Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12209
Title: Karta Różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej
Other Titles: Diversity Charter and its significance for the equality policy
Authors: Lesiewicz, Elżbieta
Keywords: Karta Różnorodności
polityka równościowa
dyskryminacja
różnorodność
zarządzanie różnorodnością
Diversity Charter
equality policy
discrimination
diversity
managing diversity
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2, s. 195-208.
Abstract: Tekst koncentruje się głównie na Karcie Różnorodności, a konkretnie na okolicznościach jej zainaugurowania w Polsce oraz znaczeniu dla polityki równościowej. W artykule przedstawiono obszary, w których najczęściej przejawia się dyskryminacja i zwrócono uwagę na podejmowanie szeregu inicjatyw zapobiegających temu procederowi. Jedną z nich jest Karta Różnorodności. Jest ona dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej do wdrażania rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy. Powodem powstania Karty Różnorodności jest polityka przeciwdziałania dyskryminacji i promowanie różnorodności w życiu prywatnym i zawodowym, przy czym za szczególnie istotną sferę dyskryminacji uznać należy działalność zawodową. Z podpisania Karty Różnorodności wynika szereg korzyści takich jak: przełożenie zapisów Karty na realne działania, rozpoczęcie dyskusji i dialogu na temat różnorodności, szeroka współpraca międzysektorowa, pozytywny wizerunek organizacji zaangażowanej w politykę równego traktowania. Karta odgrywa również bardzo ważną rolę we wdrażaniu polityki zarządzania różnorodnością, w ramach której prowadzona jest akcja wyrównywania szans osób wykluczonych pozbawionych możliwości dostępu do: edukacji, rynku pracy, władzy. W Polsce z roku na rok wzrasta ilość sygnatariuszy Karty Różnorodności, którzy postępują zgodnie z zasadami etyki względem różnorodnych grup społecznych.
The main focus of this paper is the Diversity Charter, and in particular the circumstances of its inauguration in Poland and significance for equality policy. The paper presents the most frequent areas of discrimination and emphasizes a number of initiatives aiming to counteract discrimination, including the Diversity Charter. The Charter is a voluntary, written obligation of a company or public institution committing to implement solutions that promote equal treatment and diversity in the workplace. The origins of the Diversity Charter lie in the policy preventing discrimination and promoting diversity in private and professional life, with particular emphasis on professional activity, which is a particularly significant area of discrimination. Signing of the Diversity Charter produces a number of advantages, such as translating the Charter’s provisions into actual activities, commencing of a discussion and dialogue on diversity, extensive cross-sectoral cooperation, and the positive image of an organization that is involved in equality policy. Another highly important role the Charter plays involves implementing a policy of diversity management, which provides the framework for the campaign to level out the opportunities of the excluded, who are deprived of access to education, the labor market and power. In Poland, the number of signatories of the Diversity Charter is increasing from year to year, ensuring it approaches diverse social groups in conformity with ethical principles.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12209
DOI: 10.14746/pp.2014.19.2.13
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lesiewocz.pdf103.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.