Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1122
Title: Język w koncepcjach społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej
Other Titles: Language in the concepts of information society within the European Union countries
Authors: Borowiak-Dostatnia, Marta
Advisor: Nowak, Piotr. Promotor
Keywords: Polityka językowa
Language policy
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Unia Europejska
European Union
Technologie informacyjno-komunikacyjne
Information and communication technologies
Issue Date: 27-Jun-2011
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej było ukazanie roli, miejsca i sposobu funkcjonowania języka w unijnym społeczeństwie informacyjnym. Analizę sytuacji zawężono do lat 2000–2009, koncentrując się na priorytetach Strategii lizbońskiej dotyczących nauki języków obcych oraz rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych. Rozprawę podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczy metodyki badań. Część druga koncentruje się na idei społeczeństwa informacyjnego. Problem rozważono pod względem pojawienia się nowej formacji społecznej w historii cywilizacji oraz z punktu widzenia Unii Europejskiej. Część trzecia dotyczy kolejnego elementu rozprawy, a więc języka. Przedstawiono w niej założenia polityki językowej UE i wykazano, że pod tym pojęciem kryją się jedynie programy edukacyjno-kulturowe. Następnie zaprezentowano rozwiązania alternatywne w stosunku do obecnej sytuacji. Ostatnia część pracy, czwarta, łączy wszystkie wcześniejsze elementy rozprawy. Analiza programów nauczania 114 uniwersytetów ze wszystkich krajów członkowskich wskazuje, w których krajach tandem język-technologia jest obecny oraz w jakim stopniu ich symbioza jest wykorzystana w sposób praktyczny. Drugie badanie, czyli analiza 75 projektów unijnych realizowanych w latach 2000–2010, dotyczących połączenia języka, narzędzi ICT i technologii językowych, określa aktywność członków Unii z punktu widzenia uczestnika projektu oraz jego koordynatora. Dodatkowo wskazuje na zaangażowanie podmiotów publicznych i prywatnych w międzynarodowe projekty badawcze oraz w sektor badań nad technologiami językowymi w danym państwie.
The aim of this thesis is to show how language is placed in the EU information society, how it operates and what role it plays. The performed analysis was narrowed to the years 2000-2009 and referred to the priorities defined by the Lisbon Strategy, including foreign language teaching and ICT development. The work consists of three parts. The first one deals with methodology. The second concentrates on the idea of information society considering it as a new social form in the history of civilisation and taking the EU point of view into account. Then language is the focal point for discussion. Studying the main assumption of the EU language policy it is shown that the term implies only educational and cultural initiatives. Thus two alternative solutions for the present situation are presented. The final part of the thesis links all aforementioned elements. It includes research that explicate how language and technology team up. An analysis of curricula from 114 universities located in all member states shows where and to what extend the language and technology tandem is present and indicates the level of its practical application. Then the second study analyzes 75 EU projects carried out in the years 2000-2010. It combines three elements: language, ICT and language technology. The study reveals an activity of each member state in the field as a coordinator or as a participant. Moreover, it draws models of public and private units cooperation in European research consortiums and shows engagement in the research sector of language technologies at the national level.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Językoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/1122
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Język w koncepjach...CD+Zał.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.