Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12803
Title: Koncepcja „wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej
Authors: Iwanicki, Juliusz
Keywords: kultura zachodnia
islam
ideologie
aksjologia
kryzys
wojna kultur
Agnieszka Kołakowska
Oriana Fallaci
Islam
Western culture
ideologies
axiology
crisis
culture war
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4 s. 18-29
Abstract: Artykuł jest próbą porównawczej i interdyscyplinarnej analizy (z perspektywy filozofii, kulturoznawstwa i nauk społecznych) twórczości dwóch pisarek – Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej. Obie autorki uprawiają konserwatywny typ publicystyki, nastawionej konfrontacyjnie względem innych ideologii. Tezą szczególną, jaka się pojawia w ich podobnej twórczości literacko-politycznej jest koncepcja „wojny kultur”, czyli idea konfrontacji między kulturą zachodnią a cywilizacją islamską. Inną charakterystyczną myślą dla twórczości obu autorek jest krytyczny opis kondycji aksjologicznej kultury zachodniej. Celem artykułu jest, po pierwsze, udowodnienie bliźniaczego podobieństwa twórczości obu autorek, po drugie krytyczna analiza poglądów obu intelektualistek.
This article is an attempt to comparative and interdisciplinary analysis ( from the perspective of philosophy , cultural studies and social sciences ) works of two writers - Oriana Fallaci and Agnieszka Kołakowska. Both authors make conservative type of journalism , confrontational towards other ideologies. The special thesis, which appears similar in their political and literary creativity is the concept of " culture war " or the idea of ​​a confrontation between Western culture and Islamic civilization. Another characteristic of the creative mind of both authors is critical description of the condition of Western culture axiological. The purpose of this article is, first, to prove the twin similarity of the two authors of the work , and secondly a critical analysis of the views of the two intellectuals.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12803
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanicki - Koncepcja „wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki.pdf337.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.