Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1012
Title: Rola środków Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w przekształceniach rolnictwa w województwie wielkopolskim
Other Titles: Role of the European Union’s Common Agricultural Policy means in the transformation of agriculture in Wielkopolska voivodeship
Authors: Dubownik, Anna
Advisor: Rudnicki, Roman. Promotor
Keywords: Wspólna Polityka Rolna
Common Agricultural Policy (CAP)
środki unijne
EU means
gospodarstwo rolne
farm
poziom rozwoju rolnictwa
The level of aricultural development
województwo wielkopolskie
Wielkopolska voivodeship
Issue Date: 10-May-2011
Abstract: Celem pracy była analiza wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na przekształcenia rolnictwa w województwie wielkopolskim. Badany region wyróżnia się na tle kraju pod względem poziomu rozwoju rolnictwa. Dużą część stanowią gospodarstwa rolne o znacznym poziomie towarowości, o wyższym niż przeciętnie areale, funkcjonujące w warunkach silnego związku z rynkiem. Szansą na poprawę poziomu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich było uruchomienie absorpcji środków Wspólnej Polityki Rolnej już w latach 2002 – 2004, kiedy pojawiła się możliwość pozyskania dotacji z przedakcesyjnego programu SAPARD. Znacznie większe środki przewidziano w pierwszej perspektywie finansowej WPR w Polsce w latach 2004 – 2006. Obszar całego kraju został objęty systemem dopłat bezpośrednich, ponadto uruchomiono dwa programy Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Następnie w latach 2007 – 2013 na obszary wiejskie i poprawę konkurencyjności rolnictwa skierowano największe dotąd środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyodrębniono czynniki determinujące zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków WPR w Wielkopolsce, były to: historycznie ukształtowane dysproporcje w poziomie rozwoju rolnictwa; jakość przestrzeni rolniczej; struktura obszarowa gospodarstw rolnych; poziom wyposażenia technicznego gospodarstw; żywotność ekonomiczna gospodarstw rolnych; oddziaływania ośrodków miejskich, szczególnie Aglomeracji Poznańskiej. Porównanie wyników absorpcji środków Wspólnej Polityki Rolnej w województwie wielkopolskim może prowadzić do wniosku, że dotacje te byłyby efektywniej i szybciej wykorzystywane przez gospodarstwa rolne, gdyby programy pomocowe były zarządzane regionalnie.
The aim of the dissertation was to analyse the effect of the EU Common Agricultural Policy (CAP) on the transformation of agriculture in Wielkopolska. The region stands out in the country for its level of agricultural development. It has a high proportion of commercially oriented agricultural holdings, larger in area than the average and closely attuned to market trends. A chance for Poland to boost the level of development of its agriculture and rural areas appeared already in the years 2002-2004 when the absorption of Common Agricultural Policy means was made possible through subsidies from the pre-accession programme SAPARD. Much greater funds were foreseen in Poland’s first financial CAP perspective in the years 2004-2006. The entire country was included in the direct payment system, and two programmes were launched besides: the Rural Development Programme (RDP) and the Sectoral Operational Programme "Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development". Then in the years 2007-2013 the biggest funds so far were earmarked under the Rural Development Programme for rural areas and an improvement in the competitiveness of agriculture. It was possible to identify factors responsible for spatial differences in the absorption of CAP means in Wielkopolska: historically determined disproportions in the level of agricultural development; the quality of agricultural space; the size structure of agricultural holdings; their technical equipment; their economic viability, and; the impact of urban centres, especially of the Poznań Agglomeration. A comparison of the level of the absorption of the Common Agricultural Policy means in Wielkopolska can lead to the conclusion that agricultural holdings would use those subsidies more efficiently and quickly if the assistance programmes were managed regionally.
Description: Nauk Geograficznych i Geologicznych:Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1012
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna_Dubownik.pdf
  Restricted Access
14.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.