) in the EU funded projects and those schemes are repeated in frauds committed by different perpetrators, operating independently from each other. The study is based on data collected in the case-record analysis. Records of 137 criminal cases were examined, including 116 judged by courts and 21 closed at investigation stage. In addition to the methods used by perpetrators, the types of evidence of their crimes were also examined.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectkryminalistykapl_PL
dc.subjectforensicspl_PL
dc.subjectoszustwopl_PL
dc.subjectcriminalisticspl_PL
dc.subjectwyłudzeniepl_PL
dc.subjectfraudpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.titleWyłudzanie środków Unii Europejskiej – studium kryminalistycznepl_PL
dc.title.alternativeFraud against the European Union funds – forensic studypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyludzanie_srodkow_Unii_Europejskiej_studium_kryminalistyczne.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.