Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/127
Title: Postkolonialne refleksje. Na marginesie pracy zbiorowej From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from Postcolonial Perspective pod redakcją Janusza Korka
Other Titles: Postcolonial Reflections. On the Margin of the Collective Work From Sovietology to Postcolonialisty. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective edited by Janusz Korek
Authors: Thompson, Ewa M.
Keywords: postkolonializm
postcolonialism
marksizm
marxism
zastępczy hegemon
substitute hegemon
metropolis/periphery
metropolis/periphery
Polska
Poland
Ukraina
Ukraine
littérature engaagée
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 113-125.
Abstract: Autorka wiąże kolonializm z rozwojem narodowej świadomości w Europie w osiemnastym wieku. Następnie stwierdza, że u korzeni kolonializmu leży transformacja nawet niewielkiej metropolii w peryferie. Porównuje kolonializm europejski w Afryce i Azji z rosyjskim/sowieckim w Europie i Azji. Jej komentarz dotyczący transformacji świadomości w Polsce znajdującej się stanie kolonizowania zmierza do konstatacji o istnieniu "zastępczego hegemona" w polskim dyskursie. Autorka konkluduje, że polscy u ukraińscy uczeni różnią się w ocenie sposobów wyleczenia ich krajów z kolonialnej zależności.
The author links colonialism to the development of national consciousness in Europe in the eighteenth century. She further posits that at the core of colonialism lies transformation of even tiny into a periphery. She then compares European colonialism in Africa and Asia to Russian/Soviet colonialism in Europe and Asia. Her comment about the transformation of consiousness in Poland under colonialism have to do with the construction of the “substitute hegemon” in Polish discourse. She concludes that Polish and Ukrainian scholars differ in major ways with regard to their treatment of colonial appropriation of their respective countries.
URI: http://hdl.handle.net/10593/127
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thompson E..pdf129.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.