Repository logo

Communities in AMUR

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 33 of 33

Recent Submissions

Item
Dochodzenie roszczeń pieniężnych w walucie obcej w postępowaniu cywilnym
(2024) Zieliński, Hubert; Walasik, Marcin. Promotor
Głównym celem rozprawy jest dokonanie analizy obowiązujących norm prawnych, regulujących dochodzenie roszczeń pieniężnych w walucie obcej w postępowaniu cywilnym. W celu kompleksowego przedstawienia pojawiających się na tym tle zagadnień, rozprawa ta obejmuje także kwestie związane ze statusem zobowiązań pieniężnych w walucie obcej w polskim systemie prawnym oraz regulacjami prawa materialnego, które wprowadzają dla dłużnika upoważnienie do zwolnienia się ze zobowiązania wyrażonego w walucie obcej poprzez zapłatę w walucie krajowej. Głównym problemem poruszanym w rozprawie jest to, czy obowiązujące przepisy zapewniają wierzycielowi zobowiązania wyrażonego w walucie obcej wystarczającą ochronę jego interesu, w szczególności umożliwiają mu uzyskanie waluty obcej w ramach postępowania egzekucyjnego bądź upadłościowego. The main objective of the dissertation is to conduct research on the legal provisions governing the recovery of claims in foreign currency in Polish civil proceedings. In order to analyze arising problems thoroughly, it is also necessary to present reflections on the status of the foreign currency debts in Polish legal system and substantive law that allows a debtor to discharge his foreign currency debt by making a payment in the Polish currency. The main question to be answered in the thesis is whether the current legislation guarantees sufficient protection of the creditor’s interest, in particular allowing the creditor to obtain foreign currency in enforcement or bankruptcy proceedings.
Item
Pozablokowość w polityce bezpieczeństwa Ukrainy – zapomniana koncepcja?
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Blyzniuk, Marharyta
W artykule dokonano pogłębionej analizy polityki bezpieczeństwa Ukrainy we wczesnych latach jej niepodległości. Autorka wyjaśnia na czym polega tytułowa idea „pozablokowości” i charakteryzuje szerszy kontekst międzynarodowy ukraińskiej polityki bezpieczeństwa. Badanie to jest prowadzone w oparciu o teorię realizmu neoklasycznego, która zakłada prymat systemu międzynarodowego, a jednocześnie zwraca uwagę na czynniki wewnątrz państwa mające wpływ na jego aktywność zagraniczną, takie jak np. kwestia percepcji środowiska międzynarodowego przez decydentów. Przedmiotem badania są zarówno elementy koncepcji polityki pozablokowości, jak i jej praktyczna realizacja. Ukazana została aktualność badanej problematyki i jej obecność w dyskursie politycznym w związku z obecną wojną na Ukrainie. Przeprowadzone rozważania nad opcją „finlandyzacji” Ukrainy oraz krytyka niepowodzenia Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r. wskazują, że założenia polityki bezpieczeństwa Ukrainy z początku lat 90. mają znaczenie obecnie i mogą okazać się przydatne w procesie poszukiwania rozwiązania pokojowego kończącego wojnę Rosji z Ukrainą. The article provides an in-depth analysis of Ukraine’s security policy in the early years of its independence. The author explains what the title idea of “non-bloc status” is and characterizes the broader international context of Ukrainian security policy. The research is conducted on the basis of the theory of neoclassical realism, which assumes the primacy of the international system and at the same time pays attention to factors within the state that affect its foreign activity, such as the issue of perception of the international environment by decision-makers. The subject of the study is both the elements of the concept of non-bloc policy and its practical implementation. The topicality of the studied issue and its presence in the political discourse in regard to the current war in Ukraine is shown. The consideration of the option of “Finlandization” of Ukraine and criticism of the failure of the 1994 Budapest Memorandum indicate that the assumptions of Ukraine’s security policy from the early 1990s have relevance today and may prove useful in the process of searching for a peaceful solution ending Russia’s war with Ukraine.
Item
Towards the Politicization of Artificial Intelligence in the EU? External Influences and Internal Dynamics
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Poseliuzhna, Ilona
This paper explores the politicization of Artificial Intelligence (AI) within the EU, examining the interplay between internal dynamics and external influences, particularly from the United States and China. The study aims to identify early signs of politicization in the EU’s AI debate and compare the EU’s AI policy model with those of the US and China. The hypothesis posits that EU public debate on AI is politicized, shaped by both internal factors and responses to external AI policy models. The research uses comparative policy analysis and content analysis. Findings indicate a growing salience of AI in public discourse, evidenced by increased media attention and engagement from a wide range of actors. However, significant polarization on AI issues within the EU is not yet evident. The study also highlights the EU’s strategic response to external AI models, emphasizing a balance between innovation, digital sovereignty, and the protection of democratic values and fundamental rights. W artykule zbadano polityzację sztucznej inteligencji (AI) w UE poprzez wzajemne oddziaływanie dynamiki wewnętrznej i wpływów zewnętrznych (USA i Chin). Badanie ma na celu identyfikację wczesnych oznak polityzacji unijnej debaty na temat AI i porównanie modelu polityki UE w zakresie AI z modelami rozwijanymi w USA i Chinach. Hipoteza zakłada, że debata publiczna w UE na temat AI ulega polityzacji, kształtowana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i reakcje na zewnętrzne modele polityki AI. W badaniu wykorzystano porównawczą analizę polityki i analizę treści. Wyniki wskazują na rosnącą wagę AI w dyskursie publicznym, o czym świadczy zwiększone zainteresowanie mediów i zaangażowanie szerokiego grona podmiotów. Jednakże znaczna polaryzacja w tej kwestii nie jest widoczna. W badaniu podkreślono także strategiczną reakcję UE na zewnętrzne modele polityki AI. UE kładzie nacisk na równowagę między innowacjami, suwerennością cyfrową oraz ochroną wartości demokratycznych i praw podstawowych.
Item
Conceptualizing European Strategic Autonomy
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Rekowski, Michał
Since the Global Strategy of 2016 which presented European Strategic Autonomy (ESA) a global “ambition” of the European Union, the concept of ESA became increasingly embedded in the EU policymaking. However, its meaning remains elusive due to a plurality of competing definitions and interpretations. The aim of this article is to show and analyse how the concept of European Strategic Autonomy is being defined and to verify the hypothesis: despite many competing conceptualizations of ESA, a common understanding of the notion is emerging in the EU. It traces how the concept of ESA is received and evolves in relation to European think-tanks and EU institutions. The research behind this article is based on an extensive review of academic literature, think-tank publications and official EU documents, as well as interviews conducted with EU officials and members of the European think-tank community. Od momentu publikacji Globalnej Strategii Unii Europejskiej (UE) z 2016 roku, która przedstawiła Europejską Autonomię Strategiczną (EAS) jako „globalną ambicję” UE, koncepcja EAS staje się coraz bardziej zakorzeniona w politykach UE. Jednocześnie, znaczenie tej koncepcji pozostaje ulotne w związku z dużą ilością różniących się od siebie definicji i interpretacji. Celem artykułu jest wskazanie i przeanalizowanie jak koncepcja EAS jest definiowana, a także weryfikacja przyjętej hipotezy: pomimo wielu konkurujących konceptualizacji EAS, w UE wyłania się wspólna jej interpretacja. Artykuł pokazuje, jak idea ESA jest przyjmowana i jak ewoluuje w odniesieniu do europejskich think-tanków oraz instytucji UE. Badania, o które oparto artykuł obejmowały szeroki przegląd literatury uwzględniający publikacje naukowe, publikacje think-tanków i oficjalne dokumenty unijne, a także wywiady z urzędnikami UE i przedstawicielami europejskich think-tanków.
Item
Włoskie organizacje mafijne jako niepaństwowi aktorzy polityczni
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Niedźwiecki, Artur
Artykuł koncentruje się na funkcjonowaniu włoskich organizacji przestępczych w aspekcie politologicznym, których cechą charakterystyczną jest zdobywanie i sprawowanie pozaprawnej władzy nad określonym terytorium, jako warunku wstępnego do osiągania zysków ekonomicznych w wymiarze lokalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim. Uzyskując szeroko pojęte wpływy na danym obszarze, mafie – niczym aktorzy polityczni o charakterze niepaństwowym – prowadzą jego eksploatację, wykorzystując swój kapitał społeczny w obrębie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej. Aktualnie istotą fenomenu włoskiej przestępczości zorganizowanej jest powstawanie związków między sferą przestępczą a światem polityki, gospodarki oraz instytucji publicznych, czego rezultatem staje się przekształcenie zwykłej działalności kryminalnej w kolejnego, niepaństwowego gracza politycznego, operującego na wielu płaszczyznach na zasadzie procesów ekspansji terytorialnej. The article focuses on the functioning of the Italian criminal organizations in the political science aspect, the characteristic feature of which is to gain and exercise outlaw power over a specific territory as a prerequisite for achieving economic profits in local, national and European dimension. Gaining broadly understood influence in a given area, mafias, like non-state political actors, exploit it, using their social capital within the mechanisms of a free market economy. Currently, the essence of the phenomenon of the Italian organized crime is the emergence of links between the criminal sphere and the world of politics, economy and public institutions, which results in the transformation of ordinary crime activity into another, non-state political player, operating at a multiple of level on the basis of territorial expansion processes.
Item
Wzmacnianie bezpieczeństwa strefy Schengen: problematyka wielkoskalowych systemów informacyjnych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Latos, Kamil
Utworzenie strefy Schengen stanowi jedno z największych osiągnięć integracji europejskiej, prowadząc m.in. do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. W celu efektywnego zarządzania granicami zewnętrznymi oraz zapewnienia i wzmocnienia bezpieczeństwa strefy Schengen podjęto decyzję o wdrożeniu wielkoskalowych systemów informatycznych (WSI). Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonujących i wdrażanych WSI UE zarządzanych w wymiarze operacyjno-technicznym przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Celem artykułu jest określenie pierwotnych oraz aktualnych założeń formalnych i funkcjonalności WSI UE (wg stanu na październik 2022 r.), wskazanie roli, istoty, a także identyfikacja czynników warunkujących modernizację i wdrażanie innowacyjnych instrumentów, równolegle obrazując ich przebieg. Celem pośrednim jest zdefiniowanie kierunku polityki bezpieczeństwa UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa strefy Schengen w XXI w. Na rzecz weryfikacji przyjętego podejścia badawczego, posłużono się metodą komparatystyczną i analizy instytucjonalno-prawne. The creation of the Schengen area is one of the greatest achievements of European integration, leading among others to lift internal border controls. In order to effectively manage the external borders and ensure and strengthen the security of the Schengen area, decisions were made to implement large-scale information systems (LSIS). The subject of the article is the analysis of the functioning and implemented EU LSIS managed in the operational and technical dimension by the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice. The aim of the article is to define the original and current assumptions (status for October 2022), to indicate their role and essence, as well as to identify the factors conditioning the modernization and implementation of innovative instruments, simultaneously illustrating their course.. An intermediate goal is to define the direction of the EU security policy in terms of ensuring the security of the Schengen area in the 21st century. In order to verify the adopted research approach, the Author used the comparative method and institutional and legal analysis.
Item
European Space Programme for the Arctic
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Czachór, Zbigniew; Sójka, Arkadiusz Jan
Space technology is among the most rapidly developing sectors. It is also significant for the Arctic. Space technology requires international cooperation, and the effectiveness of European space policy depends on the commitment of its member states. The Arctic and space exploration are essential topics in EU policies, given the recently defined strategies and programmes such as the European Green Deal, where the protection of the Arctic and its many ecosystems is emphasised. They have become an important element of the European space programme. Copernicus Sentinel satellites are already playing a significant role in the Arctic. This activity resulted in the EU Council adopting the conclusions on “Space solutions for a sustainable Arctic” in 2019. Space instruments are fundamental to the implementation of the priorities of the European Union’s integrated Arctic policy on climate change mitigation, climate change adaptation measures and the protection of the Arctic ecosystem. Technologia kosmiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. Jest ona również istotna dla Arktyki. Technologia kosmiczna wymaga współpracy międzynarodowej, a skuteczność europejskiej polityki kosmicznej zależy od zaangażowania państw członkowskich. Arktyka i eksploracja kosmosu są istotnymi tematami w polityce UE, biorąc pod uwagę niedawno zdefiniowane strategie i programy, takie jak Europejski Zielony Ład, w których podkreśla się ochronę Arktyki i jej wielu ekosystemów. Stały się one ważnym elementem europejskiego programu kosmicznego. Satelity Sentinel programu Copernicus już teraz odgrywają znaczącą rolę w Arktyce. Działania te zaowocowały przyjęciem przez Radę UE w 2019 r. konkluzji w sprawie „Rozwiązań kosmicznych na rzecz zrównoważonej Arktyki”. Instrumenty kosmiczne mają fundamentalne znaczenie dla realizacji priorytetów zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, środków adaptacyjnych do zmiany klimatu i ochrony ekosystemu Arktyki.
Item
The principle of equality and non-discrimination in EU sources of law, and the situation of women in Afghanistan
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Andruszkiewicz Iwetta; Strzemkowska Natalia
In this article, an analysis has been conducted of the European Union’s (EU) actions in the context of women’s rights, with a particular focus on the situation in Afghanistan. Following the overthrow of the Taliban regime in 2001, the EU actively engaged with Afghanistan, prioritizing the delivery of humanitarian aid, supporting development processes, democratization, and the promotion of human rights. Over the years, the European Union played a significant role as the main financial donor to Afghanistan concerning women’s and girls’ rights, investing in areas such as education, healthcare, politics, and the economy. The article provides a detailed analysis of the programs and decisions undertaken by the EU to support women in Afghanistan. Additionally, it is based on a long-term perspective, looking at women’s rights in the context of changing political situation, taking into account the role of the European Union in this process. W niniejszym artykule dokonana została analiza działań Unii Europejskiej (UE) w kontekście przestrzegania praw kobiet ze szczególnym uwzględnianiem sytuacji w Afganistanie. Po obaleniu reżimu talibów w 2001, UE aktywnie nawiązała współpracę z Afganistanem, skupiając się na dostarczeniu pomocy humanitarnej, wspieraniu procesów rozwojowych, demokratyzacji oraz promowaniu praw człowieka. Przez lata Unia Europejska pełniła istotną rolę jako główny donator pomocy finansowej dla Afganistanu w kontekście praw kobiet i dziewcząt, inwestując w obszary takie jak edukacja, ochrona zdrowia, polityka oraz gospodarka. Artykuł przeprowadza szczegółową analizę programów i decyzji podejmowanych przez UE, mających na celu wsparcie kobiet w Afganistanie. Dodatkowo, opiera się na długoterminowej perspektywie, przyglądając się prawom kobiet w kontekście zmieniającej się sytuacji politycznej, uwzględniając rolę Unii Europejskiej w tym procesie.
Item
Reforma instrumentów ochrony rynku UE i jej wpływ na politykę antydumpingową UE wobec Chin
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Skrzypczyńska, Joanna
Instrumenty ochrony rynku, w tym przede wszystkim postępowanie antydumpingowe, są aktualnie jednym z najważniejszych środków protekcji handlowej. Stosowanie tych instrumentów umożliwia UE reagowanie na nieuczciwe zachowania partnerów handlowych. Polityka handlowa UE uwzględniania nie tylko interesy państw członkowskich UE, ale zobowiązania wynikające z członkostwa UE w Światowej Organizacji Handlu. Celem artykułu jest analiza przyczyn, zakresu i efektów reformy unijnych instrumentów ochrony rynku ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na postępowania antydumpingowe wobec Chin. Trade defense instruments (TDI), including anti-dumping proceedings, are currently one of the most relevant protection measures. The EU responds to the unfair behavior of the trading partners with the TDI. The EU trade policy focuses on the interests of EU member states and the obligations arising from EU membership in the World Trade Organization. The article aims to analyze the causes and effects of the EU trade protection instruments reforms and their impact on anti-dumping proceedings against China.
Item
Response of the European Union on Return Directive and Readmission Agreements (RDRAs) on Nigerian Irregular Migrants
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023) Irabor, Peter
This study appraised the EU RDRAs on Nigerian irregular migrants and examined the challenges of RDRAs on Nigerian irregular migrants. The study made use of primary sources of data through in-depth interview conducted on EU delegation to Nigeria and ECOWAS, European External Action Service, Frontex, International Organisation for Migration, Idia Renaissance, Nigeria Immigration Service and the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons. Findings from the study showed that two types of return directive exits; voluntary return and enforced return. Voluntary returnees are provided with Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) while enforced returnees are not provided with AVRR, and they are likely detained, escorted by the policemen through the back door and corridor of the airport and deported to Nigeria or transit countries. Findings from the study showed the challenges of RDRAs on Nigerian irregular migrants in that, most return carried out by the EU are not in compliance with the laid down regulation as some migrants are return to countries of transit. Moreover, the conditionality attached to readmission agreements are only applicable for highskilled migrants, a situation described as brain drain for Nigeria and brain gain for the EU. The study concluded that EU RDRAs are restrictive in nature which provide escape routes for irregular migrants in European countries, and that lack of compliance on RDRAs are the results of unlawful detention of Nigerian irregular migrants by the EU as well as torture and abuse by the security officials and traffickers, a situation that violate human rights. W niniejszym artykule dokonano oceny unijnej dyrektywy powrotowej i umowy o readmisji (RDRA) oraz wskazano wyzwania z nimi związane w kontekście nigeryjskich nielegalnych migrantów. W badaniu wykorzystano pierwotne źródła danych, jak pogłębione wywiady przeprowadzone z delegacją UE w Nigerii i ECOWAS, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Frontexem, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Idia Renaissance, Służbą Imigracyjną Nigerii i Krajową Agencją ds. Zakazu Handlu Ludźmi. Wyniki badania wykazały, że istnieją dwa rodzaje powrotów: powrót dobrowolny i powrót przymusowy. Osoby powracające dobrowolnie otrzymują pomoc w powrocie i reintegracji (AVRR), podczas gdy osoby powracające przymusowo nie otrzymują takiej pomocy, przeważnie są zatrzymywane, eskortowane przez policjantów na lotnisko i deportowane do Nigerii lub krajów tranzytowych. Badanie wyszczególniło również wyzwania związane z implementowaniem RDRA wobec nigeryjskich migrantów o nieuregulowanym statusie, ponieważ większość powrotów przeprowadzanych przez UE nie jest zgodna z ustanowionymi przepisami, gdyż niektórzy migranci są odsyłani do krajów tranzytowych. Co więcej, warunki związane z umowami o readmisji mają zastosowanie tylko do wysoko wykwalifikowanych migrantów, co jest określane jako “drenaż mózgów” dla Nigerii i “pozyskiwanie mózgów” dla UE. W badaniu stwierdzono, że unijne przepisy RDRA mają restrykcyjny charakter, co skutkuje powstawaniem dróg ucieczki dla nielegalnych migrantów w Europie, a brak zgodności z przepisami RDRA jest wynikiem bezprawnego przetrzymywania nigeryjskich nielegalnych migrantów przez UE, a także tortur i nadużyć ze strony funkcjonariuszy bezpieczeństwa i handlarzy ludźmi, co stanowi naruszenie praw człowieka.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego