Prawo do skutecznego środka naprawczego w postępowaniu dowodowym. Perspektywa krajowa i europejska

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Coraz powszechniejsze staje się zjawisko naruszeń proceduralnych popełnianych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Powraca pytanie o to, jakie środki można podjąć w celu ochrony praw uczestników postępowania karnego oraz jak zapewnić skuteczność tych środków. Analiza treści międzynarodowych traktatów dotyczących ochrony praw człowieka wskazuje, że przewidują one prawo do skutecznego środka naprawczego. W celu umożliwienia pełnej i skutecznej realizacji prawa do skutecznego środka naprawczego w krajowych porządkach prawnych, a także ujednolicenia orzecznictwa sądów krajowych w tym zakresie, konieczne jest skonstruowanie pojęcia skutecznego środka naprawczego. Tylko w ten sposób można właściwie chronić prawa uczestników postępowania karnego, co jest niezbędne dla urzeczywistnienia modelu rzetelnego procesu sądowego. Celem rozprawy jest przedstawienie polskiej i europejskiej perspektywy skutecznych środków naprawczych. Standardy europejskie prezentowane są z trzech perspektyw: UE, ETPCz oraz studium porównawcze.
The phenomenon of procedural violations committed by public authorities is becoming more and more common. It returns to the question of what measures can be taken to protect the rights of participants in criminal proceedings and how to ensure the effectiveness of these measures. An analysis of the content of international treaties on the protection of human rights shows that they provide for the right to an effective remedy. In order to enable the full and effective realization of the right to an effective remedy in national legal orders, and to harmonize the jurisprudence of national courts in this regard, it is necessary to construct the concept of an effective remedy. Only in this way can the rights of participants in criminal proceedings be properly protected, which is necessary for the implementation of the fair trial model. The aim of the dissertation is to present the Polish and European perspective of effective remedies. European standards are presented from three perspectives: the EU, the ECtHR and a comparative study.
Description
Wydział Prawa i Administracji
Sponsor
Keywords
dowody, środki naprawcze, orzecznictwo ETPC, prawo UE, prawa człowieka, evidence, effective remedies, ECHR case law, EU law, human rights
Citation
DOI
Creative Commons License