Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24837
Title: Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku
Other Titles: Policy of the United States of America and Federal Republic of Germany towards global financial crisis after 2007
Authors: Szymanowski, Rafał
Advisor: Walkowski, Maciej. Promotor
Keywords: globalny kryzys finansowy
kryzys euro
Niemcy
USA
międzynarodowa ekonomia polityczna
global financial crisis
euro crisis
Germany
United States
international political economy
Issue Date: 2019
Abstract: Celem naukowym pracy doktorskiej jest rekonstrukcja polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku. Prowadzone badania zmierzają do odpowiedzi na pytanie w jaki sposób obydwa państwa radziły sobie z kryzysem finansowym oraz jakie działania okazały się najbardziej skuteczne. Praca dąży także do wyjaśnienia różnic między prowadzonymi politykami. W pracy przyjęto dwuczłonową hipotezę główna, zgodnie z którą: 1) globalny kryzys finansowy, oprócz specyficznych dla obu regionów powodów, miał także swoje wspólne źródła w USA i Europie, którymi były błędne reformy systemu finansowego, oparte na ideach liberalizacji gospodarczej oraz wierze w zdolność rynku do samoregulacji; 2) globalny kryzys finansowy wymusił na Stanach Zjednoczonych i Republice Federalnej Niemiec podjęcie szeregu niekonwencjonalnych działań politycznych nakierowanych na przeciwdziałanie pogłębiającemu się załamaniu gospodarczemu oraz ocalenie projektu wspólnej waluty. Najważniejszy wkład pracy do dotychczasowego dorobku naukowego polega na całościowym spojrzeniu na globalny kryzys finansowy w USA i Europie. Ukazuje ona wspólne źródła kryzysu oraz głęboką, wzajemną zależność partnerów po obu stronach Atlantyku. Aspiracją teoretyczną pracy jest wzmocnienie podstaw i narzędzi historycznego instytucjonalizmu w badaniach nad polityką państw wobec kryzysów gospodarczych. Wykorzystano w niej mieszane metody badawcze, takie jak dwa jakościowe studia przypadku, metoda śledzenia procesu oraz analiza statystyczna.
The main goal of the doctoral dissertation is to reconstruct the policy of the United States and Federal Republic of Germany towards global financial crisis after 2007. Research aims to answer the following question: how both states managed the financial crisis and what policies proved to be the most effective. The thesis seeks to explain also the differences between conducted policies. The following twofold research hypothesis has been formulated: 1) global financial crisis, in addition to the specific regional sources, had also common origins both in the United States and Europe, which included ill-conceived reforms in the financial sector, based on the ideas of the economic liberalization and the belief in the self-regulating mechanism of the market; 2) global financial crisis forced United States and Federal Republic of Germany to undertake a number of unprecedented political actions in order to counteract the growing financial meltdown and rescue the project of the common currency. As a contribution to the current state of the art this dissertation gives a comprehensive view of the global financial crisis in the United States and Europe. It shows the common origins of the financial crisis and the scale of the interdependence of partners on both sides of the Atlantic. The theoretical aspiration of this dissertation is to strengthen the foundations and tools of historical institutionalism in research on the policy of states against economic crises. It uses mixed research methods, such as two qualitative case studies, a process tracing and statistical analysis.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/24837
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_R.Szymanowski (UAM).pdf
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.