Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25979
Title: Baltic-Black Sea Region as a Resilient Region: Political and Security Aspects
Other Titles: Region Morza Bałtyckiego i Czarnego jako region odporny: aspekty polityczne i bezpieczeństwa
Authors: Gladysh, Marianna
Krayevska, Oksana
Holovko-Havrysheva, Oksana
Keywords: resilience
security
UN
EU
Baltic-Black Sea region
odporność
bezpieczeństwo
ONZ
UE
region Morza Bałtyckiego i Czarnego
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 159-178.
Abstract: The conceptual bases of resilience in modern political science are analyzed, including the key conceptual approaches that are used in academic studies for understanding the policy of resilience, characterizing the reaction of subjects to stress or threat of any kind and origin. The concept of resilience is applied to analyze the cooperation among the Baltic-Black Sea countries as a regional interaction model which should be formed in order to reduce or avoid security crises. The Baltic-Black Sea countries have developed and formed strong ties in different dimen¬sions among one another, opening an opportunity for intellectual adventures in the area of the conceptualization of their interaction modes under the regional cooperation frameworks. Based upon the analyzed doctrinal views and available documentary backgrounds on resilience in the UN and the EU, the possible visions and scenarios for the creation of the Baltic-Black Sea region as a resilient one are given. The existing and potential obstacles to cooperation in the region are highlighted. The main threats and challenges for the Baltic-Black Sea region at present are investigated.
W artykule przeanalizowano koncepcyjne podstawy odporności we współczesnych naukach politycznych, w tym kluczowe podejścia koncepcyjne stosowane w badaniach naukowych zmierzających do zrozumienia polityki odporności, charakteryzujące reakcję badanych na stres lub zagrożenie dowolnego rodzaju i pochodzenia. Pojęcie odporności zastosowano do analizy współpracy między krajami regionu Morza Bałtyckiego i Czarnego jako regionalnego modelu interakcji, który należałoby utworzyć w celu ograniczenia lub uniknięcia kryzysów bezpieczeństwa. Kraje regionu Morza Bałtyckiego i Czarnego stworzyły i rozwinęły łączące je na różnych płaszczyznach silne więzi, co otwiera okazję do intelektualnego przedsięwzięcia w zakresie konceptualizacji trybów interakcji występujących między nimi w ramach współpracy regionalnej. W oparciu o przeanalizowane poglądy doktrynalne i dostępną dokumentację dotyczącą odporności w ONZ i UE, przedstawiono możliwe wizje i scenariusze utworzenia region Morza Bałtyckiego i Czarnego jako regionu odpornego. Wskazano na istniejące i potencjalne przeszkody we współpracy w regionie. Zbadano aktualnie występujące główne zagrożenia i wyzwania dla regionu Morza Bałtyckiego i Czarnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25979
DOI: 10.14746/ps.2020.1.10
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-GLADYSH.pdf349.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.