Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10547
Title: Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych
Other Titles: Participatory budgeting as a new form of co-decision in local financing
Authors: Rachwał, Marcin
Keywords: budżet partycypacyjny
demokracja bezpośrednia
społeczeństwo obywatelskie
participatory budgeting
direct democracy
civic society
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 173-185.
Abstract: Jednym z pomysłów na szersze włączenie obywateli (mieszkańców) wspólnot lokalnych w życie polityczne jest idea budżetu partycypacyjnego. Wskazane rozwiązanie to oddolny proces określania priorytetów budżetowych i wskazywania przez obywateli, które inwestycje i projekty należy realizować w ich miejscowości. Po raz pierwszy budżet partycypacyjny został wprowadzony w mieście Porto Alegre (Brazylia) w 1989 roku. Tak więc jest to nowy projekt, który dość szybko został rozpowszechniony w innych wspólnotach lokalnych, przede wszystkim Ameryki Łacińskiej i Europy. Budżet partycypacyjny pokazuje konkretne możliwości stworzenia przestrzeni decyzyjnej dla zwykłych obywateli, którzy okazują się zdolni do zarządzania zasobami publicznymi. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż omawiane rozwiązanie skłania do wspólnotowego myślenia o społeczeństwie, gdyż nie ogranicza się do ustalenia przez każdego obywatela własnych potrzeb, lecz zmusza uczestników do rozważenia swoich postulatów w kontekście propozycji innych mieszkańców.
Sponsorship: Participatory budgeting is one of the ideas for broader inclusion of local communities’ citizens (residents) in political life. This solution is a bottom-up process of budget prioritization and identification by citizens of which investments and projects should be implemented in their area. Participatory budgeting was first introduced in Porto Alegre, Brazil, in 1989. Thus, it is a fairly new idea that has quickly become popular in other local communities, particularly in Latin America and Europe. Participatory budgeting presents specific possibilities of creating a decisional space for ordinary citizens who turn out to be able to manage public resources. It is also worth noting that the discussed solution prompts joint responsibility for society, as it is not limited to determining one’s individual needs, but forces participants to consider their demands in the context of other people’s proposals.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10547
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pp-4-2013-173-186.pdf686.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.