Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/11786
Title: Przestrzeń miasta czy przestrzeń mieszkańców? Teoretyczne aspekty rewitalizacji poznańskiej Śródki
Other Titles: The city’s or inhabitants’ space? Theoretical aspects of revitalisation of the Poznań district of Śródka
Authors: Luczys, Piotr
Keywords: socjologia miasta i przestrzeni
rewitalizacja
Poznań
Środka
świadomość społeczna
pojęcia nauk społecznych
urban and space sociology
revitalisation
social consciousness
concepts of social sciences
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 267-279
Abstract: Tekst stara się przybliżyć tematykę rewitalizacji polskich miast w aspekcie teoretycznym (definicyjnym, pojęciowym) w świetle projektu badawczego „Bilans 5-letnich doświadczeń w zakresie pilotażu rewitalizacji na poznańskiej Śródce”, realizowanego jako grant międzyuczelniany (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w 2010 r. Punkt wyjścia stanowią pytania o status przestrzeni we współczesnych „grach o miasto” (prowadzonych przez aktantów jego współwytwarzania) oraz o znaczenie perspektywy temporalnej, jako łącznika pomiędzy potocznymi a badawczymi perspektywami rozumienia działań rewitalizacyjnych. Z kolei wyeksponowanie roli ładu psychospołecznego pozwala na ukazanie napięcia pomiędzy wielowymiarowym charakterem doświadczania przestrzeni przez jej użytkowników a oczekiwaniem jednoznacznych wyznaczników prowadzenia działań rewitalizacyjnych ze strony ich nawigatorów. Postulowana w artykule konieczność zwrócenia uwagi na te odmienne sposoby „myślenia o rewitalizacji” stanowi nie tylko bezpośrednie odwołanie do tytułowego pytania, lecz także zaczyn formułowania rozwiązań licznych kwestii problemowych, m.in. związanych z ewaluacją działań rewitalizacyjnych.
***This paper is an attempt to present revitalisation of Polish cities in a theoretical aspect (definitional, conceptual) in relation to a research project ‘The Result of 5-year Experience of a Pilot Process of Revitalisation at the Poznań district of Śródka’ carried out as an intercollegiate grant (Poznan University of Technology, Poznan University of Economics, Adam Mickiewicz University in Poznan) in 2010. The starting point was a question of the status of the space in the contemporary context and the value of the temporal perspective as a link between the popular and the scientific perspective of understanding the social actions related to revitalisation. Emphasising the role of a psychosocial order allows to illustrate the tension between the multidimensional character of experiencing the space by its inhabitants and the expectation of unambiguous determinants governing the revitalisation actions performed by its navigators. The necessity of paying attention to those different ways of ‘thinking about revitalisation’ postulated in the paper is not only a direct reference to the question posed in its title, but also a ferment fruitful to formulating solutions for numerous problematical issues, that is those related to the evaluation of the revitalisation process.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11786
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. PIOTR LUCZYS RPEiS_3_2013.pdf282.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.