Repository logo

Communities in AMUR

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 33 of 33

Recent Submissions

Item
Funkcje i mechanizmy wewnątrzgrupowej komunikacji i koordynacji śpiewu podczas obrony terytorialnej u kolektywnie rozmnażającego się gatunku ptaka, wąsala perełkowanego (Trachyphonus margaritatus)
(2024) Issa, Mathieu Mahamoud; Osiejuk, Tomasz Stanisław. Promotor
Zachowania kooperatywnesą istotną cechą gatunków zwierząt żyjących w grupach a ich zrozumienie nadal stanowii wyzwanie dla poznania ewolucji relacji społecznych i koordynacji zadań wykonywanych w obrębie grup społecznych. Osobniki, które chcą współpracować w celu wspólnego działania muszą komunikować się wzajemnie o swoich intencjach w efekcie dochodząc jakoś do porozumienia. W mojej pracy doktorskiej badałem rolę komunikacji wewnątrzgrupowej w inicjowaniu duetów ichórów, które są formą wspólnego popisu wokalnego, w którym dwa lub kilka osobników śpiewa razem w skoordynowany sposób, przekazując wspólny meta-sygnał. W latach 2019-2023 przeprowadziłem kilka sesji badań terenowych w Dżibuti, gdzie zbierałem dane o zachowaniach wokalnych i innych zachowaniach społecznych wąsala perełkowanego (Trachyphonus margaritatus), gatunku ptaka spoza tzw. ptaków śpiewających (Oscines), który żyje w parach bądź małych grupach społecznych i broniących całoroczne terytoria. Ponieważ zachowania społeczne i repertuar wokalny tego gatunku są słabo zbadane, pierwszym celem mojej pracy było zebranie podstawowych danych dotyczących zachowań społecznych i wokalnych. Do ich zbadania wykorzystałem pasywny monitoring akustyczny, który pozwolił mi na opis codziennej aktywności wokalnej oraz repertuaru wokalnego wąsali perełkowanych. Udało mi się zidentyfikować cztery różne wokalizacje używane podczas interakcji wewnątrz grupy. Odkryłem również, że różne grupy wąsali były aktywne wokalnie głównie rano a nawoływania spajające, służące podtrzymaniu spójności grypy, były często używane przed rozpoczęciem popisu wokalnego w postaci duetu lub chóru. W drugiej części mojego projektu badawczego zbadałem, w jaki sposób wąsale perełkowane inicjują swoje wspólne popisy wokalne. Wiadome już było, że wąsale perełkowane inicjują duety i chóry z pomocą tzw. „głosów przed-duetowych” (opisywanych również jako głosy „chewp”) podczas swego rodzaju „ceremonii powitania”. Jednak natura tych wokalizacji i ich funkcje nie były znane. Nagrywałem kamerą wideo pokazy wąsali w kilku grupach podczas eksperymentów z odtwarzaniem ich śpiewu. Dzięki temu udało mi się szczegółowo opisać, w jaki sposób używają one swoich wokalizacji. Zbadałem również możliwość istnienia sygnału o charakterze multimodalnym. Głosy przed-duetowe mogły być potencjalnie specyficznym sygnałem, który służy jako sygnał rekrutujący osobniki (do wspólnego działania), albo jako sygnał porozumienia osobników do wspólnego rozpoczęcia duetu lub chóru. Udało mi się odnaleźć dwa rodzaje takich wokalizacji, które nazwałem „high chewp” i „low chewp”. Osobnik będący liderem, a więc inicjujący duet lub chór, wydawał większą liczbę głosów high chewpniż osobniki, które za nim podążały i dołączały do zainicjowanego pokazu. Odkryłem również, że osobnik będący liderem, czasami łączył wydawanie dźwięków z chewp z przyjmowaniem postawy ze specyficzną pozycją ogona. Połączenie sygnału dźwiękowego i wizualnego, stanowiło wewnątrzgrupowy sygnał multimodalny, który był pokazywany w celu zainicjowania popisu w postaci duetu lub chóru. Trzecia część mojego projektu skupiała się na zagadnieniach związanych z kontekstem kolektywnych popisów wokalnych i mechanizmach koordynacji śpiewu duetujących osobników. W tym celu wykorzystałem pasywny monitoring akustyczny i eksperymenty z playbackiem, dzięki czemu uzyskałem dane o codziennej aktywności wokalnej poszczególnych grup w zależności od tego w jakim kontekście socjalnym wydają one głosy. Odkryłem, że większość kooperatywnych pokazówwokalnych wykonywanych przez 11 monitorowanych grup wąsali, była wykonana w kontekście interakcji wokalnej z innymi grupami. Wszystkie z 10 grup testowanych w eksperymentach z playbackiem, odpowiadało na niego w sposób wskazujący na jego znaczenie we wspólnej obronie terytorialnej. Wreszcie, badania nad mechanizmami koordynacji śpiewu w duetach u wąsali, nie przyniosły jednoznacznego dowodu wskazującego na interaktywne dopasowywanie śpiewu w czasie między osobnikami duetującymi. Takiedopasowywanie, pozwalałoby na zwalnianie bądź przyspieszanie tempa wspólnej wokalizacji, zgodnie z rytmem partnera. Ptaki jedynie reagowały na rozpoczynanie bądź kończenie śpiewu przez partnera. Podsumowując, wyniki moich badań jednoznacznie pokazują, że u badanego gatunku głosyspójności oraz głosychewpsłużą do inicjowania kolektywnego pokazu wokalnego. Cooperative behaviour is a prominent feature among group living species and continues to pose challenges to our understanding about the evolution of social relationships and task coordination between members of a same social group. Individuals who are willing to cooperate to achieve a joined action need to communicate their intentions and somehow make a common agreement. In my PhD work, I investigated the role of intra-group communication in the initiation of duet and chorus songs which are a form of collaborative acoustic display in which several individuals sing together in a coordinated manner to deliver one meta-signal. I conducted several fieldwork sessions in Djibouti between 2019-2023 to collect data about the vocal and other social behaviour of the Yellow-breasted barbet (Trachyphonus margaritatus), a non-oscine bird species that lives in pairs or small social group and defend a territory year-round. Since the social behaviour and the vocal repertoire of the species as poorly studied, the first aim of my work consisted of gathering data regarding the social and vocal behaviour. To do so, I used passive acoustic monitoring to study the daily calling activity of the barbets as well as the vocal repertoire. I could identify four distinct vocalisations used during within-group interactions. I also found that the different group of barbets were vocally active mainly in the morning, the cohesion calls which might serve to maintain group cohesiveness were often used before the start of a duet or chorus display. In the second part of my research project, I investigated how barbets initiate their communal vocal displays. It is known that the Yellow-breasted barbet initiates its duet and chorus songs with "pre-duet notes" (also described as "chewp" notes) during a kind of "greeting ceremony". However, the nature of these vocalisations and the functions were unknown. I recorded with a video camera several group displays of barbets during playback experiments, in order to describe in detail the way they use such chewp notes. I also investigated the possible existence of a multimodal signal. The pre-duet notes could be a specific signal that serves either as recruitment signal or as mutual agreement between individuals to start a duet or chorus song. I found two variations of such vocalisations: the high chewp and the low chewp. The leading individual who initiated a duet or chorus emitted a higher number of high chewp notes than the followers who joined the display initiated by the leader. I also found that the leading individual sometimes combined the emission of chewp notes with a specific tail posture. The combination of acoustic and visual signal constituted an intra-group multimodal signal that was displayed to initiate duet and chorus songs. The third part of the project focused more on the contexts of the emission of collective vocal displays and the mechanisms of song coordination between duetters. To do so, I used passive acoustic monitoring and playback experiments to monitor the daily vocal activity of different groups according to several social contexts. I found that most of the collective vocal displays given by the 11 groups monitored were emitted in the context of a between-group vocal interaction and that all the 10 groups tested with playback stimulations reacted which suggested a function in joint territorial defense. Finally, the investigation of the mechanisms of song coordination in duetting barbets revealed no clear evidence of interactive timing adjustments in a way that the duetters could accelerate or slow down their rhythm of singing according to their partner’s rhythmic variations. The birds simply reacted when the partner started and stopped singing. Overall, these results highlighted that in this group living bird species, group members actively communicate using cohesion calls and chewp notes to initiate a collective vocal display.
Item
Opracowanie technologii produkcji nawozu azotowego zawierającego biodegradowalne chelaty mikroelementowe
(2024) Wilk, Tomasz; Rapp, Magdalena. Promotor; Matyniak, Magdalena. Promotor pomocniczy
W celu opracowania i wdrożenia technologii, zsyntezowano ekonomicznie opłacalny do zastosowania w warunkach technologicznych biodegradowalny czynnik chelatujący (PASP K). Strukturę otrzymanego czynnika chelatującego – PASP K potwierdzono za pomocą analizy 1H NMR, 13C NMR, IR, XPS, XRD, SEC, MALDI ToF. Dodatkowo za pomocą analizatora aminokwasów dokonano pośredniego pomiaru stężenia PASP K. Następnie przeprowadzono proces chelatacji mikroelementów pokarmowych (Mn, Zn, Cu) za pomocą PASP K oraz sprawdzono właściwości fizykochemiczne otrzymanych nawozów (absorpcję wody, stabilność w roztworach wodnych oraz stabilność temperaturową). Dodatkowo w celu scharakteryzowania kompleksów mikroelementowych PASP K wykonano następujące analizy IR, XPS, XRD, SEC, MALDI ToF oraz DSC-TG. Zbadano wpływ dodatku kompleksów PASP K Mn, PASP K Zn oraz PASP K Cu na stabilność środków ochrony roślin oraz wpływ formy aplikacji nawozów azotowych zawierających kompleksy mikroelementowe PASP K na ilość i jakość plonu pszenicy. Po uzyskaniu pozytywnych danych z doświadczeń poletkowych na temat wydajności ziarna pszenicy oraz przyswajalność mikro- i makroelementów pokarmowych, przystąpiono do oceny możliwości wdrożenia procesu produkcji testowanych nawozów na skalę techniczną. W tym celu sporządzono schemat instalacji, dobrano odpowiednią aparaturę oraz warunki reakcji. Następnie cały proces przeprowadzono w skali technicznej począwszy od syntezy czynnika chelatującego po suszenie docelowego produktu. In order to develop and implement the technology for obtaining the above fertilizer, an economically viable biodegradable chelating agent (PASP K) was synthesized for use in technological conditions. The structure of the obtained chelating agent - PASP K was confirmed by 1H NMR, 13C NMR, IR, XPS, XRD, SEC, MALDI ToF analysis. Additionally, an amino acid analyzer was used to indirectly measure the concentration of PASP K. Next, the process of chelating trace elements (Mn, Zn, and Cu) with PASP K was conducted, and the physicochemical properties of the obtained fertilizers were checked, including water absorption, stability in aqueous solutions, and temperature stability. Additionally, to characterize the PASP K trace element complexes, the following analyses were performed: IR, XPS, XRD, SEC, MALDI ToF, and DSC-TG. In the next stage, the effect of the addition of PASP K Mn, PASP K Zn, and PASP K Cu complexes on the stability of plant protection products and the effect of the form of application of nitrogen fertilizers containing PASP K trace element complexes on the quantity and quality of wheat yield were examined. Finally, after obtaining positive data from field trials on wheat grain yield and the assimilability of micro and macro nutrients, the possibility of implementing the production process of the tested fertilizers on a technical scale was evaluated. For this purpose, a scheme of the installation was prepared, appropriate apparatus and reaction conditions were selected. Then the entire process was carried out on a technical scale, starting from the synthesis of the chelating agent to the drying of the final product.
Item
Organizacje kombatanckie uczestników Powstania Wielkopolskiego w latach 1921-1949
(2024) Łuczak, Jarosław; Olejnik, Karol. Promotor
Pierwsze organizacje kombatanckie na terenie ziem polskich byłego zaboru pruskiego powstały w 1921 r. Była to działalność oddolna, podtrzymywania kontaktów nawiązanych podczas służby wojskowej, a także działania odgórne, głównie władz wojskowych, w celu utrzymywania gotowości bojowej rezerwistów. Już od początku doszło do podziałów na tle członkostwa. Część towarzystw miała skupiać wyłącznie uczestników powstania. Większość włączyła w swe szeregi także byłych żołnierzy Wojsk Wielkopolskich. Poszczególne towarzystwa utworzyły duże związki. Powstały dwa nurty działalności kombatanckiej w Wielkopolsce, na Pomorzu i Górnym Śląsku, legalny (prorządowy) i opozycyjny. Szczególnie istotne stało się to po 1926 r., na tle stosunku do nowych władz. Działalność najliczniejszych dotąd Związków Towarzystw Powstańców i Wojaków znacznie osłabła. Władze zaproponowały weteranom powstania wejście w skład ogólnokrajowego Związku b. Uczestników Powstań Narodowych RP. Wkrótce podporządkowane Zarządowi Ziem Zachodnich organizacje przekształciły się w Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919 RP. Dążenia do konsolidacji wszystkich związków i towarzystw doprowadziły do utworzenia w 1938 r. Związku Powstańców Wielkopolskich. Po przerwie w działalności spowodowanej II wojną światową, odtworzony w 1946 r. Związek Powstańców Wielkopolskich z 1918-19 r. został w 1949 r. włączony do nowej ogólnokrajowej organizacji kombatanckiej o nazwie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Rozprawa obejmuje organizację wewnętrzną ww. organizacji, główne formy działalności: utrzymywania gotowości bojowej, upamiętniania tradycji powstańczej i działalność kulturalno-oświatową. W ostatnim rozdziale przedstawione są znaki związkowe, m.in. chorągwie, odznaki członkowskie i pamiątkowe oraz umundurowanie związkowe. The first combatant organizations were organized on former Prussian annexed Polish territory, in 1921. Although, it was mainly grassroots activity of their members for keeping up relations established during their military service, neverthless on the order side, that activity was controled by order of authorities, mainly military ones, to aim at preservation the fighting readiness of reservists. And right from the start there aroused a conflict connected with union membership – some associations were to gather only the former insurgents, while the other ones the combatants from the Wielkopolska Army, too. Besides, it’s worth to add that particular associations had created large unions. There originated two main sets of combatant activity in the Great Poland, Pommerania and Upper Silesia provinces – the legal (pro-government) and the oppositional one. It became particulary essentially after May, 1926, when there came through new authorities. And just in that period considerably relented activities of the most numerous Associations of Societies of Insurgents and Soldiers. The government offered the insurgent combatants to become members of country-wide Association of Former Participants of National Uprising, headquartered in Warsaw. But they were soon subordinated to the Office of Regained Territories and became the Associations of Veterans of 1914-1919 National Uprising of the Republic of Poland. Finaly, in 1938 the trends towards consolidation the 1918-1919 Wielkopolska Uprising combat movement accomplished establishment the Associacion of Wielkopolska Insurgents, that was recreated after the II World War, in 1946. And finaly, three years later it was included into the country-wide Association of Fighters for Liberty and Democracy. The dissertation not only elaborates organic structures of the combat organizations, but it treats of a subject of their main formalities, such as: maintenance of fighting readiness their members, further – commemoration of the 1918-1919 Uprising traditions, and cultural and educational activities. In the final chapter there were described organizations’ ensignes – banners, next membership and commemorative badges and organizational uniforms.
Item
Modele rekomendacyjne wspólnej filtracji w serwisach ogłoszeniowych
(2024) Kwieciński, Robert; Górecki, Tomasz. Promotor; Filipowska, Agata Jolanta. Promotor pomocniczy
W wielu praktycznych zastosowaniach liczba dostępnych produktów jest zbyt duża, by użytkownicy byli w stanie się z nimi zapoznać. Problem ten adresują systemy rekomendacyjne. W rozprawie przedstawiamy wyniki badań dotyczących modeli wspólnej filtracji w serwisach ogłoszeniowych, na przykładzie serwisów Grupy OLX. W prezentowanej pracy omawiamy szczególne cechy serwisów ogłoszeniowych mające wpływ na dobór metod rekomendacji oraz ewaluacji. Przedstawiamy wyniki ewaluacji offline oraz online dla istniejących modeli oraz pokazujemy przewagę modelu RP3Beta nad pozostałymi metodami. Przedstawiamy infrastrukturę pozwalającą na generowanie rekomendacji w czasie rzeczywistym oraz pokazujemy możliwość jej zastosowania dla wielu istniejących modeli rekomendacji. Prezentujemy wyniki testów A/B pokazujących skuteczność proponowanego rozwiązania. Wprowadzamy nową grafową metodę rekomendacji, P3LTR, będącą uogólnieniem modelu RP3Beta. Pokazujemy przewagę modelu P3LTR nad modelem RP3Beta pod względem metryk dokładności oraz pokrycia podczas ewaluacji offline. Proponujemy także nową grafową sieć neuronową, P3GNN. Pokazujemy jej przewagę pod względem metryk dokładności nad istniejącymi grafowymi sieciami neuronowymi. Prezentujemy także opublikowany przez autora zbiór danych oraz proces skutecznego wdrożenia omawianych rozwiązań w serwisach Grupy OLX. In many practical applications, the number of available products often exceeds what users can feasibly familiarize themselves with. Recommendation systems address this problem. In the dissertation, we present the results of a study on collaborative filtering models in online classifieds, using OLX Group’s websites as examples. In this work, we discuss the specific characteristics of online classifieds that influence the selection of recommendation and evaluation methods. We present offline and online evaluation results for existing models and show the advantage of the RP3Beta model over other methods. We present the infrastructure created to generate recommendations in real-time and show its applicability to many existing recommendation models. We present the results of A/B tests showing the effectiveness of the proposed solution. We introduce a new graph-based recommendation method, P3LTR, which is a generalisation of the RP3Beta model. We demonstrate the advantage of the P3LTR model over the RP3Beta model in terms of accuracy and coverage metrics during offline evaluation. We also propose a new graph neural network, P3GNN. We show its superiority in terms of accuracy metrics over existing graph neural networks. We also present a dataset published by the author and the process of successful implementation of the discussed solutions on OLX Group's websites.
Item
Geneza muzykalności a powstanie świadomości konceptualnej człowieka
(2023-07-13) Podlipniak, Piotr
Jednym ze szczególnych rodzajów świadomych doznań człowieka jest doświadczenie muzyki. Wyjątkowość doświadczeń muzycznych wiąże się z trudnym do wyrażenia rodzajem przeżyć o charakterze przedkonceptualnym. Muzyka jest jednocześnie zjawiskiem generatywnym, przypominającym pod tym względem język naturalny, i tak jak język naturalny jest specyficzna dla gatunku Homo sapiens. By zrozumieć przyczyny specyfiki doświadczenia muzyki, trzeba odpowiedzieć na pytanie o genezę ludzkiej muzykalności. Tę ostatnią wyznacza zestaw zdolności poznawczych umożliwiających rozpoznawanie muzyki i aktywność muzyczną. Celem artykułu jest zarysowanie współczesnych poglądów na genezę muzykalności oraz wskazanie na możliwą rolę ewolucji muzykalności w powstaniu złożonej świadomości konceptualnej, jaka charakteryzuje współczesnych ludzi. W artykule zostały przedstawione prawdopodobne funkcje adaptacyjne muzyki oraz ich związek z kluczowymi dla doświadczenia muzyki zdolnościami poznawczymi, a także hipotetyczna rola ewolucji baldwinowskiej w powstaniu muzykalności. Procesy tej ewolucji mogły być przyczyną powstania cech generatywnych muzyki. Powstanie generatywności muzycznej w zaproponowanym scenariuszu ewolucyjnym stało się punktem zwrotnym ewolucji złożonej świadomości konceptualnej człowieka, umożliwiając wykorzystanie mechanizmu generatywnego do tworzenia złożonych relacji hierarchicznych pomiędzy istniejącymi wcześniej składowymi pierwotnej świadomości konceptualnej.
Item
Niemieckie ścieżki Piotrusia Pana. O niemieckim pośrednictwie w pierwszym polskim przekładzie powieści "Peter Pan in Kensington Gardens" J.M. Barriego
(Poznańskie Studia Polonistyczne, 2023-10-01) Wieczorkiewicz, Aleksandra
The article presents the results of the analysis of the first Polish translation of J.M. Barrie’s "Peter Pan in Kensington Gardens" authored by Zofia Rogoszówna ("Przygody Piotrusia Pana", 1913) as a mediated translation. Based on a method inspired by textual criticism, inside the framework of indirect translation studies, I argue that Rogoszówna’s version was based on the German translation "Peter Pan im Waldpark" (1911) by Irmgard Funcke. The article also addresses the questions of how, due to the multistage transmission of the text, the profile of its projected addressee changes; how, by means of translational shifts, translators “adjust” the original to the sensibilities of the readers (by domestication or cultural universalisation); how, therefore—through the prism of linguistic transfer—thinking about the child and the role of juvenile literature in England, Germany and Poland of the early twentieth century can be characterised. Artykuł prezentuje wyniki analizy pierwszego polskiego tłumaczenia powieści "Peter Pan in Kensington Gardens" J.M. Barriego autorstwa Zofii Rogoszówny pt. "Przygody Piotrusia Pana" (1913) jako przekładu zapośredniczonego. W oparciu o metodę zainspirowaną krytyką tekstów, wewnątrz ramy badań nad przekładem niebezpośrednim, dowiedzione zostaje, że wersja Rogoszówny opierała się na niemieckim tłumaczeniu pt. "Peter Pan im Waldpark" (1911) autorstwa Irmgard Funcke. Artykuł jest również próbą udzielenia odpowiedzi na pytania o to, jak w wyniku wieloetapowej transmisji tekstu zmienia się profil jego projektowanego odbiorcy; jak za pomocą translatorskich przesunięć tłumaczki „przystosowały” tekst wyjściowy do wrażliwości czytelników (stosując domestykację lub uniwersalizację kulturową); jak zatem – przez pryzmat transferu językowego – scharakteryzować można myślenie o dziecku oraz rolę literatury dla młodych w Anglii, Niemczech i Polsce w początkach XX wieku.
Item
Włączenie uproszczonego języka angielskiego do nauczania pisania w kształceniu językowym doktorantów
(2024) Śleszyńska, Monika; Droździał-Szelest, Krystyna. Promotor
Naukowcy mają obowiązek rozpowszechniać wyniki swoich badań w czasopismach anglojęzycznych, ponieważ ich kariera naukowa jest obecnie ściśle związana z publikowaniem w języku angielskim. Wydawcy czasopism oczekują od autorów poprawnego naukowego języka angielskiego. Jednak wielu młodych badaczy nie wie, jak sprostać tym oczekiwaniom. Głównym celem niniejszej rozprawy i badania empirycznego było ustalenie, czy nauczanie uproszczonego języka angielskiego (Plain English) jest adekwatne do potrzeb doktorantów, ułatwia pisanie tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji w naukach ścisłych i przyczynia się do lepszej jakości językowej tych tekstów. Autorkę interesowało również to, czy włączenie prostego języka angielskiego do ćwiczeń podnoszących kompetencje związane z pisaniem stanowi odpowiedni komponent kursu języka angielskiego w kształceniu doktorantów na uczelni technicznej. Drugim celem tego projektu badawczego była potrzeba Autorki, aby stać się bardziej kompetentną nauczycielką języka pisanego i nauczyć się lepiej pisać w języku angielskim. Wyniki analizy badań jakościowych dotyczących wszystkich uczestników oraz trzech wybranych przypadków zdają się potwierdzać tezę, że Plain English powinien być elementem programu językowego szkół doktorskich, ponieważ zwiększa pewność siebie doktorantów w kontekście pisania tekstów naukowych i podnosi ich umiejętności językowe w zakresie pisania akademickiego. Scholars need to disseminate research results in English-medium journals because their academic careers are closely tied to publishing in English. They are expected to use correct scientific English in their manuscripts. Numerous junior researchers do not know how to meet this expectation. The primary aim of the dissertation and the empirical study was to determine whether the teaching of Plain English is relevant to the academic needs of research students, empowers them as publishable writers in the sciences and contributes to an improvement in the quality of their written texts that can be sustained over time. The Author was interested in whether integrating Plain English into writing activities constitutes an adequate component of an English course in the doctoral language programme at a technical university. The secondary aim of this research project was the Author’s need to become a better-informed teacher of writing and a better writer in English. The research findings were expected to help the Author review her philosophy of teaching writing and effect changes (if expedient) in her didactic work. The results of the empirical study support the claim that teaching Plain English to doctoral students should be a legitimate component of the PhD language programme, as it enhances the writing confidence of research students and brings some long-term writing gains.
Item
Opracowanie i charakterystyka laminarnych heterostruktur polidopamina/półprzewodnik do wydajnych zastosowań fotokatalitycznych
(2024) Szewczyk, Jakub; Coy, Emerson. Promotor; Bechelany, Mikhael. Promotor
Fotokataliza heterogeniczna to klasa przemian chemicznych ciesząca się dużym zainteresowaniem. Jednak pomimo wielu wysiłków badawczych, istniejące systemy ograniczają się do skali laboratoryjnej. Właściwości fotokatalityczne TiO2 oraz ZnO od wielu lat są udoskonalane na różne sposoby, np. poprzez tworzenie funkcjonalnych heterozłączy z innymi materiałami. Jedną z bardzo obiecujących strategii jest produkcja heterostruktur organiczno/nieorganicznych, a szczególnie laminarnych, nanometrycznie cienkich kompozytów, gdzie dwa aktywne materiały mają ogromną powierzchnię styku. W tym kontekście, szczególnie ekscytująca jest polidopamina (PDA), która w połączeniu z materiałami półprzewodnikowymi tworzy funkcjonalne międzywierzchnie. Utlenianie dopaminy na granicy faz woda/powietrze prowadzi do utworzenia wielkoskalowych cienkich warstw o strukturze zbliżonej do 2D. Nigdy wcześniej, nie zastosowano tej formy PDA do konstrukcji fotokatalitycznych materiałów hybrydowych. Celem pracy było opracowanie wydajnego, wielkoskalowego, laminarnego nanokompozytu do fotokatalizy na bazie polidopaminy o strukturze zblizonej do 2D i półprzewodników nieorganicznych: TiO2 i ZnO. Praca składa się z sześciu powiązanych tematycznie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z bazy JCR o łącznym współczynniku wpływu wynoszącym 43.6. Sformułowałem cztery tezy badawcze, które znalazły potwierdzenie w wynikach badań. Na zakończenie przedstawiłem perspektywy na przyszłość, które mogą posłużyć jako wskazówka dla innych grup badawczych. Heterogeneous photocatalysis is a class of chemical transformations that is of great interest. However, despite significant research efforts, existing systems are limited to the laboratory scale. For many years, photocatalytic properties of TiO2 and ZnO have been improved in various ways, e.g. by creating functional heterojunctions with other materials. One of the very promising strategies is the production of organic/inorganic heterostructures, especially laminar, nanometrically thin composites, where two active materials have a huge interface surface. In this context, polydopamine (PDA) is particularly exciting, as it forms functional interfaces when combined with semiconductor materials. Oxidation of dopamine at the water/air interface leads to the formation of large-scale thin layers with a 2D-like structure. This form of PDA has never been used before to construct photocatalytic hybrid materials. The work aimed to develop an efficient, large-scale, laminar nanocomposite for photocatalysis based on polydopamine with a 2D-like structure and inorganic semiconductors: TiO2 and ZnO. The work consists of six thematically related scientific articles that were published in peer-reviewed international journals from the JCR database with a total impact factor of 43.6. I formulated four research theses that were confirmed by the research results. Finally, I presented prospects that may serve as guidance for other research groups.
Item
Milicja Obywatelska w województwie poznańskim 1945-1948
(2024) Szudarski, Łukasz; Jankowiak, Stanisław. Promotor
Przed 11 Wojną Światową polska policja była odpowiedzialna za bezpieczeństwo w całym kraju. 1944 był rokiem (w trakcie tej wojny), kiedy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przejął władzę w Polsce z pomocą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Komuniści rozwiązali Policję Państwową i zorganizowali nowy organ - Milicję Obywatelską. Milicjanci mieli tę samą rolę, co policjanci, ale istniały też pewne różnice. Chociaż oficjalnie była to apolityczna organizacja, to w rzeczywistości milicjanci musieli robić wszystko by służyć nowemu rządowi. To znaczy, że Milicja Obywatelska musiała walczyć z opozycją antykomunistyczną. Oznacza to również, że w tej instytucji nie mógł służyć żaden człowiek, który nie wierzył w komunizm. Wielkopolska (województwo Poznańskie) zostało przejęte przez żołnierzy radzieckich i polskich pomiędzy styczniem a lutym 1945 roku. Z tego powodu milicja została zorganizowana na tym terenie kilka miesięcy później niż na wschodzie. Pod koniec 1945 roku Milicja Obywatelska została utworzona w całej Polsce. Dzieje tej formacji są bardzo trudne. Część milicjantów zginęła podczas walk przeciwko żołnierzom i przestępcom. Z drugiej strony służyli również komunistycznemu rządowi. Z tego powodu ta grupa musiała walczyć także z Polakami, na przykład przeciwko antykomunistycznemu podziemiu. Druga data, 1948 rok, jest momentem, w którym komuniści objęli całkowitą władzę w Polsce: po referendum (1946 rok), wyborach parlamentarnych (1947 rok) i po utworzeniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948 rok). Before the Second World War, the Polish police was responsible for security in whole country. 1944 was a year (during this war), when the Polish Committee of National Liberation took power in Poland with help of Soviet Union. Communists dissolved police and they organized a new institution - Citizen's Militia. Militiamen had the same role as policemen but it was also some differences . Although it was officially an apolitical organization in reality militiamen had to do everything to serve a new government. lt means, that Citizen's Militia must fought against the communist opposition. lt also means, that in this institution couldn't serve any man, who didn't belive in communism. The Greater Poland (Poznań Voivodeship) was recaptured by the Soviet Union's and Polish troops between January and February in 1945 year. Because of it militia was organized in this area few months later than in the east. In the end of 1945 year Citizen's Militia was organized in whole Poland. The story of this formation is very difficult. Part of militiamen died during fights against soldiers or criminals. On the other hand they also served communist's government. For this reason this group had to fight also against Poles, for example anticommunist's undrground. The second date, 1948 year, is the moment when communists took whole power in Poland after referendum (1946 year), parliamentary elections (1947 year) and after organized Polish United Worker's Party (1948 year).
Item
On the Purpose of Law
(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1937) Radbruch, Gustaw
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego