Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26831
Title: Prawo do skutecznego środka naprawczego w postępowaniu dowodowym. Perspektywa krajowa i europejska
Other Titles: The right to an effective remedy in evidentiary proceedings. Polish and European perspective
Authors: Kiejnich-Kruk, Karolina
Advisor: Wiliński, Paweł. Promotor
Keywords: dowody
środki naprawcze
orzecznictwo ETPC
prawo UE
prawa człowieka
evidence
effective remedies
ECHR case law
EU law
human rights
Issue Date: 2022
Abstract: Coraz powszechniejsze staje się zjawisko naruszeń proceduralnych popełnianych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Powraca pytanie o to, jakie środki można podjąć w celu ochrony praw uczestników postępowania karnego oraz jak zapewnić skuteczność tych środków. Analiza treści międzynarodowych traktatów dotyczących ochrony praw człowieka wskazuje, że przewidują one prawo do skutecznego środka naprawczego. W celu umożliwienia pełnej i skutecznej realizacji prawa do skutecznego środka naprawczego w krajowych porządkach prawnych, a także ujednolicenia orzecznictwa sądów krajowych w tym zakresie, konieczne jest skonstruowanie pojęcia skutecznego środka naprawczego. Tylko w ten sposób można właściwie chronić prawa uczestników postępowania karnego, co jest niezbędne dla urzeczywistnienia modelu rzetelnego procesu sądowego. Celem rozprawy jest przedstawienie polskiej i europejskiej perspektywy skutecznych środków naprawczych. Standardy europejskie prezentowane są z trzech perspektyw: UE, ETPCz oraz studium porównawcze.
The phenomenon of procedural violations committed by public authorities is becoming more and more common. It returns to the question of what measures can be taken to protect the rights of participants in criminal proceedings and how to ensure the effectiveness of these measures. An analysis of the content of international treaties on the protection of human rights shows that they provide for the right to an effective remedy. In order to enable the full and effective realization of the right to an effective remedy in national legal orders, and to harmonize the jurisprudence of national courts in this regard, it is necessary to construct the concept of an effective remedy. Only in this way can the rights of participants in criminal proceedings be properly protected, which is necessary for the implementation of the fair trial model. The aim of the dissertation is to present the Polish and European perspective of effective remedies. European standards are presented from three perspectives: the EU, the ECtHR and a comparative study.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26831
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska - K. Kiejnich.pdf
  Restricted Access
17.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.