Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/6367
Title: Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat
Authors: Jabłoński, Sławomir
Keywords: mowa pisana
wyższe funkcje psychiczne
czytanie
pisanie
stadia rozwoju mowy pisanej
stadia rozwoju umiejętności czytania i pisania
Issue Date: 2003
Publisher: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura oraz Instytut Psychologii UAM
Citation: Czasopismo Psychologiczne, 9(2), 2003, s. 219-230
Abstract: W artykule przedstawiony został model rozwoju umiejętności czytania jako procesu kształtowania nowej wyższej funkcji psychicznej zwanej mową pisaną. Według tego ujęcia, opartego na założeniach kulturowo-historycznej psychologii Lwa S. Wygotskiego, w procesie nabywania umiejętności posługiwania się pismem można wyróżnić cztery stadia: 1) stadium naturalne, 2) stadium „naiwne”, 3) stadium zewnętrzne i 4) stadium wewnętrzne. Ponadto rozwój mowy pisanej podporządkowany jest przemianom organizacji systemu psychicznego, w której dominują kolejno: spostrzeganie, pamięć oraz uwaga dowolna i pamięć logiczna. Autor przedstawia również narzędzia do diagnozy poziomu umiejętności czytania i pisania, skonstruowane w oparciu o wspominany model teoretyczny. Wykorzystano je w badaniach 400 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, których wyniki potwierdziły trafność założeń teoretycznych stadialnego modelu rozwoju mowy pisanej.
Sponsorship: Badania empiryczne zostały sfinansowane z grantu indywidualnego KBN nr 5 H01F 030 20.
Description: Tekst powstał na podstawie niepublikowanej rozprawy doktorskiej pt. Dziecko z dysleksją – epigenetyczne ujęcie procesu nabywania umiejętności czytania i pisania, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej w Instytucie Psychologii UAM.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6367
ISSN: 1425-6460
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003 S Rozwój MP.pdf12.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons