Kształtowanie się runa pod drzewostanami na rekultywowanych gruntach poprzemysłowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Herb layer formation under tree stands on reclaimed post-industrial areas

Abstract

Badania obejmowały różnorodność gatunkową i nadziemną biomasę gatunków roślin naczyniowych warstwy zielnej na 227 losowo wybranych poletkach badawczych na zwałowisku pogórniczym Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Badania tempa dekompozycji przeprowadzono na 18 wybranych powierzchniach badawczych. Na podstawie zróżnicowania gatunkowego kompozycji florystycznej można wyróżnić dwie grupy drzewostanów. Pierwsza grupa zawierała powierzchnie pod drzewostanami utworzonymi przez Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus petraea, oraz mieszanymi z dominacją Betula pendula. Do drugiej grupy należały powierzchnie pod drzewostanami z Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia oraz mieszanymi z dominacją Acer pseudoplatanus. Średnia nadziemna biomasa była znacząco wyższa (prawie czterokrotnie) pod okapem A. glutinosa, R. pseudoacacia, B. pendula i Q. petraea, w porównaniu z biomasą pod okapem P. sylvestris oraz drzewostanów mieszanych z dominacją A. pseudoplatanus. Tempo rozkładu było najszybsze pod okapem R. pseudoacacia – gatunku drzewa liściastego symbiotycznie wiążącego azot, podczas gdy tempo rozkładu pod okapem P. sylvestris było podobne do tego pod okapem B. pendula. Tempo rozkładu biomasy było najwolniejsze dla trawy. Ściółka rośliny motylkowatej oraz z rodziny złożonych rozkładała się w podobnym tempie. Celuloza uległa najszybszemu rozkładowi. Niezależnie od rodzaju biomasy rozkład był szybszy na północnym zboczu niż na południowym. Przeprowadzone badania wykazały, że skład gatunkowy drzewostanów jest kluczowym czynnikiem kształtującym warunki siedliskowe pod ich okapami.
The study focused on the diversity and aboveground biomass of herb layer vascular species and was conducted in 227 randomly selected research plots distributed on a reclaimed, afforested post-mining spoil heap near Bełchatów Brown Coal Mine. The study focused on decomposition rate was conducted in 18 selected sample plots in forest stands. The diversity of herb layer species is divided into two contrasting groups. The first group contained plots under tree stands formed by Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus petraea, and mixed stands with dominant Betula pendula. To the second group belonged plots under Alnus glutinosa, Robinia pseudoacacia, and mixed stands dominated by Acer pseudoplatanus. The mean aboveground biomass was significantly higher (nearly four times) under canopies of A. glutinosa, R. pseudoacacia, B. pendula and Q. petraea, in comparison to the herb layer biomass under canopies of P. sylvestris and mixed with A. pseudoplatanus. Decomposition rate was the fastest under the canopy of R. pseudoacacia – the deciduous N-fixing tree species, whereas the rate of decomposition under P. sylvestris was similar to that under B. pendula. Moreover, the rate of litter decomposition was the slowest for the grass. Litter of N-fixer and non-N-fixer was decomposed at a similar rate. Cellulose was decomposed most quickly. Irrespectively of litter type, decomposition was faster on the northern slope than on the southern slope. Our data revealed that tree species composition is a key factor shaping site conditions beneath forest stands.

Description

Biologii Wydział

Sponsor

Keywords

warstwa zielna, herb layer, rekultywacja, reclamation, tereny pogórnicze, post-mining areas, wpływ drzewostanu, tree effects, dekompozycja, decomposition

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego