Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1118
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: Wentkowska, Aleksandra;
Jaskiernia, Jerzy;
Kobierska, Anna;
Kowalski, Tadeusz;
Bochenek, Jacek;
Piątek, Dawid;
Issue Date: 2010
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 237-251
Abstract: Mark C. Murphy, Natural Law in Jurisprudence and Politics, Cambridge 2009 (rec. AleksandraW e n t k o w s k a), s. 237-239; Bartosz Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009 (rec. Jerzy J a s k i e r n i a), s. 239-243; Jalal Alamgir, India’s Open-Economy Policy: Globalism, Rivalry, Continuity, London-New York 2009 (rec. Anna Kobierska), s. 243-245; Michał Rubaszek, Dobromił Serwa, Analiza kursu walutowego, Warszawa 2009 (rec. Tadeusz K o w a l s k i), s. 246-247; Podstawy makroekonomii. Problemy – zadania – rozwiązania, red. Adam Baszyński, Wacław Jarmołowicz, Poznań 2009 (rec. Mirosław B o c h e n e k), s. 247-248; Maciej Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, Warszawa 2009 (rec. Dawid Piątek), s. 249-251.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1118
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. PRZEGLĄD PISMIENNICTWA RPEiS 4-2010.pdf114.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.