Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11779
Title: Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce
Other Titles: Transparency of the monetary policy in theoretical and empirical studies
Authors: Ziarko-Siwek, Urszula
Keywords: przejrzystość polityki pieniężnej
polityka komunikacyjna banku centralnego
reakcje rynku finansowego na działanie banku centralnego
ownership
common ownership
municipal ownership
benefit
privatisation
monopolisation
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s.163-184
Abstract: Celem artykułu jest przegląd światowego dorobku naukowego z ostatnich kilkunastu lat w zakresie przejrzystości oraz polityki komunikacyjnej banków centralnych zarówno w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i prowadzonych badań empirycznych. Praca składa się ze wstępu, trzech części oraz podsumowania. Na wstępie przedstawiono wybrane definicje przejrzystości polityki pieniężnej zawarte w najważniejszych pracach naukowych poświęconych tej tematyce. Następnie wskazany został zestaw instrumentów poprawiających politykę komunikacyjną. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze badania prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat w kraju i na świecie, których głównym celem było określenie związku pomiędzy przejrzystością polityki pieniężnej a kształtowaniem się cen i oczekiwań na rynku finansowym. Szczególną uwagę zwrócono także na badania, których zadaniem było porównywanie gospodarek światowych w obszarze transparentności polityki monetarnej za pomocą specjalnie do tego stworzonych indeksów.
***This paper aims to review the existing body of research, both theoretical and empirical, conducted in the last fifteen years on the transparency and communication policies of central banks. In the first section, selected definitions of the transparency of the a monetary policy proposed in leading academic papers on the topic are presented. Further sections present a set of instruments which can improve the communication policy. The last section presents the most important research conducted in the last decade or so in Poland and abroad with the main objective of determining the relationship between a transparent monetary policy and the development of prices and expectations of the financial market. Particular emphasis was placed on research aimed at comparing different economies in terms of transparency of their monetary policies using transparency indices specifically developed for this purpose.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11779
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. URSZULA ZIARKO-SIWEK RPEiS_3_2013.pdf524.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.