Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/912
Title: Doktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej. Case study doktryny George'a W. Busha
Other Titles: The Doctrinal Fundamentals of American Foreign Policy. Case Study of George W. Bush's Doctrine
Authors: Magiera, Maciej
Advisor: Bryła, Jolanta. Promotor
Keywords: George W. Bush
Doktryna
Doctrine
Unilateralizm
Unilateralism
Interwencjonizm
Interventionism
Wilsonizm
Wilsonism
Militarna dominacja
Military domination
Issue Date: 14-Feb-2011
Abstract: Dysertacja ma na celu ukazanie genezy i ewolucji podstaw doktrynalnych amerykańskiej polityki zagranicznej, czyli elementów permanentnie występujących w prezydenckich doktrynach USA. Dzięki case study doktryny George'a W. Busha (w tym: analizie pojęcia doktryny amerykańskiej i nurtu neokonserwatywnego) wydaje się, że amerykańska polityka zagraniczna po 11 września 2001 roku nie była przypadkowa, ale stanowiła przemyślane działania realizowane zgodnie z założeniami neokonserwatywnych ideologów. Wstępne dociekania ukazały sprowadzenie przez Amerykanów doktryny do działań wyjątkowo legitymizowanych, które odwoływały się do trzech wymiarów (legalnego, religijnego i ideowego) i stanowiły odpowiedź na aktualne zagrożenia. Specyficzna prezydentura George'a W. Busha umożliwiła szczegółowe porównanie amerykańskiej polityki zagranicznej z początku XXI wieku z wcześniejszym dwuwiekowym okresem. W konsekwencji zastosowania metody retrogresywnej udało się odnaleźć cztery współzależne od siebie składniki doktrynalne, które dodatkowo charakteryzują się nadrzędnością, ponieważ próby odrzucenia jednego lub kilku z nich zawsze kończyły się ponownym ich przywróceniem. Owo ścisłe uzależnienie amerykańskich doktryn prezydenckich od wilsonizmu, unilateralizmu, wymogu militarnej dominacji i interwencjonizmu ukształtowało na przestrzeni dwóch wieków amerykańską tradycję doktrynalną.
This dissertation aims to show the origin and evolution of the doctrinal fundamentals of American Foreign Policy - elements frequently found in the US presidential doctrines. Through a case study of George W. Bush's doctrine (including the analysis of the concept of American doctrine and of the neoconservative current) it was shown that American Foreign Policy after September 11, 2001 was not accidental but constituted deliberate actions carried out in line with the assumptions of neoconservative ideologues. Initial research revealed the reduction of doctrine by Americans to actions that refer to three dimensions (legal, religious and ideological) and these are exceptionally legitimized and constitute a response to current threats. The specific presidency of George W. Bush made possible a detailed comparison of US Foreign Policy of early 21st century with that of the past two centuries. By using the the retrogressive method, it was possible to find four interdependent doctrinal components, which also display primacy, as any attempts to reject one or more of them always ends in their being reinstated. This strict dependence of American presidential doctrines on wilsonism, unilateralism and the need for military dominance and interventionism has shaped American doctrinal tradition over two centuries.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Stosunków Międzynarodowych
URI: http://hdl.handle.net/10593/912
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej Magiera praca doktorska.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.